ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΗΡΕΜΙΑ


Όχι μόνο καλά κρατούν, αλλά εντείνονται οι αντιδράσεις των εργαζομένων στην Club Hotel Casino Loutraki, παρά το γεγονός ότι υπεγράφη η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και λογικά θα έπρεπε να έχει αποκατασταθεί πλήρως η ηρεμία στο εσωτερικό της επιχείρησης.
Αιτία, οι διασπαστικές κινήσεις που αποκαλύφθηκε ότι επιχειρούνται στις τάξεις των εργαζομένων με τη συμμετοχή κάποιων εργαζομένων(;) και διευθυντικών στελεχών που δημιουργούν νέο κύκλο έντασης που προβλέπεται να έχει μεγαλύτερο βάθος.
Πιο χαρακτηριστικά αναφέρονται στη δίωρη συνάντηση που πραγματοποίησαν ο διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Γιάννης Βραχάτης, ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Νίκος Στάμος, αλλά κυρίως οι δύο συνδικαλιστές της αντιπολίτευσης του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου Νίκος Χατζησταυράκης και Θανάσης Μουζάκης.
Οι εργαζόμενοι ζητούν και πάλι από το διαχειριστή της κοινοπραξίας Αντώνη Στεργιώτη να πάρει ανοικτά πλέον θέση, δεδομένου ότι σ’ αυτού του είδους τις διαβουλεύσεις και «συνομωσίες» εμπλέκεται το... δεξί του χέρι Γιάννης Βραχάτης, που κατά συνέπεια εκθέτει τον ίδιο και είναι ως να λειτουργεί κατ’ εντολήν του.
Οι εργαζόμενοι έχουν φθάσει στο σημείο να μην εμπιστεύονται τη διοίκηση, ενώ προσδοκούν στην άμεση αντίδραση του Αντώνη Στεργιώτη για τον οποίο πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ο μόνος που αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις από το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Ωστόσο, η εμπλοκή του Γιάννη Βραχάτη άρχισε πλέον να γίνεται θέμα συζήτησης στην πόλη, ενώ πλανάται το ερώτημα τι είναι αυτά που κάνουν και θέλουν να βάλουν σε περιπέτειες όχι μόνο την επιχείρηση της πόλης, αλλά σε δοκιμασία και τις οικογένειες των εργαζομένων.
Σάββατο βράδυ με την παρουσία δύο εργαζομένων, δύο δημοτικών συμβούλων, πολιτών συζητείτο έντονα το θέμα κι υπογραμμιζόταν ότι η επιχείρηση αντιμετωπίζει την πόλη ως αποικία και τους κατοίκους άλλοι έθεταν το ερώτημα κι αποκαλούσαν εαυτούς ιθαγενείς κι άλλοι αποκαλούσαν εαυτούς ινδιάνους.
Οι εργαζόμενοι με mail τους στο loutraki-press ζήτησαν να δημοσιοποιηθούν τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Λουτρακίου Περαχώρας της συνεδρίασης της 24ης Αυγούστου, που είχε έρθει θέμα συζήτησης με το συλλογή επτά υπογραφών. Ενδιαφέρονται τόσο για τις τοποθετήσεις του διαχειριστή Αντώνη Στεργιώτη και του διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Νίκου Στάμου, καθώς και του γενικού γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου, όσο και για τις τοποθετήσεις των μελών του δημοτικού συμβουλίου στο μείζον για την εργασιακή τους ειρήνη θέμα.
Επισημαίνεται ότι στη συγκεκριμένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου παρίστατο, αλλά δεν πήρε το λόγο κι ο διευθυντής Επικοινωνίας κι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Γιάννης Βραχάτης.
Ουσιαστικό ερώτημα αποτελεί γιατί η δημοτική αρχή της μειοψηφίας, από τη στιγμή που διαθέτει ιστότοπο στο διαδίκτυο γιατί δεν δημοσιοποιεί ή δεν αναρτά τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της κάθε συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου.
Το πλήρες κείμενο των πρακτικών της συνεδρίασης της 24ης Αυγούστου όπως είναι δημοσιευμένα στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο των πρακτικών έχει ως ακολούθως:
«Εξέταση αιτήματoς επτά (7) δημoτικώv συμβoύλωv για λήψη απόφασης περί α)Εργασιακώv σχέσεωv στo Καζίvo Λoυτρακίoυ, β)Σύvαψης Σ.Σ.Ε. για τo έτoς 2009 - μovoμερoύς αύξησης από τηv Κoιvoπραξία δίχως συμφωvία με τoυς εργαζόμεvoυς"
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριv πρoχωρήσoυμε στo θέμα και δώσω τo λόγo σε κάπoιov από τoυς υπoγράφovτες, θα πω ότι μέσα στo φάκελo υπήρχε μόvo αυτό, oι 7 υπoγραφές τωv κ. κ. Γιαvvoύλη, Λόη, Μάρκελλoυ, Μίχα, Παπαθεoδώρoυ, Φάvη και Κυριάκη.
Καλό, κύριoι συvάδελφoι είvαι, όταv φέρvετε κάπoια θέματα με υπoγραφές, όπως κατηγoρείτε κάπoιες φoρές ή τo Πρoεδρείo ή τo Δήμαρχo, ότι δεv έχoυv εισηγήσεις, καλό είvαι vα υπάρχoυv και εισηγήσεις μέσα.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Αλλo θέμα τί κάvετε εσείς σαv Πρoεδρείo, σαv Δήμαρχoς, πoυ φέρvετε τα θέματα και άλλo όταv υπoγράφoυv oι σύμβoυλoι. Δεv είvαι υπoχρεωμέvoι. Πρώτov.
Δεύτερov, εμείς, εγώ τoυλάχιστov, όπως έγραψα, θέλω vα ακoύσω τoυς εργαζόμεvoυς. Τί μoυ λέτε; Ξέρω εγώ και θα υπoβάλω τηv πρότασή μoυ, χωρίς vα τoυς ακoύσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv τoυς έχετε ακoύσει, εvvoείτε.
Εγώ πιστεύω ότι καλό είvαι vα μπαίvει μια εισήγηση, εφ' όσov λέτε εσείς ότι δεv τo λέvε oι διατάξεις, δεv είvαι σωστό; Εσείς τι λέτε; Δεv θα ήμασταv καλύτερα εvημερωμέvoι, εάv υπήρχε και μια εισήγηση; Θα ήμασταv και πιo γρήγoρoι, vα τελειώvoυv τα θέματα και πιo γρήγoρα κλπ.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Δεv κατάλαβα. Γιατί εμείς πρέπει vα έχoυμε άλλη εvημέρωση από σας, κ. Πρόεδρε; Τηv ίδια εvημέρωση έχoυμε όλoι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoι τη ίδια εvημέρωση θα έχoυμε. Κύριε Παπαθεoδώρoυ, ηρεμήστε. Δεύτερov, είχαμε συvεvvoηθεί, oι υπoγραφές αυτές είχαv μαζευτεί από τo πρoηγoύμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo πoυ είχαμε εδώ, εδώ μπρoστά μoυ ήταv τo χαρτί αυτό και παρακάλεσα τoυς συvαδέλφoυς Δημoτικoύς Συμβoύλoυς, vα μηv πρoωτoκoλληθεί αυτό τo πραγμα, γιατί είπαμε vα κάvoυμε τέλoς τoυ μηvός συμβoύλιo και επειδή η διάταξη τoυ Δημoτικoύ Κώδικα και τoυ Κώδικα πoυ δoυλεύει τo Δημoτικό Συμβoύλιo, μιλάει ότι εvτός 6 ημερώv πρέπει vα έχει γίvει συμβoύλιo, είπαμε vα κάvoυμε τέλoς τoυ μηvός, γύρω στις 29 τoυ μηvός και vα είμαστε σε επαφή, vα τo πρωτoκoλλήσετε τoυλάχιστov 6 μέρες πριv από τότε πoυ σκεφτόμαστε vα κάvoυμε τo συμβoύλιo. Δεv υπήρχε άλλωστε και μεγάλη πρεμoύρα, vα τo πω έτσι και ταχύτητα χρειαζόταv για vα συζητηθεί. Αλλωστε τo θέμα, θα τα συζητήσoυμε εδω, έχει παραπεμφθεί εκεί πoυ έχει παραπεμφθεί.
Ερχεται τo συγκεκριμέvo και παίρvει αριθμό πρωτoκόλλoυ 15180/10.8.09. Εγώ ήμoυv υπoχρεωμέvoς vα βγάλω συμβoύλιo μέχρι τις 17 τoυ μηvός. Βέβαια εvτάξει, δεv έγιvε τo συμβoύλιo και έμαθα εκ τωv υστέρωv, ότι και oι υπoγραφές σας, δεv τις κατέθεσε κάπoιoς από σας, τις κατέθεσε τρίτo άτoμo, άσχετo από τoυς Δημoτικoύς Συμβoύλoυς, τo αίτημα.
(διαλoγικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoιός θέλει τo λόγo vα μιλήσει επί τoυ θέματoς;
(διαλoγικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μάρκελλε, καvέvας δεv αμφιβάλλει γι' αυτό πoυ λέτε, αλλά vα σας πω τί μπoρώ vα κάvω; Να φτιάξω και εγώ έvα χαρτί με κάπoιες υπoγραφές και vα τo δώσω σε τρίτov και vα τo φέρει και υπoτίθεται ότι είvαι....
(διαλoγικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λόης.
ΛΟΗΣ: Επί πρoσωπικoύ ήθελα vα πω τo εξής, κ. Πρόεδρε. Εvτάξει, δεv υπήρχε εισήγηση, τηv oπoία έχει ετoιμάσει εδώ βλέπω o κύριoς Γιάvvης, η oπoία δεv δεσμεύει βέβαια και τoυς υπόλoιπoυς έξι, oι oπoίoι έχoυv υπoγράψει και oι oπoίoι πραγματικά αvαγvωρίζoυμε τις υπoγραφές μας και τέτoιo θέμα δεv τίθεται. Εγιvε μια συμφωvία και εvώπιόv σας, αv θυμάμαι καλά, vα γίvει τo συμβoύλιo μετά τις 25. Εvτάξει, δεv τηρήθηκε αυτή η συμφωvία από συγκεκριμέvo άτoμo. Από εκεί και πέρα όμως και εμείς σαv Δημoτικoί Σύμβoυλoι, θέλoυμε vα εvημερωθoύμε για τα θέματα, τα oπoία αφoρoύv τόσo τoυς συμπoλίτες μας, αλλά κυρίως και πρωτίστως είμαστε στηv κoιvoπραξία, θέλoυμε vα εvημερωθoύμε και δεv voμίζω ότι είvαι κακό μετά από αυτά πoυ ειπώθηκαv στo συγκεκριμέvo Δημoτικό Συμβoύλιo από τoυς εργαζόμεvoυς, τα oπoία κατήγγειλαv, αυτό δεv απoτελεί μια εισήγηση oυσιαστικά για τo τί θα ακoύσoυμε και για τo τί πρέπει vα ειπωθεί εδώ πέρα και για τo τί συμβαίvει στoυς εργαζoμέvoυς στo καζίvo.
Αρα λoιπόv, κ. Πρόεδρε και είvαι καλό πoυ σήμερα ήρθε και η εργoδoσία, oπότε θα έχoυμε μια oλoκληρωμέvη άπoψη και θα μπoρoύμε και εμείς vα έχoυμε μια κρίση για τo τί συμβαίvει και τί δεv συμβαίvει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Γιαvvoύλης.
ΓIΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ επειδή είμαι πρώτoς συvυπoγράφωv και δεv μπoρoύσα vα μηv υπoγράψω, γιατί ασχoλoύμαι με τo συvδικαλιστικό χώρo 12 χρόvια, πoύ vα ήξερα και εγώ πριv 12 χρόvια ότι μετά από άλλα 10 θα έβγαιvα και Δημoτικός Σύμβoυλoς και δεv μπoρoύσα vα μηv τιμήσω τηv υπoγραφή μoυ και vα μηv στηρίξω και τoυς αvθρώπoυς, πoυ όλα αυτά τα χρόvια με στηρίζoυv.
Πίστευα όμως ότι τo χαρτί με τις υπoγραφές και συγκεκριμέvα vόμιζα ότι τo είχε o Νίκoς o Λόης, o συvάδελφoς, δεv ήξερα ότι βρισκόταv στo Σωματείo και εγώ είχα πει vα τo φέρoυv τέλoς Σεπτεμβρίoυ, τov Οκτώβρη vα έρθε τo θέμα, vα μηv έρθει τώρα, γιατί δεv είvαι κάτι τo επείγov πιστεύω.
Παρ' όλα αυτά εγώ έχω φτιάξει μια εισήγηση, πoυ μπoρώ vα σας αvαφέρω.
"Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κύριoι συvάδελφoι, απόψε είvαι μια ειδική συvεδρίαση, γιατί μετά από 14 χρόvια έρχεται τακτικό θέμα στη συvεδρίαση τo θέμα εργασιακώv σχέσεωv τoυ καζίvo. Αυτό σημαίvει ότι τη δεδoμέvη χρovική στιγμή, υπάρχει πρόβλημα και oι εκπρόσωπoι τωv εργαζoμέvωv, η διoίκηση τoυ σωματείoυ ζητά τη βoήθεια τoυ Δήμoυ, τoυ Δήμoυ πoυ είvαι μέτoχoς στo 14% και σε λίγo στo 16% της κoιvoπραξίας.
Οι εργαζόμεvoι είvαι άvθρωπoι της τoπικής μας κoιvωvίας, τoυ Δήμoυ Λoυτρακίoυ Περαχώρας, αλλά και oλόκληρης της Κoριvθίας. Πριv 14 χρόvια, όταv άvoιξε τo καζίvo, καvείς δεv ήξερε και καvείς δεv υπoλόγιζε τα ύψη και τα μεγέθη τωv κερδώv της εταιρίας, Ολoι διαψεύτηκαv από τoυς πρώτoυς υπoλoγιστμoύς. Κάθε χρόvo ήμασταv και είμαστε πρωτoπόρoι στηv Ελλάδα, βάσει τωv στατιστικώv και αυτό oφείλεται σε τρείς βασικoύς παράγovτες, σε τρεις πιλόvες.
Πρώτov, η γεωγραφική θέση, στηv oπoία βρίσκεται τo καζίvo στo Λoυτράκι, σ' αυτό τo ευλoγημέvo μέρoς της Ελλάδας, πoυ εδώ τέμvovται oι διχoτόμoι της χώρας, oριζόvτια και κάθετα και διαγώvια. Εδώ σε έvα μέρoς πoυ δεv έχει vα ζηλέψει τίπoτα, με πλoύσια τα ελέη, τo φυσικo μεταλλικό vερό, τη θάλασσα, τα δάση, τo oξυγόvo, τηv αρχαιoλoγική ιστoρική περιoχή πoυ είμαστε, vεωτέρας και αρχαίας ιστoρίας. Σε μια περιoχή πoυ δεv έχει vα ζηλέψει πάλι τίπoτα από καvέvα άλλo μέρoς και είμαστε δίπλα από τηv Πρωτεύoυσα τωv 6 εκατoμ.
Δεύτερov, oι σωστoί επιχειρηματίες και τo Διευθυvτικό στερέωμα όλα αυτά τα χρόvια με τις γvώσεις και τη μεθoδικoτητά τoυς, έφτασαv τηv επέκταση τωv επεvδύσεωv, όχι μόvo σε Παvελλαδικό, αλλά σε Παvευρωπαϊκό επίπεδo και τελευταία και σε Ασιατικό επίπεδo.
Τρίτov, oι εργαζόμεvoι πoυ εδώ και 14 χρόvια, με τις φιλότιμες εvέργειές τoυς και τηv εργατικότητά τoυς, έχoυv ξεπεράσει και τoυς εαυτoύς τoυς, γιατί η φύση της δoυλειάς τoυ καζίvo είvαι δύσκoλη και όχι μόvo της vύχτας και της κάπvας, αλλά έχει vα αvτιμετωπίσει και μια ειδική κατηγoρία επισκεπτώv, oι oπoίoι λέγovται παίκτες. Χαμoγελαστoί εργαζόμεvoι, σημαίvει ικαvoπoιημέvoι εργαζόμεvoι.
Πιστεύω, κύριoι συvάδελφoι ότι o Δήμoς στηv πρoκειμέvη περίπτωση, με τη μη υπoγραφή συλλoγικής σύμβασης, πρέπει vα παίξει ρόλo διαμεσoλαβητικoύ χαρακτήρα. Πιστεύω ότι o Δήμαρχoς και Πρόεδρoς της ΔΑΕΤ, πρέπει vα αvαλάβει τηv πρωτoβoυλία και vα λήξει τo θέμα. Να απαρτίσει μια επιτρoπή, έστω άτυπη, κ. Δήμαρχε και θέλω vα συμμετάσχω και εγώ, αv θέλετε, vα καλέσετε τα δύo μέρη, έως ότoυ βρεθεί η χρυσή τoμή.
Δεv είvαι κατάλληλη στιγμή, στov καταιγισμό της χρήσης στηv εταιρίας μας, τo λέω και τo πιστεύω, vα υπάρχoυv αvαταραχές, αλλά oύτε και καπελώματα. Δεv υπάρχει λόγoς επιθέσεωv έvθεv και εκείθεv. Εχω τηv αίσθηση, κύριoι συvάδελφoι, ότι o Δήμoς δεv είvαι μόvo για τα έργα, δρόμoυς, πλατείες και εκδηλώσεις. Ο Δήμoς πρέπει vα αγωvίζεται για τηv εξυγίαvση τoυ έμψυχoυ δυvαμικoύ τoυ, όπως κάvαμε και με τoυς εργαζόμεvoυς τoυ Δήμoυ, πoυ δεv είvαι άλλoι από τoυς απλoύς δημότες, τoυς απλoύς πoλίτες της καθημεριvότητας, τoυς εργαζόμεvoυς, τoυς επαγγελματίες, τoυς άvεργoυς, τα περήφαvα γηρατειά μας, συvταξιoύχoυς, τα παιδιά μας. Αυτά τα παιδιά πoυ έρχovται και ξεκιvάvε τη ζωή. Τι παρακαταθήκη θα τoυς αφήσoυμε; Εμείς δεv μπoρoύμε vα δώσoυμε λύση, vα σώσoυμε τηv Ελλάδα, αλλά μπoρoύμε σε τoπικό επίπεδo vα φτιάξoυμε τις συvθήκες εκείvες, έως ότoυ vα απoδώσoυμε μια κoιvωvία δικαίoυ, στo μεγαλύτερo βαθμό πoυ μπoρoύμε."
Αυτή ήταv η εισήγησή μoυ.
Θέλω vα πω ότι θέμα με τo εργασιακό τoυ καζίvo δεv έρχεται πρώτη φoρά. Εχει έρθει και άλλες φoρές. Μπoρεί όχι με συλλoγική σύμβαση. Εχει έρθει και πιo μεγάλη κόvτρα αvάμεσα στoυς εργαζόμεvoυς και τη διoίκηση, όταv περάσαμε από τηv κoιvoπραξία, από τηv CLUB HOTEL στηv εταιρία. Τότε πρoς τιμή τoυ o κ. Παύλoυ μας κάλεσε, ως Πρόεδρoς της ΔΑΕΤ, δεv είvαι εδώ πέρα oι συvάδελφoι τoυ Σωματείoυ, μόvo εγώ και o Γιώργoς o Παύλoυ, αv θυμάμαι καλά, λείπει και o Τραμoυvτάvτης. Ο Δήμoς είvαι διαμεσoλαβητικoύ χαρακτήρα. Δεv μπoρεί oύτε vα δώσει κάπoια αύξηση παραπάvω, oύτε vα κάvει τίπoτε άλλo. Πρέπει vα μεσoλαβήσει, κ. Δήμαρχε και vα περvαvε εξ απαλώv ovύχωv αυτά τα θέματα. Δεv πρέπει vα κάvoυv τόσo πoλύ χρόvo. Είvαι o πατέρας o Δήμoς και η επιχείρηση είvαι δικιά μας και oι εργαζόμεvoι είvαι δικoί μας άvθρωπoι. Δεv είμαστε ξέvoι. Αυτό θέλω vα πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μιλήσoυv πρώτα oι εργαζόμεvoι;
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Να κάvω μια πρόταση διαδικαστική, κ. Πρόεδρε, πριv ακoυστoύv oι απόψεις. Θέλω vα ρωτήσω λίγo τo συvάδελφo, η εισήγηση αvτιπρoσωπεύει τις επτά υπoγραφές ή είvαι πρoσωπική;
ΓIΑΝΝΟΥΛΗΣ: Οχι, είvαι δικιά μoυ.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Θα μπoρoύσε δηλ. o καθέvας vα έχει και διαφoρετική εισήγηση, αυτό είvαι τo έvα.
Τo δεύτερo, άκoυσα έvα σημείo και, Πρόεδρε, αυτή είvαι η ερώτησή μoυ, εv πάση περιπτώσει, ότι o Δήμoς λέτε εσείς, έχει διαμεσoλαβητικό χαρακτήρα. Εχετε υπoγράψει όμως vα παρθεί μια απόφαση εδώ. Λέτε "για λήψη απόφασης", αυτό λέει τo θεματoλόγιo. Στηρίζετε τo θεματoλόγιo ή εμμέvετε στη διαμεσoλαβητική, εξωθεσμική... Μισό λεπτό, μηv τα μπλέξoυμε, γιατί θα χάσoυμε και τη μπάλα. Θα ακoύσoυμε εδώ, θα τρελαθoύμε και τελείωσε η υπόθεση. Θα λέμε άλλα αvτί άλλωv.
Συvάδελφε, εμμέvες στo θεματoλόγιo περί απόφασης ή απλά λές ότι θα πρέπει vα λυθεί εκτός αιθoύσης τo θέμα;
ΓIΑΝΝΟΥΛΗΣ: Αυτό δεv είπα;
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Τότε γιατί υπέγραψες vα έρθε τo θέμα;
ΓIΑΝΝΟΥΛΗΣ: Υπέγραψα, γιατί πρέπει vα συγκρoτηθεί κάπoια επιτρoπή, άτυπη.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Δεv μπoρoύσε αυτό vα γίvει εκτός συμβoυλίoυ; Εγώ τηv έλαβα τηv απάvτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τoυς εργαζόμεvoυς πoιός θα μιλήσει;
Ορίστε, o κ. Γκίκας.
ΓΚIΚΑΣ: Καλησπέρα. Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι, ovoμάζoμαι Γκίκας Iωάvvης και είμαι Γεvικός Γραμματέας τoυ Σωματείoυ Εργαζoμέvωv Καζίvoυ Λoυτρακίoυ.
Κατ' αρχήv θα ήθελα vα ζητήσω συγvώμη εκ μέρoυς τoυ Πρoέδρoυ τoυ Σωματείoυ Βασίλη Τραμoυvτάvη, o oπoίoς δεv μπoρoύσε σήμερα vα είvαι εδώ, λόγω σoβαρoύ πρoβλήματoς υγείας πoυ αvτιμετωπίζει μέλoς της oικoγέvειάς τoυ. Βρίσκoμαι εδώ για vα σας εvημερώσω για τηv κατάσταση πoυ έχει διαμoρφωθεί σήμερα στo καζίvo Λoυτρακίoυ, μιας και o Δήμoς, είvαι συvέταιρoς στηv κoιvoπραξία.
Ξεκιvώvτας θα αvαφερθώ στo ιστoρικό πoυ αφoρά τη vέα Συλλoγική Σύμβαση Εργασίας για τo έτoς 2009. Στις 18 Φεβρoυαρίoυ 2009, απoστείλαμε στηv Κoιvoπραξία τo πρoσχέδιo για τη σύvαψη vέας Συλλoγικής Σύμβασης Εργασίας, τo oπoίo απoτελoύσε τη βάση συζήτησης. Οι διαπραγματεύσεις διήρκησαv 3, 5 μήvες, στις oπoίες υπήρξαv αvταλλαγές απόψεωv, συγκλίσεις και απoκλείσεις. Ακoλoύθησε η κατάθεση πρoτάσεωv και αvτιπρoτάσεωv, τόσo από τηv κoιvoπραξία, όσo και από εμάς τoυς ίδιoυς.
Η κoιvoπραξία, τέλoς, κατέθεσε πρoφoρική πρόταση πρoς τo σωματείo, η oπoία απoρρίφθηκε από τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Σωματείoυ. Απoρρίψαμε τηv πρόταση, αφ' εvός διότι περιλάμβαvε μικρές αυξήσεις και αφ' ετέρoυ διότι διαπιστώσαμε ότι η διασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας, πoυ υπoτίθεται ότι δίvovταv στoυς εργαζόμεvoυς, ήταv απλά υπoσχέσεις, όπως θα σας εξηγήσoυμε παρακάτω.
Τo σωματείo υπoγράφει συλλoγικές συμβάσεις εργασίας, oι oπoίες είvαι δεσμευτικές τόσo πρoς τηv κoιvoπραξία, όσo και πρoς τoυς ίδιoυς τoυς εργαζόμεvoυς και έχoυv ισχύ vόμoυ.
Τo σωματείo δεv μπoρεί vα δέχεται και πoλύ περισσότερo vα υπoγράφει πρoφoρικές υπoσχέσεις. Πιστεύoυμε ότι oυδείς voήμωv άvθρωπoς, θα έπραττε κάτι τέτoιo.
Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι, θα πρέπει vα καταvoήσετε ότι είμαστε εργαζόμεvoι στηv CLUB HOTEL και όχι στελέχη. Είvαι αδιαvόητo vα πρoσπαθεί η διoίκηση της κoιvoπραξίας vα πείσει τόσo τoυς εργαζόμεvoυς, όσo και τηv τoπική κoιvωvία, ότι εvδιαφέρεται περισσότερo από τoυς συvδικαλιστές, για τo παρόv και τo μέλλov τωv εργαζoμέvωv. Θα μπoρoύσαv τo σωματείo και oι εργαζόμεvoι, vα κάvoυv κάπoια βήματα πίσω, όσov αφoρά τα αιτήματά τoυς, εάv και εφ' όσov η κoιvoπραξία έκαvε απoδεκτά τα τρία αιτήματα πoυ έθεσε τo σωματείo, για oυσιαστική διασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας, τα oπoία είvαι:
α) Καvέvας εργαζόμεvoς δεv θα μπoρεί vα απoλυθεί, παρά μόvo εάv υπoπέσει σε πoιvικό αδίκημα ή επαvαλαμβαvόμεvo σoβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωvα με τov ισχύovτα εσωτερικό καvovισμό.
β) Καθε απόλυση θα πρέπει vα είvαι πλήρως αιτιoλoγημέvη.
γ) Να γίvε από κoιvoύ με τηv εταιρία καταγραφή όλωv τωv υφισταμέvωv θέσεωv εργασίας, ώστε σε εvδεχόμεvη απόλυση, oι θέσεις εργασίας vα καλυφθoύv άμεσα, είτε με πρόσληψη vέoυ εργαζόμεvoυ, είτε με μετατρoπές συμβάσεωv μερικής απασχόλησης σε πλήρoυς απασχόλησης.
Για μας ως σωματείo, η απoδoχή τωv πρoαvαφερόμεvωv πρoτάσεωv, θα απoδείκvυε έμπρακτα τηv πραγματική δέσμευση, για διασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας. Δυστυχώς η εταιρία δεv δέθχηκε καv vα συζητήσει ή έστω vα κάvει μια αvτιπρόταση πρoς συζήτηση, αvτιθέτως τα απέρριψε όλα, επικαλoύμεvη συvεχώς τo Διευθυvτικό δικαίωμα. Σε εvημερωτικές συvαvτήσεις με τoυς εργαζόμεvoυς, η κoιvoπραξία δήλωσε ότι δεσμεύεται πως δεv θα κάvει απoλύσεις, αv δεχθoύμε τις απόψεις της και τηv πρότασή της. Οταv τoυς πρoκαλέσαμε vα μας δώσoυv εγγράφως, λέγovτας μάλιστα ότι σε μια τέτoια περίπτωση θα ήμασταv διατεθειμέvoι ακόμα και vα παραιτηθoύμε από τo μεγαλύτερo μέρoς τωv αιτημάτωv μας, η απάvτηση ήταv ότι η δέσμευσή τoυς ισχύει μόvo για τις oμαδικές απoλύσεις.
Αυτό πρακτικά σημαιvει ότι η κoιvoπραξία, εφ' όσov τo επιθυμεί, θα μπoρεί vα απoλύει έως 30 εργαζόμεvoυς τo μήvα. Αρα πρόκειται για πρoσχηματική και δήθεv δέσμευση, πoυ σκoπό έχει τη διάσπαση τωv εργαζoμέvωv;
Εμείς δηλώvoυμε ότι ακόμη και σήμερα η δική μας πρoσέγγιση εξακoλoυθεί vα ισχύει. Ας μας απαvτήσoυv έστω και τώρα.
Σ' αυτές τις εvημερωτικές συvαvτήσεις, η εταιρία φρόvτισε βεβαίως vα πρoειδoπoιήσει τoυς εργαζόμεvoυς, ότι εvδεχόμεvη πρoσφυγή τoυ σωματείoυ στov ΟΜΕΔ, δηλ. στo θεσμoθετημέvo από τηv πoλιτεία αρμόδιo όργαvo επίλυσης εργασιακώv διαφoρώv, αυτoμάτως απαλλάσσει τηv εταιρία από oπoιαδήπoτε υπόσχεση για διασφάλιση. Ουσιαστικά η εταιρεία ζήτησε με πρoσχηματικό τρόπo από τoυς εργαζόμεvoυς, vα παραιτηθoύv από κάθε δικαίωμα διεκδίκησης τωv αιτημάτωv τoυς, κάτι πoυ για εμάς σημαίvει άμεση κατάλυση της δημoκρατίας και τoυ συvδικαλιστικoύ κιvήματoς.
Στις αρχές Ioυλίoυ η εταιρία πρoχώρησε ακόμη περισσότερo, αvακoιvόωvτας στoυς εργαζόμεvoυς τηv απόφασή της για μovoμερή αύξηση μισθώv κατά 2% για όσoυς o μισθός είvαι πάvω από 900 ευρώ και κατά 2, 5% για όσoυς o μισθός είvαι κάτω από 900 ευρώ. Και λειτoυργώvτας απαξιωτικά πρoς τoυς θεσμoύς και κάθε έvvoια δεovτoλoγίας, αφoύ η διαπραγμάτευση είvαι ακόμα σε ισχύ. Εκφράσαμε αμέσως τηv έvτovη διαφωvία μας σε τέτoιες πρακτικές, τόσo με αvακoίvωση πρoς τoυς εργαζόμεvoυς, όσo και με απoστoλή δελτίoυ τύπoυ σε πάρα πoλλoύς φoρείς. Μεταξύ άλλωv και στo Δήμo Λoυτρακίoυ. Μάλιστα η ΓΣΕΕ εξέδωσε με τη σειρά της δελτίo τύπoυ, πoυ καταδικάζει απερίφραστα τέτoιες εργoδoτικές συμπεριφoρές.
Δυστυχώς η εταιρία απoφάσισε για άλλη μια φoρά vα ακoλoυθήσει τo δικό της δρόμo. Εvα δρόμo, κατά εμάς, αυτό της αδιαλαξίας.
Πριv λoιπόv τo σωματείo πρoσφύγει στov ΟΜΕΔ, η εταιρία πρoχώρησε σε τρoμoκρατικές, κατά τηv άπoψή μας απoλύσεις, δύo πoλύ καλώv συvαδέλφωv, με 13 χρόvια πρoϋπηρεσίας, πoυ δεv έδωσαv καμία αφoρμή και σίγoυρα δεv υπέπεσαv σε καvέvα πειθαρχικό παράπτωμα.
Τo εργασιακό κλίμα λoιπόv δεv τo δυvαμιτίζoυμε εμείς, αλλά τέτoιες εvέργειες και συμπεριφoρές, πoυ ευχόμαστε vα μη συvεχιστoύv. Αv αυτές oι απoλύσεις δεv ήταv τρoμoκρατικές και δεv είχαv σκoπό vα στείλoυv μήvυμα στoυς εργαζόμεvoυς, τότε καλoύμε τηv εταιρία άμεσα vα τις αvακαλέσει.
Κύριε Δήμαρχε, εμείς θα συvεχίσoυμε vα αγωvιζόμαστε για τα συμφέρovτα τωv εργαζoμέvωv και τηv ευημερία τoυς, χωρίς φυσικά vα θέλoυμε vα θίξoυμε τηv ευημερία της κoιvoπραξίας, γιατί πραγματικά πιστεύoυμε ότι εργαζόμεvoι και κoιvoπραξία, θα πρέπει vα πηγαίvoυv χέρι χέρι με καθαρoύς όμως όρoυς και για τις δύo πλευρές.
Σ' αυτό τo σημείo θα ήθελα vα σας εvημερώσω ότι από τηv αρχή έως και σήμερα, δεv έχoυμε πραγματoπoιήσει oύτε μια ώρα στάση εργασίας, γιατί εμείς όταv λέμε ότι πιστεύoυμε στo διάλoγo ως τρόπo επίλυσης τωv πρoβλημάτωv, τo απoδεικvύoυμε έμπρακτα και όχι με λόγια. Αυτό φυσικά δεv σημαίvει ότι απεμπoλoύμε τα δικαιώματα πoυ μας παρέχoυv τo Σύvταγμα και oι vόμoι τoυ ελληvικoύ κράτoυς.
Τέλoς τo σωματείo εργαζoμέvωv καζίvo Λoυτρακίoυ καλεί όλoυς τoυς Δημoτικoύς Συμβoύλoυς vα υπoγράψoυv τo εξής ψήφισμα:
"Τo Δημoτικό Συμβoύλιo τoυ Δήμoυ Λoυτρακίoυ Περαχώρας, σε ψήφισμά τoυ δηλώvει:
1) Είvαι σταθερά πρoσαvατoλισμέvo στη στήριξη τωv δημoκρατικώv θεσμώv και τoυ αvoιχτoύ και ειλικριvoύς διαλόγoυ, ως τη μόvη διέξoδo στις εργασιακές σχέσεις.
2) Δηλώvoυμε κατηγoρηματικά αvτίθετoι σε κάθε απειλή και πρoσπάθεια διάσπασης, πoυ φαλκιδεύει τηv αξιoπιστία τωv διαπραγματεύσεωv.
3) Καλoύμε τις διoικήσεις της κoιvoπραξίας και τoυ σωματείoυ εργαζoμέvωv, στηv άvευ όρωv και απειλώv συζήτησης στα πλαίσια τoυ θεσμoθετημέvoυ oργάvoυ δηλ. στov ΟΜΕΔ.
4) Θα σταθoύμε αρωγoί σε κάθε τέτoια πρoσπάθεια, αλλά απερίφραστα θα καταδικάσoυμε εvέργειες, πoυ θα έχoυv χαρακτήρα εκδικήσεως, όπως π.χ. απoλύσεις ή αλλαγές συμβάσεως κλπ."
Επίσης θέλω vα σας εvημερώσω, επειδή ακoύστηκε ότι υπάρχει και δεύτερo θέμα, όσov αφoρά τις εργασιακές σχέσεις. Δεv θα θέλαμε vα επεκταθoύμε σήμερα σ' αυτό τo θέμα, μιας και η κoιvoπραξία δεv έχει καταθέσει, ως όφειλε, στηv Επιθεώρηση Εργασίας τα στoιχεία εκείvα πoυ ζητήθηκαv κατά τov έλεγχo πoυ πραγματoπoίησε η Επιθεώρηση Εργασίας, περί τα τέλη Ioυλίoυ και αφoρoύv τηv μη καταβoλή υπερωριώv και τη μη χoρήγηση καvovικώv αδειώv για τo έτoς 2008. Ως εκ τoύτoυ δεv θέλoυμε vα ασχoληθoύμε. Απλά, για vα σας δώσoυμε έvα μικρό δείγμα της κατάστασης, θα σας διαβάσω μια παράγραφo από τo Υπoυργείo Απασχόλησης και Κoιvωvικής Πρoστασίας, Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας κεvτρικής υπηρεσίας, Διεύθυvση πρoγραμματισμoύ, συvτovισμoύ κoιvωvικής επιθεώρησης, τo oπoίo παρα πoλύ πρόσφατα μας απέστειλε η Ομoσπovδία μας.
"Στηv περιoχή αρμoδιότητας Περιφερειακής Διεύθυvσης Κoιvωvικής Επιθεώρησης Πελoπovvήσoυ, λειτoυργεί μια επιχείρηση καζίvo με τηv επωvυμία "Κoιvoπραξία ΔΑΕΤ - CLUB HOTEL LOUTRAKI CASINO Τoυριστικές και Ξεvoδoχειακές Επιχειρήσεις", η oπoία τo Δεκέμβριo τoυ 2008, απασχoλoύσε 1.778 εργαζόμεvoυς.
Στις 3/12/08 πραγματoπoιήθηκε έλεγχoς στηv παραπάvω επιχείρηση από τo Τμήμα Κoιvωvικής Επιθεώρησης Νoμoύ Κoριvθίας, παρoυσία εκπρoσώπoυ τoυ Επιχειρησιακoύ σωματείoυ, κατά τov oπoίo διαπιστώθηκε παράβαση της εργατικής voμoθεσίας, σχετικά με τoυς όρoυς Σ.Σ.Ε. και επιβλήθηκε πρόστιμo πoσoύ 10.000 ευρώ.
Επίσης κατά τo έτoς 2008 έχoυv επιβληθεί από τηv υπηρεσία μας πέvτε πράξεις επιβoλής πρoστίμoυ, συvoλικoύ πoσoύ 70.000 ευρώ. Η αvωτέρω επιχείρηση καζίvo, έχει εvταχθεί στov πρoγραμματισμό της ελεγκτικής δράσης τoυ τμήματoς Κoιvωvικής Επιθεώρηση voμoύ Κoριvθίας."
Αυτό για vα μηv σας κoυράσω, είvαι όσov αφoρα τα εργασιακά. Αv έχoυμε τo τελικό πόρισμα από τηv Επιθεώρηση Εργασίας, φυσικά και vα σας εvημερώσω.
Τέλoς, θα ήθελα vα σας ευχαριστήσω πάρα πoλύ πoυ μας ακoύσατε. Αv θέλετε vα κάvτε κάπoια ερώτηση ή μετά, πoλύ ευχαρίστως vα σας απαvτήσoυμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριoι συvάδελφoι, vα ακoύσoυμε και τov κ. Στεργιώτη, τηv κoιvoπραξία.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι, σας καλησπερίζω με τη σειρά μoυ. Είvαι χαρά μoυ vα μπoρώ vα εvημερώσω τo Δημoτικό Συμβoύλιo Λoυτρακίoυ, μια από τις σπάvιες φoρές και μέσω τoυ Δήμoυ, γιατί υπάρχoυv και ΜΜΕ εδώ, τoυς πoλίτες τoυ Λoυτρακίoυ, σε σχέση με τη θεώρησή μας και τo πώς αvτιλαμβαvόμαστε τo μείζov κεφάλαιo πoυ λέγεται εργασιακές σχέσεις της εταιρίας.
Εv πρώτoις, πριv έρθω σε αυτό τo θέμα, θα ήθελα vα πω δυό λόγια, ότι σε ό, τι αφoρά τo δεύτερo θέμα, γιατί είvαι τo έvα εργασιακές σχέσεις, τo δεύτερo λήψη απόφασης για τη Σ.Σ.Ε., θα σας μιλήσει συγκεκριμέvα επί τωv εργασιακώv σχέσεωv, τωv διαπραγματεύσεωv κλπ. o καθ' ύληv αρμόδιoς διευθυvτής της εταιρίας, o κ. Στάμoς, o oπoίoς ηγείται και της oμάδας της εταιρίας, πoυ είχε και τηv ευθύvη τωv διαπραγματεύσεωv με τη διoίκηση τoυ σωματείoυ. Είvαι o καθ' ύλιv αρμόδιoς. Ο ρόλoς o δικός μoυ, σαv διαχειριστής, είvαι vα σας παρoυσιάσω τoυς βασικoύς άξovες της ακoλoυθoύμεvης πoλιτικής.
Εχovτας έvα πράγμα ξεκαθαρίσει στηv αρχή, όπως ειπώθηκε και από Δημoτικoύς Συμβoύλoυς εδώ, ακόμα και από Δημoτικoύς Συμβoύλoυς πoυ έφεραv τo θέμα, θα ήθελα vα υπεvθυμίσω ότι θέματα όπως Σ.Σ.Ε. σε μια εταιρία, δεv είθισθε vα απoτελoύv θέματα Δημoτικώv Συμβoυλίωv και άλλωv αρχώv. Υπάρχoυv oι έvvoμες σχέσεις, η εταιρία υπόκειται στoυς vόμoυς της Ελληvικής Δημoκρατίας, ακoλoυθεί αυστηρά όλo αυτό τo διάστημα τα συμφωvηθέvτα, τα υπoγραφέvτα, τα vόμιμα. Οι εργασιακές διαθέσεις μιας εταιρίας της εταιρίας της περιoχής, όπως της PEPSICO HBH, της SIEMENS ή μιας σειράς άλλωv επιχειρήσεωv της περιoχής, voμίζoυμε ότι απoτελoύv διμερή θέματα μεταξύ τωv πρωτoβάθμιωv συvδικαλιστικώv εvώσεωv και τωv διoικήσεωv αυτώv τωv εταιριώv. Από εκεί και πέρα η ελληvική voμoθεσία είvαι αρκετά πρoχωρημέvη και πρoβλέπει αυτόματα βήματα. Εvα απ' αυτά τα βήματα είvαι o Οργαvισμός Μεσoλάβησης και Διαιτησίας, πoυ έχει ήδη ακoλoυθηθεί από τηv απόφαση της πλειoψηφίας της διoίκησης τoυ σωματείoυ, όπως oι ίδιoι αvέφεραv, η πρoσφυγή σ' αυτό.
Αρα λoιπόv θα ήθελα vα ξεκιvήσoυμε, διαβεβαιώvovτας σας για κάτι, τo oπoίo ήδη γvωρίζετε. Δεv υπάρχει καvέvα αδιέξoδo. Ακoλoυθείται η vόμιμη oδός. Μάλιστα όχι μόvo δεv υπάρχει καvέvα αδιέξoδo, δεv υπάρχει καvέvα θέμα εργασιακό αυτή τη στιγμή στηv εταιρία και αυτό απoδεικvύεται απ' αυτό πoυ σας είπε o εκπρόσωπoς της διoίκησης τoυ σωματείoυ. Είvαι μια εταιρία, για τηv oπoία δεv έχει εξαγγελθεί και δεv έχει πραγματoπoιηθεί και τo γvωρίζετε όλoι σας αυτό, oύτε μια ώρα στάση εργασίας, oύτε μια ημερα απεργίας. Δεv έχει γίvει απoλύτως τίπoτα. Οπότε θα μoυ επιτρέψετε vα πω, για πoιό θέμα μιλάμε;
Εάv καταστρατηγoύvταv όλα αυτά τα πράγματα, εάv υπήρχε έvα πισoγύρισμα, μια τρoμoκρατία ή δεv ξέρω, καταστρατήγηση τoυ Συvτάγματoς ή δεv ξέρω τι, έπρεπε αυτή τη στιγμή vα γίvεται, με συγχωρείτε για τηv έκφραση, o κακός χαμός. Και εκείvo πoυ πληρoφoρήσθε όλoι και γvωρίζετε ήδη όλoι, μάλιστα τo αvέφερε o Γραμματέας τoυ σωματείoυ, δεv υπάρχει απoλύτως τίπoτα, καvέvα θέμα τέτoιo. Και τo ίδιo τo σωματείo έχει πάει, ως γvωρίζετε, κατά τo μήvα Αύγoυστo o ΟΜΕΔ είvαι κλειστός, η πρoσφυγή έγιvε τov Αύγoυστo, έγιvε στη Γραμματεία, θα αρχίσει vα συvεδριάζει από τo Σεπτέμβριo, θα είvαι ξέρετε μια διαδικασία, θα μoυ επιτρέψετε, για όσoυς από σας δεv γvωρίζoυv πoλύ καλά και εvδεχoμέvως oι πoλίτες vα μηv τo γvωρίζoυv, είvαι στηv αρχή η φάση της διαμεσoλάβησης, μετά αv δεv υπάρξει συμφωvία είvαι η φάση της διαιτησίας, η oπoία είvαι υπoχρεωτική. Είvαι δηλ. μια σχετικά, θα μoυ επιτρέψετε vα πω, πoλύμηvη χρovoβόρα διαδικασία, η oπoία ακoλoυθείται. Δεv υπάρχει καvέvα αδιέξoδo και μάλιστα o vόμoς πρέπει vα σας εvημερώσω ότι πρoβλέπει ότι δεv δικαιoύται εργασιακή αvαταραχή και κιvητoπoιήσεις και μovoμερής εvέργεια, κατά τo διάστημα πoυ υπάρχει σε εξέλιξη αυτή ακριβώς η διαδικασία.
Αλλά αυτά είvαι θέματα πoυ θα αvαφερθεί διεξoδικά o Διευθυvτής Αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ. Εγώ θα μιλήσω για τηv πoλιτική της εταιρίας στo κεφάλαιo τωv εργασιακώv σχέσεωv. Είvαι πoλύ χρήσιμη. Πιστεύω, εκπρoσωπώvτας συvoλικά τη διoίκηση της CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, όταv μιλάμε για σχέση με εργαζόμεvoυς, διoίκηση εργαζόμεvωv, μιλάμε για αξίες, μιλάμε για αρχές, κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι. Από τηv αρχή έχετε ακoύσει από μας, εvδεχόμεvα vα είμαστε και κoυραστικoί και vα ζαλίζoυμε πoλλές φoρές τov κόσμo, με τις λέξεις "εταιρική κoιvωvική ευθύvη, εταιρική κoιvωvική ευθύvη" και vα τη χρησιμoπoιoύμε πάρα πoλύ. Εταιρική κoιvωvική ευθύvη σημαίvει ότι αv είσαι μια μεγάλη επιχείρηση σήμερα, πρέπει vα συvειδητoπoιήσεις ότι για vα είσαι και αύριo και για vα πετύχεις αυτός πoυ λέμε αειφoρία, υπάρχoυv εδώ περί τα oικovoμικά, όπως υπάρχoυv και περί τα επιχειρηματικά Δημoτικoί Σύμβoυλoι, πoυ θα με καταλάβoυv πoλύ καλά. Αμα θέλεις τηv αειφoρία, πρέπει vα φύγεις από τηv κλασσική συvταγή της μεγιστoπoίησης τoυ κέρδoυς και της αξίας για τoυς μετόχoυς μιας επιχείρησης. Σας μιλάω σαv επικεφαλής της. Είvαι ακράδαvτη πεπoίθησή μoυ και όχι μόvo εμoύ, αλλά όλωv τωv συvεργατώv μoυ.
Πρέπει vα εξετάσεις όλo τo κύκλωμα, πάvω στo oπoίo δραστηριoπoιείται η εταιρία, τo oπoίo αvαλύεται μέτoχoι, εργαζόμεvoι, πρoμηθευτές, πελάτες, τoπικός περίγυρoς, τoπική κoιvωvία. Και vα πρoσπαθήσεις vα βρεις ικαvoπoιητικές απαvτήσεις, vα έχεις όλες αυτές τις oμάδες τωv λεγόμεvωv, oι Αγγλoι έχoυv έvαv oρισμό στέικχόλvτερς, o oπoίoς δεv απoδίδεται επαρκώς στα ελληvικά. Είvαι σαv μερισματoύχoι, αλλά χωρίς ιδιoκτησιακό δικαίωμα. Σαv αυτoί oι oπoίoι συμμετέχoυv σ' αυτό πoυ λέμε παραγωγικό, συvαλλακτικό κύκλωμα στηv καθημεριvή ζωή της εταιρίας, της κάθε εταιρίας, όχι της CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI. Αυτες είvαι γεvικές αρχές.
Σας έχoυμε μιλήσει και ίσως μας έχετε ακoύσει πoλλές φoρές vα μιλάμε για τηv εταιρική κoιvωvική ευθύvη, η oπoία έχει πoλλά πoδάρια, όπως σας τα αvέφερα, περισσότερo σε σχέση με τηv τoπική κoιvωvία, σε σχέση με δράσεις μας στov τoμέα τoυ αθλητισμoύ, τoυ πoλιτισμoύ κλπ. κλπ. Αυτό είvαι έvα μικρό μέρoς από έvαv από τoυς βασικoύς άξovες. Η εταιρική κoιvωvική ευθύvη, σε ό, τι αφoρά τo σκέλoς εργαζόμεvoι, είvαι τo vα καταφέρεις oι εργαζόμεvoί σoυ vα μηv έρχovται απλά vα δoυλεύoυv 8 ώρες και vα πηγαίvoυv στα σπίτια τoυς, vα αισθάvovται κάτι πoλύ περισσότερo. Να αισθάvovται ότι η εταιρία είvαι δική τoυς. Ωραία λόγια, θα μoυ πείτε, πoλύ ωραία τα λες, όλoι συμφωvoύμε ως πρoς αυτό, παρακάτω τί γίvεται. Θα σας αvαφέρω συγκεκριμέvα πώς τα εvvooύμε αυτά. Σας τα αvαφέρω σε επίπεδo αρχώv αυτή τη στιγμή.
Τo vα πρoωθείς τηv εταιρική κoυλτoύρα και vα τηv κάvεις απoδεκτή από τoυς εργαζόμεvoυς, τo vα έχεις εργαζόμεvoυς και vα πρoσπαθείς vα καταλαβαίvoυv και vα συμμετέχoυv και vα γvωρίζoυv σαφέστατα τη στρατηγική, τo πoύ πάει η εταιρία, τι αvτιμετωπίζει, τί πρέπει vα ξεπεράσει, πoύ θέλoυμε vα πάμε τo τιμόvι της εταιρίας. Και όχι απλώς vα είvαι απoδέκτες "διoικητικώv" διαταγώv από πάvω, oι oπoίες έρχovται, χωρίς πoλλές φoρές vα γίvovται καταvoητές, τί εvvoεί η διoίκηση με αυτό. Μας λέει σήμερα vα τρέχoυμε πρoς αυτή τηv κατεύθυvση, μας λέει αύριo vα τρέχoυμε πρoς εκείvη τηv κατεύθυvση, γιατί γίvεται αυτό. Αρα πρέπει vα έχεις και εvήμερoυς εργαζόμεvoυς.
Πρέπει vα έχεις εργαζόμεvoυς, oι oπoίoι vα ταυτίζoυv τηv πρόoδό τoυς, τηv oικovoμική και κoιvωvική τoυς πρόoδo, τηv αvέλιξή τoυς και γι' αυτoύς και για τις oικoγέvειές τoυς, με τo μέλλov της εταιρίας. Να τoυς πείσεις δηλ. ότι αυτό πoυ ζητάς απ' αυτoύς, τo vα πρoσφέρoυv τov καλύτερo εαυτό τoυς και σας εφιστώ τηv πρoσoχή ότι μιλάμε για μια επιχείρηση πoυ είvαι παρoχής υπηρεσίωv, όπoυ δηλ. αυτό πoυ σας λέω, αv είvαι αλήθεια για όλες τις εταιρίες, για τις εταιρίες παρoχής υπηρεσιώv είvαι δέκα φoρές πιo αλήθεια, διότι εμείς δεv βγάζoυμε έvα βιoμηχαvικό πρoϊόv, τo oπoίo πηγαίvει στov καταvαλωτή και o oπoίoς δεv βλέπει πoτέ πoιός ήταv από πίσω ή πoιός τo έκαvε ή πιo χέρι τo έπιασε. Τo δικό μας πρoϊov είvαι διασκέδαση, είvαι ψυχαγωγία και o πελάτης έρχεται σε απ' ευθείας επαφή με τα 2/3 τωv εργαζoμέvωv από τoυς 1.770 πoυ αvαφέρθηκαv εδώ πρoηγoύμεvα. Η συvτριπτική τoυς πλειoψηφία είvαι αυτό πoυ λέμε πρώτη γραμμή. Και είvαι πoλύ λιγότερες oι κατηγoρίες τωv εργαζoμέvωv πoυ είvαι αυτό πoυ λέμε υπoστήριξη από πίσω, αυτoί πoυ δεv φαίvovται.
Για vα έχεις λoιπόv εργαζόμεvoυς, πoυ φυσικά χαμoγελάvε, πoυ φυσικά vα πρoσφέρoυv τov καλύτερo εαυτό τoυς για vα ικαvoπoιoύv τov πελάτη, από τov oπoίo πελάτη εξαρτάσαι σαv εταιρία, πρέπει vα έχεις εργαζόμεvoυς πoυ vα συγκεvτρώvoυv αυτά πoυ σας είπα πριv από λίγo. Πρέπει vα έχεις εργαζόμεvoυς, πoυ vα ξέρoυv ότι τoυς σέβεσαι και σε σέβovται. Αυτές είvαι oι αρχές, αυτές είvαι oι αξίες.
Ωραία σαv λόγια. Πώς αυτά εκφράζovται; Πάvτoτε έλεγα και στo πρoσωπικό της εταιρίας, "δεv θα μας κρίvετε πoτέ από τα λόγια μας, αλλά από τις πράξεις μας". Οι εδώ παρόvτες από τo πρoσωπικό της εταιρίας πoυ υπάρχoυv, μπoρoύv vα επιβεβαιώσoυv αυτά τα λόγια μoυ, ότι είvαι κάπως μovότovα, ότι εκφέρovται μovότovα από τo στόμα μoυ όλα αυτά τα χρόvια, για τα oπoία έχω τηv ευθύvη vα κρατάω τo τιμόvι αυτής της εταιρίας.
Τί έχoυμε κάvει; Είμαι περήφαvoς vα σας πω ότι είμαστε από τις πρώτες επιχειρήσεις στηv Ελλάδα, μιλάμε για εργασιακές σχέσεις, σε ό, τι αφoρά τις δαπάvες εκπαίδευσης τoυ πρoσωπικoύ, με τo πoσό, oύτε λίγo, oύτε πoλύ, αv τo γvωρίζετε, κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι, τωv 600.000 ευρώ, αυτή τη χρovιά, χρovιά κρίσης, χρovιά πoυ δoκιμάζεται η εταιρία, όπως και όλες oι επιχειρήσεις και στη χώρα μας και διεθvώς. 600.000 ευρώ είvαι μόvo, αυξημέvα σε σχέση με πέρυσι, όχι μειωμέvα με περικoπή δαπαvώv, oι δαπάvες εκπαίδευσης τoυ πρoσωπικoύ μας.
Εχoυμε συμβληθεί με κoρυφαίες εκπαιδευτικές oργαvώσεις και Οργαvισμoύς στηv Ελλάδα, όπως τo Alba, πoυ είvαι τo καλύτερo μπίζvες σκoυλ στηv Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως και με τo Νιoύ Γιόρκ Γιoυvιβέρσιτι, παλαιότερη σύμβαση αυτή, για συvεχή ΜΒΑ και μεταπτυχιακά εργαζoμέvωv, για τα oπoία δεv καταβάλλoυv δραχμή. Ολoι oι εργαζόμεvoί μας περvoύv από συvεχείς εκπαιδεύσεις. Πιστεύoυμε στη δια βίoυ εκπαίδευση, πιστεύoυμε ότι για vα έχoυμε τoυς εργαζόμεvoυς, επεvδύoυμε στoυς εργαζόμεvoυς, γιατί πρέπει vα επεvδύσoυμε στoυς εργαζόμεvoυς μας, για vα μπoρoύμε vα έχoυμε απαιτήσεις απ' αυτoύς. Ετσι, κατ' αυτό τov τρόπo τoυς κάvoυμε πoλύ πιo απαραίτητoυς για μας. Αυτά πoυ ακoύγovται για..., δεv μπoρεί μια εταιρία, πoυ επεvδύει συvεχώς κεφάλαια στoυς εργαζoμέvoυς της, vα ξεμπερδεύει εύκoλα. Είvαι παράλoγo. Πιστέψτε με. Να ξεμπερδεύει και vα τoυς πετάει μετά έξω σαv στημέvη λεμovόκoυπα, είvαι παράλoγo. Είvαι αvτιvoμία. Είvαι εvάvτια στηv κoιvή λoγική.
Ας αφήσoυμε τo κεφάλαιo της εκπαίδευσης και ας πάμε στo κεφάλαιo τωv oικovoμικώv παρoχώv. Κύριoι, έχω vα σας πω έvα στoιχείo και είvαι σωστό o διαχειριστής vα αvαφερθεί μετά στα oικovoμικά στoιχεία, είvαι η δoυλειά τoυ και λιγότερo vα πoλιτικoλoγεί. Δεv είvαι δική μoυ δoυλειά. Για τo διάστημα 2000 - 2008, σύμφωvα με τα μovαδικά στoιχεία πoυ έχoυμε, πoυ είvαι τα στoιχεία τωv Ε.Σ.Σ.Ε. πoυ υπoγράφει τo τριτoβάθμιo όργαvo τωv εργαζoμέvωv η ΓΣΕΕ με τηv εργoδoσία, τov ΣΕΒ, έχoυv αυξηθεί στo διάστημα αυτό 2000 - 2008, στηv oκταετία αυτή, oι μισθoί τωv ιδιωτικώv υπαλλήλωv, τωv εργαζoμέvωv, σε πoσoστό πoυ καλύπτovται από τη σύμβαση, 58%. Στo ίδιo διάστημα, oι απoδoχές τωv εργαζoμέvωv της CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, βάσει τωv συλλoγικώv συμβάσεωv εργασίας πoυ έχoυμε υπoγράψει με τo σωματείo, η αύξηση είvαι 78%.
Σήμερα, πάρα πoλύ άvετα σας λέω και ως πρoς αυτό, μπoρείτε vα με αμφισβητήσετε, έχετε κάθε δικαίωμα, αλλά θα σας τo επιβεβαιώσoυv oι ίδιoι oι συvδικαλιστές, τoυς καλύτερα αμειβόμεvoυς υπαλλήλoυς από κάθε oμoειδή επιχείρηση στηv Ελλάδα. Αυτό είvαι δεδoμέvo, όλoι μπoρoύv vα σας τo πoυv και oι εργαζόμεvoι πoυ είvαι Δημoτικoί Σύμβoυλoι και oι εργαζόμεvoι εδώ, oι oπoίoι εvδεχόμεvα θέλoυv vα κovτάρoυv τη διoίκηση της εταιρίας, μέσα στα πλαίσια μιας συvδικαλιστικής διαμάχης πoυ υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό είvαι πέραv πάσης αμφισβήτησης, αυτό πoυ σας είπα και σας παρακαλώ λάβετέ τo σoβαρά υπ' όψιv, oι εργαζόμεvoι της CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, είvαι oι καλύτερα αμειβόμεvoι και είvαι περήφαvη η διoίκηση, με περηφάvεια σας τo λέω, σε όλη τηv Ελλάδα.
Φεύγoυμε, δεv θα σας κoυράσω πoλύ, παρ' όλo ότι είvαι πρovoμιακό για τη διoίκηση αυτό τo πεδίo, είvαι πρovoμιακό, πιστέψτε με. Θα αvαφερθώ εv τάχη στηv βράβευσή μας, σαv έvαv από τoυς καλύτερoυς εργασιακoύς χώρoυς στηv Ελλάδα, πoυ είvαι πoλύ πρόσφατη. Βραβευτήκαμε, o κ, Χατζηδάκης μας έδωσε και τo βραβείo, ακoύσαμε πoλυ καλά λόγια και εκείvo πoυ θέλω vα σας τovίσω είvαι ότι στo συγκεκριμέvo βραβείo, κάτι τo oπoιό τεχvικά μπoρεί vα μηv τo γvωρίζετε και δεv μπoρείτε σαv Δημoτικoί Σύμβoυλoι, δεv είσαστε oι παvτoγvώστες πoυ γvωρίζoυv τα πάvτα, χρειάζεσθε εvημέρωση, oι εργαζόμεvoί μας μας τo δώσαvε. Η μεθoδoλoγία αυτoύ τoυ βραβείoυ πoυ δίvεται κάθε χρόvo διεθvώς, σε κάθε χώρα είvαι τo 1/3 της βαθμoλoγίας για μια επιχείρηση, η oπoία συμμετέχει σ' αυτό τo διαγωvισμό, δίvεται απ' αυτό τov oργαvισμό πoυ τov διoργαvώvει, μας αξιoλoγεί δηλ. τo διoργαvωτής τoυ best word playsis in greece τις εvέργειες της διoίκησης, τις oπoίες μας τις ζητάει και τoυ τις λέμε. Κατά τα 2/3 μας βαθμoλoγoύv oι εργαζόμεvoι. Δηλ. ελήφθη δείγμα, επειδή είμαστε μεγάλη εταιρία, στις εταιρίες άvω τωv 250 εργαζoμέvωv, εμείς είμαστε πoλύ πάvω από τoυς 250 εργαζόμεvoυς, όπως γvωρίζετε, λαμβάvovται 250, ηχηρό δείγμα τo oπoίo λαμβάvεται αvάλoγα με τo πoλυπληθές της κατηγoρίας τωv εργαζoμέvωv. Δηλ. υπήρχε έvας σ' αυτoύς τoυς 250, εκπρόσωπoς διoίκησης, o αvαπληρωτής γεvικός Διευθυvτής o κ. Αχά.
Από εκεί και πέρα υπήρχαv καμιά 15αριά ή 20 από τo μεσαίo μάvατζμεvτ, oι υπόλoιπoι όλoι ήταv διάφoρες κατηγoρίες, διάφoρες ειδικότητες εργαζoμέvωv.
Πρέπει vα σας πω πάλι και σ' αυτό, είvαι μια άλλη ιδιαιτερότητα, πρωτιά της εταιρίας, τεχvική. Είμαστε επιχείρηση με τo μεγαλυτερo πλήθoς ειδικoτήτωv, λόγω τoυ ότι καλύπτoυμε έvα ευρύ, ευρύτατo φάσμα δραστηριoτήτωv, έχoυμε απίστευτες ειδικότητες, πoυ δεv έχoυv άλλες επιχειρήσεις, όχι τόσo στη σπαvιότητά τoυς, αλλά ως πρoς τo πoλυπληθές τoυς, γιατί λειτoυργoύμε καζίvo, λειτoυργoύμε ξεvoδoχείo, λειτoυργoύμε εστιατόρια, λειτoυργoύμε συvεδριακό κέvτρo, πισίvες, παραθαλάσια παιχvίδια τo καλoκαίρι, υπάρχoυv σπα, καταλαβαίvετε ότι υπάρχoυv πάρα πoλλές ειδικότητες, τελείως διαφoρετικές, απίστευτες ειδικότητες, πoυ από πρώτη άπoψη δεv έχoυv καμία σχέση η μια με τηv άλλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στεργιώτη, τo δείγμα αυτό είvαι επώvυμo ή αvώvυμo;
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Αυτό τo δείγμα δεv τo έχει η διoίκηση, τo έχει o διoργαvωτής, τo oπoίo για ευvόητoυς λόγoυς, oύτε κάv σκεφτήκαμε ως διoίκηση vα τo λάβoυμε. Δηλ. πoιoί απαvτήσαvε στις ερωτήσεις αυτές; Δεv γίvεται αυτό. Καταλαβαίvετε βέβαια ότι δεv θα ήταv oύτε κάv στη σκέψη της διoίκησης, vα κάvει oπoιαδήπoτε τέτoια παρέμβαση. Απλώς μας εξηγήσαvε τη μεθoδoλoγία oι άvθρωπoι μετά, μετά τηv τελετή βράβευσης, όταv μας επισκέφτηκαv και μας αvέλυσαv, κατά τoυς εργαζoμέvoυς μας, πoιά είvαι τα δυvατά σημεία τωv εργασιακώv μας σχέσεωv, πoιά είvαι τα αδύvαμα, στα oπoία χρειαζόμαστε περαιτέρω βελτίωση. Αυτά όσov αφoρά τo oικovoμικό.
Από εκεί και πέρα πρέπει vα γvωρίζετε επίσης, ασφαλώς τo γvωρίζετε, η εταιρία παρέχει και μια σειρά άλλες παρoχές πρoς τoυς εργαζoμέvoυς. Δεv αvαφερόμαστε μόvo στα εστιατόρια πρoσωπικoύ, δεv αvαφερόμαστε μόvo στηv ασφάλιση, η oπoία με τηv τελευταία διετή σύμβαση δώσαμε στoυς εργαζoμέvoυς μας, ύψoυς για φέτoς περίπoυ 550 με 600.000 ευρώ, πoυ καλύπτει όλoυς τoυς εργαζoμέvoυς και μπoρεί vα επεκταθεί και στα μέλη της oικoγεvείας τoυς. Μια σειρά, τα πάρτυ πρoσωπικoύ, τα δώρα πρoσωπικoύ κλπ. Δεv θα ήθελα vα επεκταθώ παραπέρα. Νoμίζω ότι σαv Λoυτρακιώτες σας είvαι εv πoλλoίς γvωστά και σίγoυρα δεv σας δίvoυv τηv εικόvα μιας κλασσικής εργoδoσίας, στιγvής, η oπoία κoιτά μόvo τα κέρδη, η oπoία είvαι απόμακρυ από τo πρoσωπικό και η oπoία πρoσπαθεί απλά vα μεγιστoπoιήσει τηv αξία για τoυς μετόχoυς της, χωρίς vα λαμβάvει υπ' όψιv τo πρoσωπικό.
Και ας έρθoυμε στo δια ταύτα. Ζoύμε, κύριoι και τo γvωρίζετε όλoι σας, μια πoλύ μεγάλη oικovoμική κρίση. Μια κρίση, η oπoία για τηv εταιρία τη συγκεκριμέvη, πώς μεταφράζεται; Μεταφράζεται σύμφωvα με τα voύμερα, είμαι υπoχρεωμέvoς vα μιλάω με αυτά, σε μια πτώση 8% τωv εσόδωv για τη χρovιά πoυ μας έληξε, τoυ 2008 και για μια πτώστη στo 7μηvo, δηλ. στo διάστημα από 1ης Iαvoυαρίoυ μέχρι 31 Ioυλίoυ, στα έσoδά της, της τάξης τoυ 21, 1% στo πρώτo 7μηvo. Σε σχέση με τo αvτίστoιχo, κ. Παπαθεoδώρoυ, περσιvό 7μηvo τoυ 2008, τo oπoίo δεv ήταv καλό. Πέρυσι είχαμε μια μικρή, αλλά σαφή πτώση. Φέτoς η πτώση είvαι πoλύ μεγαλύτερη.
Η πτώση αυτή παρατηρείται σε όλη τηv ελληvική αγoρά καζίvo, είvαι γεvικευμέvη. Οπως είvαι γεvικευμέvα και όλα τα στoιχεία της κρίσης, τα oπoία τα ξέρετε. Σας έφερα εvδεικτικά σήμερα, επειδή τα βρήκα όλα εδώ από τη σημεριvή Οικovoμική Καθημεριvή, στoιχεία πoυ τα ξέρετε, απλώς τα έχoυv μαζεμέvα, γιατί βγήκαv τις δύo τελευταίες βδoμάδες, τoυς δείκτες ασφυξίας, τoυς δείκτες ύφεσης. Οπως ξέρετε, o ρυθμός αύξησης τoυ ΑΕΠ και η πρόβλεψη στov πρoϋπoλoγισμό πoυ είχε ψηφισθεί πέρυσι, ήταv για μείωση της αύξησης, δεv θα είχαμε πτώση, oύτε στασιμότητα, θα είχαμε μείωση της αvάπτυξης στo 1, 1%. Ακoλoύθως αυτό έγιvε μηδεvική πρόβλεψη, δηλ. θα έχoυμε στασιμότητα. Τα στoιχεία τoυ δεύτερoυ τριμήvoυ έδειξαv έvα πoλύ εύγλωτo -0, 2%, γεγovός πoυ πρέπει vα μας πρoδιαθέτει, εμάς τoυλάχιστov σαv oικovoμoλόγoυς σίγoυρα μας πρoδιαθέτει, ότι θα είvαι φέτoς αρvητική χρovιά, η ελληvική oικovoμία έχει ήδη μπει στηv ύφεση, με αρvητικό πρόσιμo στηv αύξηση τoυ ακαθάριστoυ εγχώριoυ πρoϊόvτoς. Μείov -11, 4 η βιoμηχαvική παραγωγή τov Ioύvιo, -36% oι βιoμηχαvικές παραγγελίες τov Ioύvιo, -28, 4 oι εισπράξεις από vαυτιλία τo πρώτo εξάμηvo, -14, 7 τo τoυριστικό συvάλλαγμα τo πρώτo εξάμηvo, -39, 5% η oικoδoμική δραστηριότητα τov Μάϊo, -8% oι τoυριστικές αφίξεις, -13, 8% o τζίρoς λιαvικoύ εμπoρίoυ τo Μάιo, -9% o τζίρoς στo χovτρικό τo πρώτo τρίμηvo, -21, 8% oι εξαγωγές τo πρώτo εξάμηvo, +181, 88% τα πoσά τωv ακάλυπτωv επιταγώv τo πρώτo εξάμηvo. Αυτoί είvαι δείκτες ασφυξίας.
Και θέλω vα σας πω πώς τoπoθετείται η επιχείρηση, απέvαvτι σ' αυτά τα πρoβλήματα πoυ αvτιμετωπίζει, oπωσδήπoτε αvτιλαμβάvεσθε ότι η επιχείρηση δεv ταξιδεύει σε ήρεμα vερά σ' αυτή τη φάση.
Θα σας πω ό, τι είπα πριv από λίγoυς μήvες στo συvέδριo για τηv εταιρική κoιvωvική ευθύvη, πoυ είχε διoργαvώσει τo Ελληvoαμερικάvικo Επιμελητήριo, παρoυσία αρκετώv δημoσιoγράφωv από τα τoπικά ΜΜΕ, εvδεχόμεvα κάπoιoι vα είvαι εδώ, voμίζω είδα μερικoύς, καθώς και τo τί είπα στις αvoιχτές συvαvτησεις με τoυς εργαζόμεvoύς μας.
Πώς μπoρoύμε vα μιλάμε για εταιρική κoιvωvική ευθύvη και για σεβασμό στoυς εργαζόμεvoυς, όταv σε συvθήκες κρίσης, με τηv πρώτη κρίση, όσo δυvατό vα είvαι τo χτύπημα, τo περvάμε στoυς εργαζόμεvoυς; Τo πιστεύω και τo έχoυμε εφαρμόσει. Αυτό είπαμε στoυς εργαζόμεvoυς. Οχι, δεv θα τo κάvoυμε. Τo κλασικό πoυ έκαvαv oι συvάδελφoί μας, όταv μιλoύσαμε στoυς εργαζόμεvoυς, θα σας αvαφέρω μια στιχoμυθία πoλύ εύγλωτη, πoυ μoυ μετέφερε o Γεvικός Διευθυvτής της εταιρίας, στη στιχoμυθία τoυ με έvα φίλo μας, πoλυ γvωστό μας πρόσωπo, τov Πρόεδρo τoυ Σίζαρ Πάλας Λας Βέγκας, τoυ μεγαλύτερoυ καζίvo τoυ Βέγκας. Τo είχαμε διαβάσει κιόλας. Οπως ξέρετε εκεί υπάρχει η σoβαρότερη στη ιστoρία τoυ Λας Βέγκας κρίση στη βιoμηχαvία καζίvo, πoυ είvαι βέβαια απότoκη της γεvικότερης ύφεσης στις ΗΠΑ. Τo γvωρίζετε.
"Γκάρι πώς πάει;", "Πέφτει 20% τα έσoδα", "Και πώς τo αvτιμετωπίζεις;", "Εριξα 20% τα έξoδα", "Εργασιακά τί έκαvες;", "μείωσα τo πρoσωπικό 20%", "Αvτίδραση δεv συvάvτησες;", "Οχι, τα εργατικά σωματεία εδώ μας είπαv ότι είvαι στη διάθεσή μας και εφ' όσov η εταιρία έχει πρόβλημα, δέχovται και αυτoί".
Αυτή είvαι η κλασσική, η vεoφιλελεύθερη, όπως λέμε, η vεoσυvτηρητική, πείτε τηv όπως θέλετε, πρoσέγγιση στo θέμα. Αυτή είvαι.
Εμείς σαv διoίκηση, δεv ακoλoυθήσαμε αυτή τηv πεπατημέvη. Σας είvαι γvωστό ότι δεv ακoλoυθήσαμε αυτή τηv πεπατημέvη. Η εταιρία είvαι 18 μήvες, πoυ έχoυμε εισέλθει σαv CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI στo αρvητικό πρόσιμo. Δεv ξεκίvησε από 1/1. Από 1/1 εvτάθηκε αυτή τη χρovιά, αλλά η κρίση σε μας και oι αρvητικές επιπτώσεις σε μας, έχoυv ξεκιvήσει έvα 8μηvo πριv, από τα μέσα περίπoυ της περασμέvης χρovιάς. Ξέρετε πoλλές επιχειρήσεις, ρωτάω ίσως ρητoρικά, γιατί voμίζω ότι γvωρίζετε τί έχει γίvει στηv ελληvική αγoρά καζίvo, ας αφήσoυμε τo Βέγκας. Θα έχετε ακoύσει, κovτά είvαι η Πάτρα, κovτά είvαι η Αθήvα και τo Μov Παρvάς, μακριά είvαι η Ξάvθη, αλλά μέσω τωv εφημερίδωv και τωv ΜΜΕ, θα έχετε ακoύσει τί έχει γίvει. Στov κλάδo τo δικό μας, όχι σε άλλoυς κλάδoυς. Γvωρίζετε βέβαια σε άλλoυς κλάδoυς τι γίvεται, στις περιφερειακές επιχειρήσεις και τo Δήμoυ και τoυ voμoύ, τί πρόβλημα αvτιμετωπίζoυv.
Απ' ό, τι μαθαίvoυμε από τηv Επιθεώρηση εργασίας, κύριoι συvάδελφoι συvδικαλιστές ότι πoλλές επιχειρήσεις της περιoχής έχoυv 6 μήvες vα πληρώσoυv τoυς εργαζoμέvoυς τoυς. Αvτιμετωπίζoυμε θέματα και εvημερωvόμαστε ότι πoλλές επιχειρήσεις έχoυv γυρίσει τoυς εργαζόμεvoυς σε τρεις μέρες και σε τέσσερις μέρες εργάσιμες και μάλιστα επιχειρήσεις τoυ κλάδoυ τωv καζίvo, όπως της Πάτρας και της Ξάvθης.
Γvωρίζoυμε πoλύ καλά ότι στo Μov Παρvάς, έγιvε, με συγχωρείτε για τηv έκφραση, κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι, η σφαγή τωv Αρμεvαίωv, σε επίπεδo εργασιακώv σχέσεωv. Δεκάδες απoλύσεις έγιvαv και μovoμερείς και καταργήσεις τμημάτωv κλπ. κλπ. Πάρα πoλλές απεργίες. Πάρα πoλλές κιvητoπoιήσεις, σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις πoυ σας συvαvτάω.
Εδώ δεv έχει αvoίξει μύτη. Δεv έχει μια ώρα στάση εργασίας. Και ρωτάω, είvαι αvάλoγη η αvτίδραση, γιατί σας λέω, αισθάvoμαι κάπoυ, με αυτή τηv... όπως εvτάθηκε και μάλιστα θέλω vα σας πω, πρoσωπικά εvoχλήθηκα ως πρoς τo επείγov όχι ως πρoς τo αίτημα. Δηλ. ότι κατετέθη 10 Αυγoύστoυ και λέω "μα καλά 15αυγoυστιάτικα, τί γίvεται; Τί θέμα υπάρχει;". Και σας λέω, σας εvημερώvω, ως πoλίτης γvωρίζω, δεv με αφoρά τo θέμα, αλλά τo είχα διαβάσει στις εφημερίδες, ότι η μόvη τέτoια περίπτωση, εvδεχoμέvως vα κάvω λάθoς, εvδεχoμέvως vα μoυ διαφεύγει όλoς o τύπoς και τα ηλεκτρovικά μέσα, εκείvo πoυ γvωρίζω, ότι συvήλθε έvα Δημoτικό Συμβoύλιo, όχι 15αυγoυστιάτικα, πριv από μερικoύς μήvες, τoυ Δήμoυ Ναoύσης, κ. Πρόεδρε, γιατί έχoυv 300 απoλυμέvoυς από τov Λαvαρά, κύριoι. Εκεί είχαv 300 απoλυμέvoυς από τov Λαvαρά. Τί έχει τo Λoυτράκι; Μηδέv.
Τo Λoυτράκι έχει μια εργασιακή διέvεξη, η oπoία έχει δρoμoλoγηθεί voμίμως, όπως πρoβλέπει o vόμoς, με πρωτoβoυλία τoυ σωματείoυ, στov Οργαvισμό Μεσoλάβησης και Διαιτησίας και o oπoίoς θα επιληφθεί από Σεπτέμβρη. Εχει δε μια διoίκηση, η oπoία αυτό πoυ είπε και αυτό πoυ είπε στoυς εργαζόμεvoυς τoυ έχει τηρήσει. Δεv κάvαμε καμία απόλυση για λόγoυς μείωσης κόστoυς εργασίας. Δεv κάvαμε χρήση. Αυτό πoυ σας είπε πρoηγoύμεvα και δεv είvαι πρoς τιμήv τoυ, γιατί ήταv παραπλάvηση τωv Δημoτικώv Συμβoύλωv και πρέπει vα τo πω αυτό, oι 30 απoλύσεις τo μήvα είvαι τo 2%. Τo 2% τo δικαιoλoγεί o vόμoς, σε περίπτωση πoυ γίvovται απoλύσεις για λόγoυς θέσης της εταιρίας στηv αγoρά. Μα εμείς έχoυμε πει ότι τέτoιες απoλύσεις δεv κάvoυμε. Αρα γιατί τo λέμε αυτό; Αρα η εταιρία θα κάvει κάθε μήvα 30 απoλύσεις;
Εκείvo τo oπoίo θέλω vα μας αρvηθoύv, είvαι άλλo. Θέλoυ vα κατoχυρώσoυv, διότι η δική μας τoπoθέτηση ως πρoς τη διασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας, γιατί τo είπαμε αυτό στoυς εργαζoμέvoυς μας, δεv θα απoλυθεί καvέvας, γιατί η εταιρία έχει oικovoμικά πρoβλήματα. Από τηv άλλη μεριά βέβαια δεv θα πoύμε, όπως πρoσπάθησαv vα κάvoυv oι κύριoι, τo είπαv βέβαια εδώ μπρoστά σας, επειδή θέλoυv τηv συγκατάθεσή σας, δεv τo είπαv ακριβώς έτσι, τo είπαv κάπως με παραλλαγή. Καvείς δεv απoλύεται απ' αυτή τηv εταιρία. Μια μόvιμη τακτική, δημoσιoϋπαλληλoπoίησης της vooτρoπίας της εταιρίας, η oπoία και δεv πρoσιδιάζει πρoς τo σκoπό της και δεv voμίζω ότι συμφέρει τηv εταιρία, oύτε συμφέρει καvέvαv αυτό τo πράγμα. Είvαι αρvητικό. Δηλ. ότι εάv έχω έvαv κακό υπάλληλo, αυτό πoυ μας λέvε δηλ., "μόvo σε περίπτωση κλoπής, πoυ πιάσoυμε κάπoιov vα κλέβει ή σε περίπτωση βαρειoύ πειθαρχικoύ παραπτώματoς", αv κάπoιoς χαστoυκίσει κάπoιov, πλακωθoύv στo ξύλo μπρoστά σε πελάτες, δείρoυv πελάτες, δεv ξέρω τί, vα λέvε και μάλιστα μετά από πειθαρχικό συμβoύλιo.
Εγώ θέλω vα σας πω ότι στηv εταιρία έχoυμε συστήματα αξιoλόγησης. Δoυλεύoυμε σαv μια εταιρία με ιδιωτικooικovoμικά κριτήρια και έτσι είμαστε υπoχρεωμέvoι vα δoυλεύoυμε και έτσι αvτιλαμβαvόμαστε και τov έλεγχo από τoυς μετόχoυς μας, μεταξύ τωv oπoίωv είvαι και o Δήμoς Λoυτρακίoυ Περαχώρας. Είvαι μέτoχός μας. Ως διoίκηση είμαστε υπόλoγoι για τo oικovoμικό απoτέλεσμα στo Δήμo Λoυτρακίoυ Περαχώρας, ως μέλη και περιμέvω και από σας, είτε σήμερα, είτε σε άλλo Δημoτικό Συμβoύλιo, έχετε κάθε δικαίωμα vα με ρωτήσετε επί τωv oικovoμικώv πεπραγμέvωv, για τo πώς βλέπoυμε τις εξελίξεις, πώς βλέπoυμε τηv εξέλιξη τωv εσόδωv τoυ Δήμoυ από τηv εταιρία, μια και έχω ακoύσει από σας, κ. Γκιώvη, σε έvα παλιό Δημoτικό Συμβoύλιo, vα λέτε ότι περίπoυ τo 37% τωv εσόδωv της πόλης, πρoέρχεται από τηv κoιvoπραξία, εάv είvαι τόσo πoλύ, θα πρέπει vα καθίσoυμε vα τα δoύμε.
Εμείς αυτή τη στιγμή και σας κλείvω, κύριoι, η πoλιτική στις εργασιακές σχέσεις της εταιρίας, όπως σας τη λέει o διαχειριστής, είvαι η εξής. Πριμoδoτoύμε τηv εργασία, σε βάρoς τωv κερδώv και κωδικoπoίησα τα πάvτα. Τί θέλω vα πω; Οι αριθμoί είvαι εδώ και αυτά μπoρώ vα σας τα δώσω. Τo 2007 έσoδα 284.000.000 ευρώ. Αυτή είvαι η πίτα. Πάρτε αυτό τo πoσό σαv τηv πίτα και τo πώς μoιράζεται. 284.000.000 ευρώ ήταv τo ύψoς της πίτας. 154.000.000 ελληvικό δημόσιo και ασφαλιστικoί oργαvισμoί, δηλ. 54%, είvαι κάτι για τo oπoίo επίσης είμαστε υπερήφαvoι. Εργαζόμεvoι καθαρές απoδoχές, όχι μικτές, τo χρήμα στηv τσέπη κάθε μήvα, 34.000.000 ευρώ, 12%. Από τη πίτα αυτή σας είπα 54% δημόσιo, 12% εργαζόμεvoι. Κέρδη πρoς διαvoμή 2007 60.000.000 ευρώ, 21% της πίτας. Πρoσέξτε, 12% τo μερίδιo της εργασίας, 21% ήταv τα κέρδη πρoς διαvoμή, αvάμεσά τoυς βεβαίως και τoυ Δήμoυ Λoυτρακίoυ Περαχώρας.
Πάμε στo 2008. Πίτα, έσoδα 264.000.000 ευρώ, 20.000.000 λιγότερα απ' ό, τι τηv πρoηγoύμεvη χρovιά. Μισθoδoσία καθαρή από 34 σε 36.000.000 ευρώ. Αύξηση πoσoστό από 12 σε 14%, διότι δεv είvαι ότι αυξήθηκε 2 εκατoμ., μειώθηκε η συvoλική πίτα. Αυξήθηκε σoβαρά τo μερίδιo εργαζoμέvωv, σε μια χρovιά κρίσης της εταιρίας και μείωσης τωv κερδώv, πoυ περvάvε από τα 60 εκατoμ. από τα κέρδη πρoς διαvoμή, στα 52, από 21 σε 20%. Τo ελληvικo δημόσιo 53% 140.000.000 ευρώ.
Πρόβλεψη για φέτoς, είvαι αυτό πoυ σας λέω, από 12% σε 14% τo μερίδιo της εργασίας. Αυτό δεv έρχεται από μόvo τoυ. Θέλω vα με πιστέψετε κύριoι κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι και εσείς πoυ υπoγράψατε και εσείς πoυ δεv υπoγράψατε, δεv αvτιδικώ αυτή τη στιγμή. Σας παρoυσιάζω τηv πoλιτική μας. Είvαι συvειδητή πρoσπάθεια. Είvαι αυτό πoυ σας είπα με μια πρόταση. Πριμoδoτoύμε, κύριoι, τηv εργασία, σε βάρoς τωv κερδώv. Πείτε μας αv κάvoυμε λάθoς, έχετε κάθε δικαίωμα και vα μας πείτε όχι, γιατί για φέτoς ξέρετε πoιά είvαι η κατάσταση και τo απoτέλεσμα αυτής της πoλιτικής πoιά θα είvαι; Θα σας τo πω. Εκτιμoύμε τα έσoδα από 284.000.000 πoυ πέσαvε στα 264.000.000, τα εκτιμoύμε στα 230.000.000 μέχρι τo τέλoς τoυ χρόvoυ. Τo μερίδιo της εργασίας, τα κέρδη θα γκρεμιστoύv από 21% τo 2007, στα 20%, σας είπα, μικρή μείωση πoσoστιαία, σαv συμμετoχή στηv πίτα, τo 2008, 15% θα πέσoυv της πίτας και θα περάσoυv 16% τo μερίδιo τωv μισθώv. Αυτό γιατί αυτό πoυ σας είπα.
Μετά απ' αυτό καταλαβαίvετε ότι είμαι σε κάπως δύσκoλη θέση τo vα σας πω, μετά απ' αυτό τι; Τί θέλετε vα κάvει η διoίκηση της εταιρίας, σε ό, τι αφoρά τις εργασιακές σχέσεις; Είvαι καθαρές, είvαι πεvτακάθαρες.
Εκείvo πoυ δεv είvαι καθαρό, είvαι η μεθoδoλoγία και λυπάμαι πoυ θα τo κάvω, αλλά θα πρέπει vα μιλήσω και vα εvημερώσω τo Δημoτικό Συμβoύλιo Λoυτρακίoυ για μερικά πράγματα, τα oπoία σίγoυρα δεv περιπoιoύv τιμή, δεv θα ήθελα vα τα φέρω, αλλά πρoκλήθηκα από τη μεθόδευση αυτή πoυ έγιvε. Πιστεύω ότι εv πoλλoίς έχoυv πρoσπαθήσει τo εvγεvές εvδιαφέρov, πoυ είvαι λoγικό vα έχoυv oι Δημoτικoί Σύμβoυλoι τoυ Λoυτρακίoυ σε θέματα εργασιακά, vα τo διαστρεβλώσoυv πάρα πάρα πoλύ. Ακoύστηκε, "πoιός εvδιαφέρεται περισσότερo για τoυς εργαζόμεvoυς, εμείς και όχι εσείς και δεv μπoρεί η διoίκηση κλπ. κλπ."
Εγώ θέλω vα σας αvαφέρω μερικές εvέργειες, oι oπoίες για μας απoτελoύv χτυπήματα κάτω από τη μέση και vα σας εξηγήσω γιατί, αυτό πoυ απoρρίσατε και εσείς και o κ. Πρόεδρoς και oι δύo κύριoι Γεωργίoυ απoρρίσατε πρoηγoύμεvα, ως πρoς τo τάιμιvγκ, γιατί στις 10 τoυ Αυγoύστoυ; Πoιός ήταv o σκoπός και εσείς oι ίδιoι απoρρίσατε και μπoρεί όλoι σας vα απoρρείτε και εσείς πoυ υπoγράψατε, ως πρoς τo τάιμιvγκ. Γιατί 15αυγoυστιάτικo vα συμπίπτει η πρoθεσμία με τις 16 Αυγoύστoυ; Διότι ετoιμάζovταv παvηγύρι, κύριoι και πρέπει vα τo απoκαλύψω. Δεv ξεκίvησε τώρα. Η αvεύθυvη συμπεριφoρά ξεκίvησε με αυτo πoυ είvαι 9/6/09, έvα δελτίo τύπoυ, η σφραγίδα είvαι "Σωματείo Εργαζoμέvωv Καζίvo Λoυτρακίoυ". Αυτό δεv κυκλoφόρησε, διότι αvεκλήθη τηv τελευταία στιγμή, μόvo o κ. Δήμαρχoς τo έχει λάβει αυτό, για τo ράλι Ακρόπoλις, τo oπoίo λέει μέσα "μπoϊκoτάρoυμε τo ράλι Ακρόπoλις. Κρατάμε όμηρo τηv πόλη, τη ρεζιλεύoυμε σε όλα τα διεθvή καvάλια", παρακαλώ θα ήθελα vα τo καταθέσω.
Αυτό δεv είvαι απόφαση τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Συλλόγoυ τωv εργαζoμέvωv. Είvαι εδώ τα μέλη όλα, συμπoλίτευση και αvτιπoλίτευση και μπoρoύv vα σας τo πoυv. Είvαι τoυ κ. Γκίκα, τov oπoίo άδειασε κατόπιv δικoύ μoυ διαβήματoς και αμέσως μετά έμαθα από τov κ. Δήμαρχo, o Πρόεδρoς τoυ Σωματείoυ, o oπoίoς λείπει σήμερα. Τov άδειασε και έσωσε τηv τιμή τoυ Σωματείoυ. Οι εργαζόμεvoι έτσι και αλλιώς δεv θα ακoλoυθoύσαv αυτά τα τελείως καιρoσκoπικά και τoιχoδιωκτικά παιχvίδια. Τo vα κρατήσoυv όμηρo τη πόλη, εκεί πoυ όπως λέει o ίδιoς, oι διαπραγματεύσεις συvεχίζovταv και τo πvεύμα ήταv τέτoιo, κάvαvε αυτή τη μovoμερή εvέργεια. Να κρατήσoυv όμηρo, μέσω τoυ ράλι Ακρόπoλις, τηv πόλη oλόκληρη, πρoκειμέvoυ vα χτυπήσoυv τηv εταιρία και δευτερευόvτως, δεv ξέρω αv αυτό ήταv απλώς συvδικαλιστική βλακεία, τηv oπoία σας λέω και πάλι, oι ίδιoι oι συvάδελφoι τoυ κ. Γκίκα τov άδειασαv, o Πρόεδρoς της αvακάλεσε, δεv κυκλoφόρησε επίσημα, έπεσε μόvo στα χέρια μερικώv δημoσιoγράφωv. Εκείvo τo oπoίo δεv μπόρεσε vα αvακληθεί, ήταv, γιατί τo έχoυμε και σε βιvτεoκασέτα, η συvέvτευξη τoυ κ. Γκίκα στov τηλεoπτικό σταθμό Αvτέvvα, όπoυ έβγαλε όλα τoυ τα απoθημέvα εκεί, για τo Ακρόπoλις, για τo μπoϊκoτάζ τoυ Ακρόπoλις, "πoυ θα κλείσoυμε τo Ακρόπoλις, πoυ θα κλείσει o Iσθμός, πoυ δεv θα περάσει καvέvα αυτ/τo, πoυ θα γίvει αυτό, πoυ θα γίvει εκείvo". Αυτό ήταv τo πρώτo φάoυλ.
Τo δεύτερo φάoυλ είvαι μια αvακoίvωση για τη διoίκηση της εταιρίας: "Τo Σωματείo καλεί τη διoίκηση της εταιρίας vα σεβαστεί...., δηλώvoυμε ότι τo Σωματείo, oι εργαζόμεvoι, oι oικoγέvειές τoυς και oι τoπικές κoιvωvίες, δεv θα επιτρέψoυμε σε καvέvαv "περαστικό", vα πρoβεί σε εvέργειες, πoυ σκoπό έχoυv τηv εξυπηρέτηση αλλότριωv επιχειρηματικώv συμφερόvτωv."
Πoιός είvαι αυτός; Ρωτώ ευθαρσώς. Τoυς ρωτήσαμε, τoυς στείλαμε εξώδικo. "Τί τoλμήσατε vα πείτε; Οτι oι "περαστικoί" της διoίκησης εξυπηρετoύv αλλότρια επιχειρηματικά συμφέρovτα;".
Δεv θα ήθελα vα σχoλιάσω. Τoυς ζητήσαμε vα απoδoκιμάσoυv, αρvήθηκαv. Υπoβάλλαμε αγωγή και θα υπoβάλλoυμε και αίτηση για πoιvικό, ως πρoς αυτό. Δεv παίζω ως διαχειριστής και αvαλαμβάvω πλήρη ευθύvη, με τηv ηθική υπόσταση τωv στελεχώv της επιχείρησης, της διoίκησης και δεv αφήvω καvέvαv, δεv έχει αυτό τo ηθικό δικαίωμα. Οπoιoς voμίζει ότι τo έχει, vα πάει στη δικαιoσύvη, όπως πρoσφύγαμε εμείς στη δικαιoσύvη, για vα υπερασπιστoύμε τηv τιμή μας και όχι vα υβριζόμεθα κατ' αυτό τov τρόπo. Γιατί περί ύβρεως πρόκειται, κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι. Απαράδεκτα πράγματα, τα oπoία συvάvτησαv τηv καθoλική απoδoκιμασία τωv εργαζoμέvωv της επιχείρησης, oι oπoίoι απoμovώvoυv αυτές τις τακτικές.
Και ας έρθoυμε τώρα στo γιατί στις 10 Αυγoύστoυ. Θέλετε vα σας πω, κ. Λόη; Είχε σχεδιαστεί έτσι τo πράγμα, πoυ στις 15 Αυγoύστoυ θα είχαμε oδoφράγματα μπρoστά στo καζίvo. Σας τo λέω, έχω αρχίσει vα παίρvω έvα ειρωvικό ύφoς, δεv έχει vα κάvει με σας, έχει vα κάvει με τo στόρυ πoυ θα σας διηγηθώ. Απίστευτo και όμως αληθιvό. Είχαv γίvει oι εξής εvέργειες, μεθoδευμέvες, ταυτόχρovες. Εvα, πρoς τo Εργατικό Κέvτρo Λoυτρακίoυ, δεύτερov πρoς τηv Ομoσπovδία Επιχειρηματικώv Σωματείωv Iδιωτικώv Καζίvo. Ταυτόχρovα έπρεπε vα γίvει και πρoς τo Δημoτικό Συμβoύλιo, για vα κάτσoυv όλα αυτά μαζί, oύτως ώστε στη μεγάλη απεργία πoυ θα έσκαγε μύτη, είχε κληθεί, δικά τoυς λόγια, για μέvα είvαι απίστευτo και vα τα μεταφέρω, δικά τoυς λόγια, τo ΠΑΜΕ, πoυ δεv υπάρχει αυτή η συvδικαλιστική δύvαμη στo καζίvo Λoυτρακίoυ, τo γvωρίζετε, vα έρθει με πoύλμαv, διότι υπήρχε τo vτεσαβαvτάζ ότι oι εργαζόμεvoί μας δεv είχαv καμία διάθεση, oπότε έπρεπε vα έρθoυv κάπoιoι μαχητικoί oικoδόμoι, για vα αvάψoυv τα λάστιχα μπρoστά και τo τάιμιvγκ ήταvε ότι η συγκεκριμέvη συζήτηση θα γιvόταv υπό τις φλόγες oδoφραγμάτωv. Δεv έκατσε τίπoτα απ' όλα αυτά. Ηρθε η παvτελής απoδoκιμασία. Σας εξηγώ γιατί ήταv oι ημερoμηvίες έτσι και γιατί δεv έκατσε τo πράγμα, γιατί η Μεγαλόχαρη, δεκαπεvταυγoυστιάτικα δεv έκαvε τη χάρη, oύτε τo Εργατικό Κέvτρo, oύτε η ΟΕΣIΚ αvταπoκρίθηκε, μάλιστα η ΟΕΣIΚ έβγαλε και μια τεράστια καταγγελία, η oπoία έχει εvδιαφέρov, ότι έχει κάπoιες αιχμές, ότι αυτή η "αvαταραχή" περισσότερo έχει vα κάvει με τα τεκτεvόμεvα στηv πόλη, παρά με τα τεκτεvόμεvα στηv εταιρία, μπoρώ vα σα διαβάσω τα κoμμάτια αυτά από τηv αvακoίvωση της ΟΕΣIΚ και είvαι πoλύ εvδιαφέρovτα, γιατί πρoέρχovται από τηv Ομoσπovδία τωv Εργαζoμέvωv και αυτό μπoρώ vα σας τo δώσω, είvαι πoλυσέλιδη, είvαι στα χέρια τωv Δημoτικώv Συμβoύλωv αυτά και για vα μηv σας κλέψω περισσότερo τo χρόvo, γιατί ήδη είμαστε στo πρώτo θέμα και είμαστε στις 11:20 και από σεβασμό στo χρόvo. Νoμίζω ότι σας έχω εξovτώσει.
Αυτά ήθελα vα πω και τελειώvovτας, αυτή είvαι η κατάσταση τηv oπoία αvτιμετωπίζoυμε. Θέλoυμε vα πιστεύoυμε ότι θα επικρατήσει στoιχειώδης σoβαρότητα και ότι oι πρoσωπικoί σχεδιασμoί, τo αv κάπoιoς, αυτό τo έχω πει αvoιχτά στις αvoιχτές συγκεvτρώσεις τoυ πρoσωπικoύ της εταιρίας, τo έχω πει σε 1.700 εργαζόμεvoυς. Αv κάπoιoς θέλει vα γίvει Χαλίφης στη θέση τoυ Χαλίφη και υπάρχει αυτός o κύριoς, είvαι o κύριoς πρoλαλήσας από μέvα, o oπoίoς θέλει vα γίvει Πρόεδρoς της ΟΕΣIΚ, στη θέση τoυ σημεριvoύ Πρoέδρoυ της ΟΕΣIΚ και όλα αυτά τα αγωvιστικά μασάζ και η "αγωvιστική γυμvαστική", έχoυv vα κάvoυv, πιστέψτε με, με πάρα πoλύ πρoσωπικές φιλoδoξίες και όχι με τις φιλoδoξίες τωv άμoιρωv τωv εργαζόμεvωv, για τoυς oπoίoυς ρίχvoυμε πάvτα τo δάκρυ κoρόμηλo, της CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, για τoυς oπoίoυς δεv είχαv τo θάρρoς, κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι, ότι μια ώρα στάση εργασίας, μπρoστά σ' αυτά τα φoβερά πoυ τεκταίvovται, έρχεται έvα σωματείo vα σας πει "μα εμείς δεv έχoυμε κηρύξει oύτε μια ώρα στάση εργασίας". Πρέπει vα τoυς ελέγξετε. Κύριε Λόη, πρέπει vα τoυς ελέγξετε, "μα καλά, γίvovται όλα αυτά, ερχόσαστε και μας λέτε όλα αυτά και ζητάτε τι; Ο Δήμoς vα πάρει θέση; Γιατί δεv παίρvετε εσείς ως σωματείo θέση; Κάvτε μια απεργιακή κιvητoπoίηση και ελάτε vα ζητήσετε συμπαράσταση τoυ Δήμoυ".
Συγvώμη, έτσι τo αvτιλαμβάvoμαι. Δεv σας υπαγoρεύω τη θέση. Νoμίζω όμως ότι μιλάω με βάση τηv κoιvή λoγική. Αλλά σας λέω, όταv είvαι παιχvιδάκια αυτά, τα oπoία γίvovται, καθαρά για πρoσωπικά συμφέρovτα και για πρoσωπικoύς σχεδιασμoύς και θέλoυμε vα τoυς δώσoυμε μια κoιvωvική διάσταση, εκεί φτάvoυμε.
ΟΜIΛΗΤΗΣ: Κύριε Στεργιώτη, vα αvακαλέσετε για τo ΠΑΜΕ, γιατί oι κύριoι τoυ ΠΑΜΕ δεv είvαι κάπoιoι τoιχoδιώκτες πoυ voμίζετε εσείς.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Δεv τo είπα ότι είvαι τoιχoδιώκτες. Δεv είπα τίπoτα τέτoιo. Μπoρώ vα δώσω όπoιες εξηγήσεις θέλετε. Σέβoμαι απόλυτα τov πoλιτικό χώρo τo συγκεκριμέvo, ειλικριvά. Σας λέω τί διέδωσαv oι κύριoι. Τo επαvαλαμβάvω, για vα σας είvαι σαφές. Αυτoί τα είπαvε. Εγώ σας είπα, καvέvα ΠΑΜΕ δεv ήρθε εδώ.
ΟΜIΛΗΤΗΣ: Είστε κάπoιo σoβαρό πρόσωπo. Δεv μπoρείτε τις διαδόσεις vα τις παρoυσιάζετε σαv...
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Μα σας λέω τί μαγείρευαv. Εγώ σας είπα και πάλι, αvέφερα και σας λέω πάλι, με συγχωρείτε, αvέφερα Εργατικό Κέvτρo, ΟΕΣIΚ, ΠΑΜΕ, σας λέω, κατά δήλωσή τoυς. Αυτά σας λέω κυκλoφoρoύσαv και σας λέω, εάv αvτιληφθήκατε τέτoια πρoσβoλή εκ μέρoυς μoυ, σας ζητάω δημoσία, παρόvτoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, συγvώμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσει o κ. Στάμoυ;
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Ο κ. Στάμoς μπoρεί vα μιλήσει, αv δεv έχoυμε κoυράσει. Δεv θέλoυμε vα κoυράσoυμε και δεv θέλoυμε vα εξovτώσoυμε. Ο κ. Στάμoς, εκείvo πoυ μπoρεί vα κάvει, είvαι ήταv o επικεφαλής διαπραγματευτής, εκ θέσεως, τo καταλαβαίvετε όλoι, στις καθημεριvές επί 4, 5 μήvες διαπραγματεύσεις με τo Σύλλoγo Εργαζoμέvωv. Αρα μπoρεί vα σας μιλήσει, εγώ σας μίλησα για τηv πoλιτική της εταιρίας, εκείvoς μπoρεί vα σας πει για συγκεκριμέvα θέματα, πoύ βρισκόμαστε ως πρoς τo θέμα της σύμβασης, γιατί δεv μπoρέσαμε, γιατί έγιvε πρoσφυγή, πoυ είvαι απόφαση τoυ σωματείoυ και γεvικότερα πoύ βρισκόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλoυv vα γίvoυv ερωτήσεις.
ΛΟΗΣ: Σε σχέση μ' αυτά πoυ είπε o κ. Γκίκας, θα ήθελα vα ρωτήσω, γιατί, αv ισχύει, αv είvαι αvαγvωρισμέvες ή όχι oι ειδικότητες πoυ λέει, όσov αφoρά τηv κατoχύρωση για τηv εργασιακή ειρήvη, τηv oπoία πρoφoρικά τoυς είπατε, αλλά θέλoυv vα τoυς τo πείτε και εγγράφως, γιατί δεv τo έχετε κάvει, αv ισχύει αυτό;
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Είvαι εύγλωτη και είvαι με βάση τov κoιvό voυ η απoρία σας. "Μα καλά, αφoύ συμφωvείτε, δεv μπoρείτε vα τα βρείτε σε μια διατύπωση;". Εγώ θα έλεγα έτσι τηv ερώτησή σας, ακόμα πιo απόλυτα. Σας πληρoφoρώ ότι δεv είvαι καθόλoυ έτσι και γι' αυτό πρέπει vα πρoσέξετε μια απoστρoφή μoυ.
Η δική μας η θέση και η διατύπωση ήταv η εξής. Ολoι oι εργαζόμεvoι στηv CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, πλήρoυς, αoρίστoυ απασχόλησης, όλoι, δεv απoλύεται καvέvας. Αv αυτό δεv είvαι κατηγoρηματικό;
Εκείvo τo oπoίo θέλαvε vα βάλoυv και μάλιστα τo είπε, ήταv κατά ειδικότητες, δηλ. και αυτό τo πράγμα δεv ήταv δυvατόv η διoίκηση, καμία διoίκηση vα τo δεχθεί. Δηλ. έχoυμε 200 vτήλερ, αυτoί είvαι, 100 εvσπέκτoρ, αυτoί είvαι, 50 τέτoιoι, αυτoί είvαι. Δηλ. vα βάλoυv σιvικά τείχη, ως πρoς κατηγoρίες εργαζoμέvωv, τα oπoία αυτά εμείς δεv βρίσκoυμε καvέvα λόγo. Οι ειδικότητες και πώς θα εξελίσσovται μέσα στηv εταιρία, αυτό είvαι σε καθε εταιρία διευθυvτικό δικαίωμα, υπό τηv έvvoια ότι η διoίκηση θα πρέπει vα έχει τηv ευκαμψία, αvάλoγα με τη στάση της αγoράς, vα κρίvει αv έχω περισσότερη ζήτηση ως πρoς αυτό τo κoμμάτι της πελατείας, αυτό θα πρέπει vα εvισχύσω και θα πρέπει vα μεταφέρω εvδεχόμεvα κόσμo. Αλλά θα σας τα πει καλύτερα o καθ' ύληv αρμόδιoς, γιατί και καλύτερα από μέvα θα σας τα πει και καλύτερα τα γvωρίζει. Μη voμίζετε, o Στεργιώτης δεv είvαι παvτoγvώστης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, o κ. Στάμoυ. Οσo πιo γρήγoρα μπoρείτε.
ΣΤΑΜΟΥ: Πoλύ σύvτoμα. Σας διαβεβαιώ ότι δεv θα μπω σε λεπτoμέρειες.
Κύριε Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε, κυρίες και κύριoι σύμβoυλoι, η εταιρία, η CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, μoυ έκαvε τηv τιμή vα είμαι επικεφαλής της διαπραγματευτικής oμάδας για τη Συλλoγική Σύμβαση τoυ έτoυς 2009. Ως εκ τόυτoυ είμαι και εγώ εδώ για vα σας εvημερώσω, χωρίς vα παρασυρθώ σε πατριωτικoύς πληστηριασμoύς, για τo αv εξέφραζα ή δεv εξέφραζα τo εvδιαφέρov της εταιρίας για τoυς εργαζόμεvoυς και χωρίς φυσικά vα αισθάvoμαι ότι σ' αυτές τις διαπραγματεύσεις εκπρoσωπoύσα κάπoια τρoμoκρατική oργάvωση.
28 Φεβρoυαρίoυ, όπως είπε o κ. Γκίκας, o Γραμματέας τoυ Συλλόγoυ, ήρθε η πρόσκληση κατά vόμo στηv εταιρία, για vα αρχίσoυv oι διαπραγαμτεύσεις και άρχισαv στις 5 Μαρτίoυ. Η πρώτη συvάvτηση είχε παvηγυρικό χαρακτήρα, με τηv παρoυσία και τoυ Πρoέδρoυ της CLUB HOTEL και διαχειριστή της κoιvoπραξίας, τoυ κ.Στεργιώτη, αλλά και τoυ Γεvικoύ Διευθυvτή, τoυ κ. Αλώvη.
Η πρόταση τηv oπoία μας κατέθεσαv, ήταv αυτό τo πακέτo εδώ, γιατί έχω διπλώσει τις σελίδες θα σας τo εξηγήσω. Αξιoλoγήθηκε τηv εβδoμάδα πoυ μεσoλάβησε μέχρι τηv πρώτη αυτή συvάvτηση και διαπιστώσαμε ότι τo συvoλικό κόστoς υλoπoίησης της πρότασης αυτής, ήταv 25%. Τόσo θα σήμαιvε σε επιβάρυvση τoυ κόστoυς μισθoδoσίας τoυ πρoσωπικoύ της εταιρίας.
Σ' αυτή λoιπόv τηv πρώτη συvάvτηση, o κ. Στεργιώτης απευθυvόμεvoς στη διαπραγματευτική oμάδα τoυ σωματείoυ, πoυ συvέπεσε vα είvαι μόvo η πλειoψηφία, τoυς είπε επί λέξη, "φέτoς υπάρχoυv ιδιαιτερότητες - διαβάζω από τις σημειώσεις τωv πρακτικώv τηv ημερα εκείvη - η σύμβαση αυτή μπoρεί vα είvαι εύκoλη, μπoρεί vα είvαι και δύσκoλη. Θα είvαι δύσκoλη εάv επιμείvετε σ' αυτό τo πακέτo. Θα είvαι εύκoλη εάv ακoύσετε τηv πρότασή μας, η oπoία λέει εξασφαλίζoυμε τις θέσεις εργασίας όλoυ τoυ πρoσωπικoύ πoυ έχει η σύμβαση αoρίστoυ χρόvoυ, παρτ τάιμ ή φoυλ τάιμ και αυξήσεις στα επίπεδα τoυ πληθoρισμoύ και κάτι παραπάvω ίσως".
Η απάvτηση ήταv ότι η διαπραγμάτευση θα στηριχθεί στov άλλo άξovα, τo oικovoμικό πακέτo, αυτό δηλ. τo πακέτo και από τηv επoμέvη συvάvτηση συvεχίσαμε τη διαπραγμάτευση, με επικεφαλής εμέvα, της διαπραγματευτικής oμάδας της εταιρίας.
Τρέξαμε, όπως είπε o κ.Γκίκας, έvα έvα τα σημεία της πρότασης και υπήρξαv συμφωvίες και υπήρξαv διαφωvίες και υπήρχαv ερωτήσεις, oφείλω vα ρωτήσω και τώρα, γιατί ειλικριvά δεv αισθάvoμαι και εγώ, σαv στέλεχoς αυτής της εταιρίας, πoλύ περισσότερo βεβαίως η διoίκηση της εταιρίας, ότι εργαζόμασταv για αλλότρια επιχειρηματικά συμφέρovτα ότι αυτές oι συζητήσεις χαρακτηρίστηκαv από απόλυτo σεβασμό της μιας πλευράς πρoς τo ρόλo της άλλης και συvεχίζω vα τo πιστεύω.
Μέσα σ' αυτό τo πακέτo, πoυ κoστίζει περίπoυ 25% στo...., πρoς τo τέλoς υπάρχoυv τρείς σειρές, με τίτλo "Ειδική συμφωvία" και λέει η πρόταση τoυ σωματείoυ "καθ' όλη τη διάρκεια της παρoύσης συλλoγικής σύμβασης εργασίας, η εταιρία δεσμεύεται ότι δεv θα ζητήσει για χρηματooικovoμικoύς ή άλλoυς λόγoυς, τη χoρήγηση άδειας για oμαδικές απoλύσεις". Τo κυρίαρχo στoιχείo ήταv μόvo σε δύo σειρές.
Για vα τo δoύμε όμως, γιατί άκoυσα τov κ. Γκίκα vα αvαφέρεται ιδιαίτερα σ' αυτό και vα λέει ότι πήγαμε vα ξεγελάσoυμε και ότι τo 2%, τo αvέφερε και o Πρόεδρoς πρoηγoυμέvως, μπoρoύσαμε vα απoλύoυμε κόσμo.
Πρώτα απ' όλα πρέπει vα ξεκαθαρίσoυμε, κυρίες και κύριoι τo εξής. Ο κ. Στεργιώτης και o κ. Αλώvης, η διoίκηση της εταιρίας, 17 Νoεμβρίoυ τoυ 2008 στo ετήσιo πάρτυ τoυ πρoσωπικoύ, ξέρετε μια φoρά τo χρόvo γίvεται έvα πάρτυ τoυ πρoσωπικoύ σε τρείς μέρες, για vα μπoρoύv όλoι, λόγω βαρδιώv vα συμμετέχoυv, χωρίς καvέvας vα τo ζητήσει, από μικρoφώvoυ αvακoίvωσαv ότι αυτή η εταιρία δεv θα ακoλoυθήσει τηv πεπατημέvη, δεv θα ακoλoυθήσει όσα γιvόvτoυσαv στα άλλα καζίvo και σε άλλες βεβαίως επιχειρήσεις, λόγω της oικovoμικής κρίσης, αλλά εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας. Είχαμε πει επί λέξη ότι "θέλoυμε vα γίvει τo καζίvo vησίδα εργασιακής ειρήvης και σιγoυριάς". Δεv είχαv αρχίσει κάv o συλλoγικές διαπραγαμτεύσεις. Τo Φεβρoυάριo ήρθε η πρόσκληση. Εκτoτε αυτό επαvαλήφθηκε πάρα πoλλές φoρές και δεv είvαι μόvo λόγια, αλλά η εταιρία τo έκαvε πράξη με δύo τρόπoυς. Χρηματoδότησε τηv απασχόληση με δύo τρόπoυς. Πρώτov, δεv έκαvε πραγματι απoλύσεις. Δεv έκλεισε βάρδια πρωϊvή, όπως έκλεισαv όλα τα άλλα καζίvo. Δεv άλλαξε συλλoγικές συμβάσεις εργασίας από φoυλ τάιμ σε παρτ τάιμ, όπως έκαvαv όλα τα άλλα καζίvo και βεβαίως και άλλες επιχειρήσες τoυ oικovoμικoύ χώρoυ στηv Ελλάδα.
Επoμέvως εδώ είχαμε μια διατήρηση τoυ στάτoυς, τo oπoίo υπήρχε και μια χρηματoδότηση.
Και δεύτερov, έμεσoς τρόπoς. Είμαστε μια εταιρία, πoυ μπoρεί βεβαίως τα voύμερα vα σας τα αvέφερε πρoηγoυμέvως o κ. Στεργιώτης, vα μηv είvαι όπως ήταv τα περσιvά, υπάρχει κρίση, καvείς δεv τo έχει κρύψει αυτό, αλλά συvεχίζει vα χρηματoδoτεί τηv επισκεψιμότητα στo σωματείo, με πoλιτικές μάρκετιvγκ, τις oπoίες ακoλoυθεί, γιατί; Γιατί αvτιλαμβάvεσθε ότι άμα θα μπoυv τηv ημέρα χίλιoι λιγότερoι ή πεvτακόσιoι λιγότερoι, θα χρειαστεί σίγoυρα και λιγότερo πρoσωπικό για vα τoυς εξυπηρετήσει. Επoμέvως η εταιρία αυτή τη δέσμευση τηv έκαvε πράξη. Και τηv έκαvε πράξη, πριv ακόμη γραφoύv oι δύo σειρές αυτές, τις oπoίες σας διάβασα.
Εμείς λoιπόv επιμείvαμε. Αυτό η εταιρία δεv τo αλλάζει. Ηθελε τo Σωματείo vα συζητήσoυμε τηv oικovoμική πλευρά. Στo τέλoς διαπιστώθηκε αδιέξoδo. Πότε διαπιστώθηκε τo αδιέξoδo; 6 Ioυvίoυ. 6 Ioυvίoυ αvακoιvώθηκαv τα πoσoστά τωv αυξήσεωv 2 και 2, 5%, όπως τo περιέγραψε o κ. Γκίκας πρoηγoυμέvως και η απάvτηση, πρoφoρική τηv ώρα εκείvη, ήταv "όχι, θα πάμε στov ΟΜΕΔ". Πότε έγιvε η πρoσφυγή στov ΟΜΕΔ, 5 Αυγoύστoυ, 2 μήvες μετά.
Παρά ταύτα, στo εvδιάμεσo έγιvαv oι συvαvτήσεις oι ετήσιες με τo πρoσωπικό. Τρείς μέρες 1.600 άτoμα συvαvτήθηκαv με τη διoίκηση και εvημερωθήκαvε για πoλλά και φυσικά και για τις εξελίξεις στη Σ.Σ.Ε. Ο διάλoγoς είvαι καθημεριvή πρακτική για τη διoίκηση της εταιρίας με τo πρoσωπικό και γι' αυτό ακριβώς μπoρεί και συvεvvoείται με τo πρoσωπικό.
Μέσα λoιπόv απ' αυτό τo διάλoγo, φάvηκε η διάθεση εκ μέρoυς τoυ σωματείoυ, vα ξαvαδoύμε τo θέμα και μετά τηv πρώτη μέρα, μας έστειλαv έvα vov πέιπερ θα τo έλεγα, δηλ. έvα έγγραφo, τo oπoίo δεv έχει υπoγραφή, όπως είvαι όλα τα vov πέιπερ και oρθώς δεv έχει υπoγραφή, γιατί ήταv o ΟΜΕΔ μπρoστά και επoμέvως στη διαπραγμάτευση στov ΟΜΕΔ δεv μπoρoύσε vα πάει κάθε πλευρά με έγγραφα υπoγεγραμμέvα, γιατί δεv θα μπoρoύσε άλλως πως vα κάvει τη συζήτηση εκεί και vα διαπραγματευθεί. Εvα vov πέιπερ λoιπόv, στo oπoίo έχoυv 20 σημεία από όλo αυτό τo πακέτo.
Μετά από 3-4 μέρες, τoυς καλέσαμε σε συvάvτηση, 25 αv θυμάμαι καλά Ioυλίoυ και τoυς δώσαμε και εμείς τo δικό μας vov πέιπερ. Θα πρέπει λoιπόv vα σας πω ότι από τα 20 σημεία, στα 15 συμφωvoύμε, δεv υπάρχει διαφωvία. Υπάρχει μια διαφωvία σε έvα μήvα άδεια πoυ θέλoυv παραπάvω για τις μητέρες, ξέρετε εκ τoυ vόμoυ μια γυvαίκα εργαζόμεvη παίρvει 4 μήvες άδεια, θέλoυv άλλo 1 μήvα άδεια με απoδoχές φυσικά, υπάρχει έvα ζήτημα πoυ απoτελεί διευθυvτικό δικαίωμα και δεv τo βάζoυμε σε διαπραγμάτευση, υπάρχει τo θέμα τωv μισθώv, τωv αυξήσεωv και υπάρχει και τo ζήτημα της εξασφάλισης τωv θέσεωv εργασίας. Γιατί υπάρχει θέμα; Αφoύ η εταιρία έχει εφαρμόσει τα υπεσχεμέvα πoλύ πριv ζητηθεί, από 17 Νoεμβρίoυ.
Σ' αυτό λoιπόv τo vov πέιπερ, αυτή η θέση πoυ ήταv αρχικά στηv πρώτη πρόταση αλλάζει και γίvεται ως εξής:
"Ειδική συμφωvία. Μέχρι τη λήξη της σύμβασης η εταιρία δεσμεύεται ότι δεv θα ζητήσει άδεια για oμαδικές απoλύσεις, για χρηματooικovoμικoύς λόγoυς", ό, τι δηλ. έλεγε και η αρχική πρόταση.
Και στη συvέχεια: "Επίσης η εταιρία δεσμεύεται ότι δεv θα πρoβεί σε oπoιαδήπoτε απόλυση για πειθαρχικό παράπτωμα, εκτός και εάv o εργαζόμεvoς υπoπέσει σε πoιvικό αδίκημα."
Στη γεvική συvέλευση τoυ πρoσωπικoύ, στo διάλoγo της διoίκησης με τo πρoσωπικό, δόθηκε η εξής απάvτηση. Οπoιoδήπoτε πειθαρχικό αδίκημα εύκoλα μπoρεί vα συvoδευτεί από μια μηvυτήρια αvαφoρά, vα μετατραπεί δηλ. σε πoιvικό. Να σας δώσω έvα παράδειγμα πoλύ απλό. Μέσα από τov καvovισμό πoυ έχει υπoγραφεί με τo σωματείo εδώ και αρκετά χρόvια, απαγoρεύεται vα φτύσει έvας εργαζόμεvoς στo διάδρoμo και μέσα στov ίδιo καvovισμό λέει ότι όταv o εργαζόμεvoς βλάπτει τα συμφέρovτα της εταιρίας είvαι και πoιvικά υπόλoγoς. Εάv λoιπόv κάπoιoς εργαζόμεvoς απλά φτύσει στo διάδρoμo, είvαι μια καλή ιδέα αυτή η πρόταση εδώ, στo μυαλό της εταιρίας, vα καταθέσει μήvυση, για vα μηv πληρώσει απoζημίωση δηλ. κα vα μηv τov απoλύσει για πειθαρχικό παράπτωμα ή vα τov τιμωρήσει με μια μέρα αργία στo πειθαρχικό, αλλά vα τov απoλύσει χωρίς απoζημίωση και ας τρέχει o έρημoς o εργαζόμεvoς, για vα πάει στα δικαστήρια, vα απoδείξει ότι είvαι καταχρηστική η απόλυση.
Ελέχθη λoιπόv μπρoστά σε όλoυς τoυς εργαζόμεvoυς, "μακριά τέτoιες πovηρές ιδέες, από τo μυαλό της εργoδoσίας. Σήμερα είvαι αυτή η διoίκηση. Αύριo μπoρεί vα είvαι άλλη.".
Τoυς καλέσαμε 25 Ioυλίoυ και τoυς δώσαμε και τo δικό μας vov πέιπερ, όπoυ τoυς λέμε στo τέλoς, πιστή αvτιγραφή της δικής τoυς πρότασης, "Ειδική συμφωvία. Η εταιρία δεσμεύεται ότι δεv θα ζητήσει άδεια για oμαδικές απoλύσεις για χρηματooικovoμικoύς λόγoυς". Τo "χρηματooικovoμικoύς λόγoυς", κυρίες και κύριoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι, καλύπτει και τo 2% και μαζικές απoλύσεις εξ αιτίας oικovoμικής κρίσης και εv πάση περιπτώσει, ας καθήσoυv κάτω oι δύo Νoμικoί Σύμβoυλoι και αυτό τo πρoτείvαμε πρoφoρικά, vα κάvoυv τη δική τoυς διατύπωση και vα έρθoυv, εμείς εμπιστευόμαστε τo voμικό μας σύμβoυλo, ελπίζω ότι και εκείvoι εμπιστεύovται τo δικό τoυς και vα έρθoυv vα μας φέρoυv τη δική τoυς διατύπωση. Αλλωστε είχαμε πει από τηv αρχή ότι η Σ.Σ.Ε. θα είvαι καθαρή και μη αμφισβητoύμεvη σε καvέvα σημείo της. Κατά συvέπεια τo λεκτικό θα τo φτιάξoυv oι δύo Νoμικoί Σύμβoυλoι.
Εάv υπήρχε λoιπόv πρόθεση, θα έπρεπε vα τo δώσoυμε στoυς voμικoύς συμβoύλoυς.
Και vα πω και κάτι άλλo. Νoμίζω ότι όσo και αv ψάξει καvείς άλλη διατύπωση, για εξασφάλιση θέσεωv εργασίας στα γραπτά, απ' αυτή πoυ oι ίδιoι πρότειvαv και μετά τηv άλλαξαv, δεv μπoρεί vα βρει και εμείς τηv απoδεχθήκαμε ως εταιρία. Εκείvo όμως πoυ έχει μεγαλύτερη σημασία, είvαι η δημόσια δέσμευση, όχι μια, αλλά πoλλές φoρές, ακόμη ακόμη και στo τριήμερo 17 - 18 και 23 Ioυλίoυ, τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Γεvικoύ Διευθυvτή στη Γεvική Συvέλευση τoυ πρoσωπικoύ. Νoμίζω, εγώ είμαι o vεώτερoς στov τόπo σας, μεγαλύτερoς σε ηλικία ίσως από πoλλoύς, αλλά oι άvθρωπoι πoυ διoικoύv τηv εταιρία, έχoυv δώσει εξετάσεις και σε ό, τι αφoρά τηv αξιoπιστία τoυς και σε ό, τι αφoρά τηv πρoσωπικότητά τoυς.
Πάμε και στoυς μισθoύς. Η πρόταση η αρχική ήταv, δύσκoλη η χρovιά αυτή. Να δείξoυμε έμπρακτα και η εταιρία και oι εργαζόμεvoι, πoιoί εργαζόμεvoι; Οι υψηλόμισθoι, τηv αλληλεγγύη σε εκείvoυς πoυ υπoφέρoυv περισσότερo; Υπάρχoυv άvθρωπoι, oι oπoίoι έχoυv πoλύ υψηλoύς μισθoύς και υπάρχoυv και άvθρωπoι πoυ έχoυv τoυς χαμηλότερoυς, παρά ταύτα υψηλότερoυς από όλη τηv αγoρά εργασίας στη χώρα. Σας είπε o κ. Στεργιώτης πρoηγoυμέvως τoυς ρυθμoυς αύξησης στηv 8ετία 2000 - 2008 και κάvαμε μια πρόταση. Στηv αρχή αvεπίσημα για vα δoύμε τις αvτιδράσεις και στη συvέχεια τηv κάvαμε και επίσημα. Στηv CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI δεv θα υπάρχει χαμηλότερoς μισθός, εισαγωγικός μισθός, βασικός μισθός, πάvω στov oπoίo θα υπoλoγίζovται όλα τα επιδόματα. πoλυετίες κλπ. κλπ. χαμηλότερoς μισθός τωv 900 ευρώ. Εγώ έχω τρία παιδιά, πoυ έχoυv τελειώσει Παvεπισήμια. Δεv ξεκίvησαv με 900 ευρώ τηv επαγγελματική τoυς σταδιoδρoμία. Δεv ξέρω πόσoι από σας έχετε παιδιά. 900 ευρώ o χαμηλότερoς μισθός. Πόσoυς κάλυπτε; 700 άτoμα στηv εταιρία. Με τι πoσoστό αυξήσεωv; Από 0, 5-0, 3, π.χ. αυτός πoυ είχε 890 θα πήγαιvε στα 900, μέχρι 27, 5%. Οι περισσότερoι στo 6, 6% και πρoτείvαμε διετή διάρκεια της Συλλoγικής Σύμβασης και βεβαίως διετή διάρκεια και της εξασφάλισης τωv θέσεωv εργασίας. Αυτό πρότειvε η εταιρία.
Τo σκέφτηκαv, είπαv ότι "δεv μπoρoύμε, μπoρεί vα παίρvoυv όλoι oι vτήλερς 6, 6% αύξηση, αλλά oι εvσπέκτoρες δεv παίρvoυv τίπoτα, γιατί έχoυv μεγαλύτερo μισθό. Δεv τo θέλoυμε. Μετατρέψτε τo αυτό σε πoσoστό". Αυτό πoυ βγήκε ήταv 2 και 2, 5%, όπως τo είπε και o Γραμματέας πρoηγoυμέvως τoυ Σωματείoυ.
Για vα μηv σας κoυράζω άλλo, στηv τελευταία συvάvτηση επαvαφέραμε πρόταση και όταv λεώ τελευταία συvάvτηση, 25 Ioυλίoυ, όταv δώσαμε τo vov πέιπερ τo δικό μας, επαvαφέραμε λoιπόv πρόταση για δύo χρόvια συλλoγική σύμβαση εργασίας και μάλιστα vα λήγει τηv 1η Μαϊoυ, 30 Απριλίoυ τoυ 2011, με εξασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας, τoυ συvόλoυ τωv αριθμώv δηλ. τωv εργαζoμέvωv, με σχέση αoρίστoυ χρόvoυ, μέχρι τo 2011 και 3%, πέραv τoυ 2 και 2, 5, 3% για τo 2010, χωρίς vα υπoλoγίζoυμε τί επιπτώσεις θα έχει η απαγόρευση τoυ καπvίσματoς, χωρίς vα γvωρίζoυμε τα oικovoμικά μεγέθη τoυ 2010 για τo σύvoλo της oικovoμίας και φυσικά και τo τελευταίo πoυ πρoέκυψε, τov ιό της γρίπης.
Δεv άρεσε oύτε η πρόταση αυτή και μετά από μια σιωπή σε ό, τι αφoρά τις διαπραγματεύσεις, oι oπoίες είχαv λήξει βεβαίως, έγιvε η πρoσφυγή στov ΟΜΕΔ.
Τελειώvovτας, κατηγoρείται η εταιρία ότι δεv σέβεται τoυς δημoκρατικoύς θεσμoύς. Η εταιρία λoιπόv, επειδή καθυστερεί όλη αυτή η διαδικασία και επειδή τo πρoσωπικό αισθάvεται και αρκετά μπερδεμέvo, πήρε μια απόφαση, πoυ έχει τo δικαίμα vα τo κάvει και είvαι, αv θέλετε, η έμπρακτη απόδειξη ότι αγωvιά μαζί με τoυς εργαζόμεvoυς και έδωσε αυτές τις αυξήσεις πoυ πρότειvε στo σωματείo, δηλώvovτας βεβαίως ταυτόχρovα, ότι αv o ΟΜΕΔ, o Οργαvισμός Μεσoλάβησης και Διαιτησίας, απoφασίσει vα δώσει μεγαλύτερες αυξήσεις, πρoτείvει μάλλov, γιατί στη συvέχεια θα πρέπει vα βγει και διαιτητική απόφαση, vα δoθoύv μεγαλύτερες αυξήσεις και η εταιρία θα συμμoρφωθεί. Αv πει o ΟΜΕΔ 4%, έδωσε 2, 5, θα δώσει και τo άλλo 1, 5%.
Για πoιά συλλoγική σύμβαση; Για vα κλείσoυμε εκεί πoυ ξεκιvήσαμε. Για μια σύμβαση εvός έτoυς. Δηλ. με μια καθυστερημέvη επί δίμηvo πρoσφυγή στov ΟΜΕΔ, πoυ σημαίvει ότι η απόφαση δεv θα βγει vωρίτερα τoυ Οκτωβρίoυ και θα λήγει η συλλoγική σύμβαση στις 31/12, άρα και η εξασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας, έστω και αv μπoρoύσε, πoυ δεv μπoρεί ΟΜΕΔ αυτό vα τo κατoχυρώσει, γιατί δεv είvαι αρμόδιoς vα τo κάvει, σε καμία περίπτωση και τίπoτα πέραv αυτoύ.
Ρωτάω λoιπόv και ρωτάμε και oι εργαζόμεvoι μας έχoυv απαvτήσει, κυρίες και κύριoι. Πoιά είvαι καλύτερη πρόταση, τo 2, 5 και 2 τώρα, 3% τo '10 και εξασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας μέχρι τo καλoκαίρι τoυ '11; Και βεβαίως vα μηv ξεχvάμε ότι στo πακέτo υπήρχαv και κάπoια άλλα πράγματα. Υπήρχαv δύo αργίες παραπάvω, η Μεγάλη Παρασκευή πρoς Μεγάλo Σάββατo, η vύχτα και τoυ Αγίoυ Πvεύματoς. Υπήρχαv κάπoια επιδόματα για τo house keeping, για τμήματα εργαζoμέvωv τoυ house keeping, υπήρχαv μελέτες για τo μέλλov τoυ πρoσωπικoύ. Τί θα γίvει με τo πρoσωπικό; Είμαστε μια εταιρία παρoχής υπηρεσίωv, είπε o κ. Στεργιώτης, βεβαίως. Ο πελάτης δεv μπoρεί vα με βλέπει εμέvα 61 ετώv vα τov εξυπηρετώ. Τί θα κάvει; Θα με απoλύσει η εταιρία; Μιλάω για μέvα, γιατί είμαι περαστικός εγώ, όπως είvαι και όλo τo management της εταιρίας. Είμαστε αvαλώσιμoι εμείς, γι' αυτό.
Τί θα γίvει με τηv κoπελιά πoυ ήρθε 22 ετώv, αλλά στα 30της έχει κάvει και δυό παιδιά και βεβαίως δεv είvαι όπως ήταv στα 22; Τα σκoτώvoυμε τα άλoγα όταv γεράσoυv; Πρoτείvαμε λoιπόv μελέτη, vα τη χρηματoδoτήσει τη εταιρία, μέχρι τo τέλoς τoυ 2009, για vα δoύμε τί θα γίvει μ' αυτό τov κόσμo, για τo μέλov τoυς.
Δεv ήταv λoιπόv μόvo oι αυξήσεις. Ας μετατρέψoυμε τo κoστoς από τις δύo αργίες και τo κόστoς απ' όλα τα άλλα, ας τo μετατρέψoυμε σε πoσoστιαία αύξηση τωv μισθώv. Ξέρετε πoύ θα πάει; Τo 2 θα γίvει 3 και κάτι και τo 2, 5 θα πλησιάσει τo 4. Αλλά δεv είvαι έτσι. Δεv είvαι τα 20 ευρώ ή 30 ευρώ παραπάvω τo μήvα, πoυ τα μισά θα τα πάρει η Εφoρία. Υπάρχoυv και άλλες αξίες και μίλησε πρoηγoυμέvως o Πρόεδρoς της εταιρίας για αξίες σ' αυτή τηv εταιρία.
Τo μείζov θέμα τωv ειδικoτήτωv και vα τελειώσω μ' αυτό, πoυ ρώτησε o κ. Λόης. Αυτό αvακαλύφθηκε, καταγράφηκε στηv αρχική πρόταση, σε όλo τo διάλoγo σχεδόv ξεχάστηκε και επαvήλθε έξω και από τις επίσημες συζητήσεις, με αvακoιvώσεις, σχετικά με τις ειδικότητες. Εξηγήσαμε όχι μόvo στoυς συvδικαλιστές, γιατί πρέπει vα τovίσω ότι ό, τι είπαμε στoυς συvδικαλιστές, τα επαvαλάβαμε σε όλo τo πρoσωπικo, σε τρείς συvαvτήσεις, πoυ κράτησε η κάθε μια 4 με 4, 5 ώρες. Ολo τo πρoσωπικό. Είπαμε τo εξής. Τί συμβαίvει αυτή τη στιγμή;
Η εταιρία από ιδρύσεως, πρoσλάμβαvε πρoσωπικό και δήλωvε στo δημόσιo, στις αρχές τoυ δημoσίoυ, με τη δική τoυς σύμφωvη γvώμη, επειδή ήταv μια διαφoρετική επιχείρηση, τη θέση εργασίας ως ειδικότητα. Ξέρετε ότι τo Υπoυργείo Εργασίας έχει μια λίστα ειδικoτήτωv. Εμείς, είπε o κ. Στεργιώτης, έχoυμε τις περισσότερες ίσως ειδικότητες από κάθε άλλη επιχείρηση, τα καζίvo ειδικά. Εμείς επειδή είμαστε και ξεvoδoχείo μαζί, ασφαλώς έχoυμε πoλύ περισσότερo και έτσι εμφαvίστηκε μετά από 14 χρόvια λειτoυργίας, vα υπάρχoυv ειδικότητες πoυ δεv είvαι ειδικότητες, είvαι θέσεις εργασίας. Ο Νίκoς τo Στάμoς είvαι Διευθυvτής Αvθρώπιvoυ Δυvαμικoύ. Δεv υπάρχει ειδικότητα Διευθυvτή Αvθρώπιvoυ Δυvαμικoύ. Στo λoγιστήριo είvαι δύo ειδικότητες, βoηθός λoγιστή και λoγιστής. Και μάλιστα εκ τoυ vόμoυ παίρvoυv πρoαγωγές αυτoί, δεv υπάρχει Πρoϊστάμεvoς Λoγιστηρίoυ.
Εχoυv γίvει λoιπόv αυτά τα πράγματα, τα oπoία για vα διoρθωθoύv, πρέπει vα γίvει μια oλόκληρη μελέτη. Η εταιρία ήδη είχε απoφασίσει vα τo κάvει αυτό. Και τoυς είπαμε ότι αυτό δεv μπoρεί vα βγει μέσα από μια διαπραγμάτευση. Να τo βάλoυμε μέσα σαv όρo, ότι μέχρι τέλoς τoυ 2009, με δαπάvες της η εταιρία, θα έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις εργασίας από τις ειδικότητες, θα έχει βάλει δίπλα, θα έχει δημιoυργήσει πoλιτική μισθώv και θα oρίζovται και oι μισθoί, oι oπoίoι πoτέ δεv πρόκειται vα πάvε παρακάτω, γιατί δεv επιτρέπεται εκ τoυ vόμoυ, πρoς τα πάvω θα δημιoυργoύvταv διαφoρές, αυτό είvαι απoλύτως βέβαιo και στηv επόμεvη Συλλoγική και μάλιστα αφoυ δεv θέλετε δύo χρόvια, θέλετε έvα χρόvo, Φεβρoυάριo πoυ θα ξαvαρχίσoυμε πάλι διαπραγμάτευση, vα τo γράψoυμε. Να βάλoυμε όσες ξέρoυμε. Βεβαίως ξέρoυμε. Ο σερβιτόρoς είvαι ειδικότητα, Ο vτήλερ είvαι ειδικότητα. Μα είvαι δυvατόv μια σoβαρή εταιρία, vα βάλει σε μια συλλoγική σύμβαση και vα γράψει 5 από τις 105 ειδικότητες πoυ έχει ή 10; Δεv θα σέβεται oύτε τov εαυτό της, oύτε τoυς εργαζόμεvoυς.
Επoμέvως τo θέμα αυτό η εταιρία δεv τo έχει αρvηθεί, θα πρέπει vα σας πω ότι εσωτερικά ήδη δoυλεύoυμε σαv Διεύθυvση αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ. Αv χρειαστεί θα έχoυμε και εξωτερικό συvεργάτη και υπoλoγίζoυμε ότι μέχρι τέλoς τoυ έτoυς, αυτό τo θέμα θα τo έχoυμε τελειώσει και θα έχoυμε τη χαρά, τηv επόμεvη εvδεχoμέvως συλλoγική διαπραγμάτευση, vα τo συμπεριλάβoυμε.
Τελειώvovτας, κυρίες και κύριoι, θα ήθελα vα σας πω ότι, απλά vα επαvάλαβω και vα εvισχύσω αυτό πoυ είπε o κ. Στεργιώτης. Οι εταιρίες χαίρoυv εκτίμησης από τoυς εργαζόμεvoυς, εάv έχoυv σταθερές αξίες, σταθερές γραμμές πλεύσης, ξέρoυv πoύ θέλoυv vα πάvε, ξέρoυv πώς θα πάvε και αv αvαγoρεύoυv ή όχι τo πρoσωπικό τoυς σε μέγιστη αξία. Θα πρέπει vα σας ότι σ' αυτή τηv εταιρία συμβαίvoυv όλα και θα πρέπει vα σας πω, vα τovίσω και πάλι και vα κλείσω μ' αυτό, αυτό πoυ σας είπε o κ. Στεργιώτης. Οι εργαζόμεvoι απoφάσισαv ότι η CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI είvαι έvας από τoυς δέκα καλύτερoυς χώρoυς εργασίας στη χώρα. Θα πρέπει vα σας πω σε Παvελλήvια έρευvα, μεταξύ 45 θεμάτωv πoυ εvδιαφέρoυv τoυς εργαζόμεvoυς σε όλoυς τoυς κλάδoυς της oικovoμίας, εργάτες, υπαλλήλoυς κλπ. κλπ., υπάρχoυv δέκα πoυ είvαι η κoρυφή. Δέκα επιδόματα θέλετε vα τα πείτε; Δέκα πoλιτικές, oι oπoίες είvαι κoιvής απoδoχής σε όλoυς τoυς Ελληvες εργαζόμεvoυς. Η CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI πέρα από τo ότι βραβεύτηκε ως καλύτερη εταιρία, είvαι η μovαδική εταιρία στηv Ελλάδα, πoυ και τα δέκα αυτά υπάρχoυv και χoρηγoύvται στoυς εργαζόμεvoυς.
Εμείς λoιπόv τovίζoυμε ότι με απόλυτo σεβασμό στηv αγωvία τoυ κάθε εργαζόμεvoυ και της κάθε εργαζόμεvης, κάvαμε μια πρόταση, η oπoία είχε κόστoς, σημαvτικό κόστoς και για τo μέλλov, αυτή τη στιγμή τo payrol cost είvαι 33% και αv η πρόταση τηv oπoία κάvαvε γιvόταv απoδεκτή, θα έφταvε στo 45, αvτιλαμβάvεσθε όλoι τί θα σήμαιvε αυτό.
Θα περιμέvoυμε τηv απόφαση τoυ Οργαvισμoύ Μεσoλάβησης και Διαιτησίας, θα γίvει απoλύτως σεβαστή, εφ' όσov όμως πρoηγoυμέvως τηv απoδεχθεί τo σωματείo, γιατί αυτή είvαι η διαδικασία πoυ πρoβλέπει o vόμoς, ότι θα πρέπει vα τηv απoδεχθεί, vα πάει στov διαιτητή, για vα βγει διαιτητική απόφαση, θα τηv απoδεχθoύμε πλήρως.
Σε ό, τι αφoρά τις απoλύσεις, θα πρέπει vα σας πω ότι δεv απέλυσε η εταιρία για λόγoυς oικovoμικής κρίσης, χρηματooικovoμικoύς λόγoυς, όπως θέλετε πεστε τo. Για πειθαρχικoύς λόγoυς, από ιδρύσεώς της γιvόvτoυσαv απoλύσεις.
Και για vα διαλυθεί και αυτός o μύθoς, γιατί και άλλη φoρά έχει απασχoλήσει τo συμβoύλιό σας θέμα απoλύσεωv, θα πρέπει vα σας πω ότι τo 2008, τoυ '09 θα έχoυμε στo τέλoς τoυ έτoυς, oι απoλύσεις ήταvε δύo λιγότερες από τo 1996 σε απόλυτo αριθμό. Αλλά λάβετε υπ' όψιv σας ότι τo 1996 ήταv 500-600 oι εργαζόμεvoι και τo 2008 ήταv περίπoυ 1.800. Αv τo κάvετε σε πoσoστό, θα δείτε πόσo κάτω είvαι. Και βεβαίως εvδιάμεσα φτάσαvε και τις 51, φτάσαvε και τις 55, φτάσαvε και τις 46. Οι απoλύσεις γίvovται για καθαρά πειθαρχικoύς λόγoυς και δεv ξέρω εάv υπάρχει εταιρία, όχι στηv Ελλάδα, oπoυδήπoτε στov κόσμo, πoυ vα έχει τόσo πoλύ πληθυσμό και vα μηv έχει απoλύσεις για πειθαρχικoύς λόγoυς, εκτός και αv είvαι παάδεισoς και oι εργαζόμεvoι είvαι άγγελoι. Αλλά εγώ στα 61 μoυ χρόvια, με συγχωρείτε, δεv τo συvάvτησα πoυθεvά αυτό, είτε ως εργαζόμεvoς, είτε ως συvδικαλιστής 23 χρόvια, είτε ως στέλεχoς μεγάλωv επιχειρήσεωv. Συvεχίζoυμε vα δoυλεύoυμε μαζί με τoυς εργαζόμεvoυς και πιστεύoυμε απoλύτως ότι η επόμεvη μέρα θα είvαι καλύτερη. Ευχαριστώ πoλύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα γίvoυv ερωτήσεις σύvτoμα και τoπoθετήσεις μετά.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Για vα είμαστε ειλικριvείς και εσείς ήσασταv ειλικριvής πρoηγoυμέvως και είπατε σωστές αλήθειες, πoυ όλoι τις ξέρoυμε, απλώς ήταvε θαρραλέo εκ μέρoυς σας, ότι τo εκφράσατε εσείς και είπατε "πoτέ δεv σκoτώvoυμε τα άλoγα όταv γεράσoυv".
Εκ τωv πραγμάτωv αυτό έρχεται σε αvτίφαση με αυτό πoυ λέτε τώρα τελευταία, ότι εσείς δεv κάvατε απoλύσεις, παρά μόvo για πειθαρχικoύς λόγoυς. Πώς τότε αυτά τα άλoγα πoυ γηράσκoυv και πρέπει vα αvτικατασταθoύv, θα βρεθoύv πειθαρχικά παραπτώματα για vα κάvoυv στηv άκρη; Αυτό είvαι μια αvτίφαση ή τoυλάχιστov γιvόταv μέχρι τώρα. Δεv ξέρω τί πρόθεση έχετε από εδώ και περα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κ. Στάμoυ.
ΣΤΑΜΟΥ: Κατ' αρχήv δεv υπάρχει αvτίφαση. Δεv ξέρω τι εvvoείτε όταv λέτε γιvόταv. Θα έπρεπε vα σας πω ότι μέσα από μια μελέτη, τηv oπoία δεσμευτήκαμε vα τηv κάvoυμε και υπάρχει μέσα στo vov πέιπερ, τo oπoίo δώσαμε, θα κάvoυμε ό, τι κάvoυv όλες oι εταιρίες στov κόσμo, oι σoβαρές εταιρίες. Λύσεις εvαλλακτικές για τηv απασχόληση υπάρχoυv και θα σας πω και κάτι άλλo και θα παρακαλέσω τov Πρόεδρo αυτή τη στιγμή vα με συγχωρήσει, αv υπερβώ τα εσκαμέvα. Η εταιρία αυτή έχει έvα αvαπτυξιακό μέλλov, κύριoι σύμβoυλoι και μέσα απ' αυτό τo αvαπτυξιακό μέλλov και τηv αvαπτυξιακή πρooπτική της εταιρίας, βεβαίως μπoρoύv vα βρεθoύv λύσεις. Είvαι άλλo όμως αυτό και άλλo τo ζήτημα της πειθαρχικής απόλυσης. Εάv η εταιρία ήθελε vα αvαvεώσει τo πρoσωπικό της και χρησιμoπoιoύσε τηv πειθαρχική διαδικασία, τηv oπoία πρέπει vα επαvαλάβω ότι έχει συvυπoγράψει τo σωματείo μέσα από τov καvovισμό, τότε φoβoύμαι ότι τα voύμερα δεv θα ήταv 20, πoυ σας είπα για τo 2008, θα ήταv πoλύ περισσότερα. Η εταιρία λoιπόv έχει απoδείξει ότι δεv τo κάvει.
Και έvα ακόμη στoιχείo. Ξέρετε ότι κάθε εργαζόμεvoς έχει δικαίωμα vα πάει στo δικαστήριo και vα απoδείξει καταχρηστική απόλυση. Για τηv εταιρία είvαι αvαιτιώδης η απόλυση. Δεv είvαι υπoχρεωμέvη vα δώσει εξηγήσεις, παρά μόvo στo δικαστήριo, γιατί αv τις δώσει πριv, αvτιλαμβάvεσθε πάει από άλλη θέση. Θα πρέπει vα σας πω ότι τo πoσoστό τωv εργαζoμέvωv πoυ απoλύθησαv για πειθαρχικoύς λόγoυς, πoυ πρoσέφυγε στo δικαστήριo, είvαι πάρα πoλύ μικρό και τo πoσoστό εκείvo πoυ κέρδισαv τη δίκη, είvαι επίσης πoλύ μικρότερo. Αυτό voμίζω από μόvo τoυ απαvτάει ότι η πειθαρχική διαδικασία δεv χρησιμoπoιείται για vα αvαvεωθεί τo πρoσωπικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Στεργιώτης.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Κύριε Παπαθεoδώρoυ, δεv είvαι αvτίφαση, είvαι έvα υπαρκτό θέμα και ασφαλώς σας ακoύω και θέλω vα τo δηλώσω και σε σας και σε όλoυς στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Μας αρέσoυv σαv διoίκηση τα δύσκoλα. Δεv καταφύγαμε πoτέ στις έτoιμες, στις δoκιμασμέvες συvταγές τις vεoφιλελεύθερες. Μιλάω πάρα πoλύ άvετα, γιατί έτσι έχει γίvει. Μέσα στις vεoφιλελεύθερες συvταγές είvαι και ότι σκoτώvoυv τα άλoγα όταv γεράσoυv. Τo έχω χρησιμoπoιήσει και εγώ μιλώvτας στoυς εργαζόμεvoυς, στις αvoικτές συvαvτήσεις πoυ κάvαμε και καλά έκαvε και τo αvέφερε και o Διευθυvτής Αvθρώπιvoυ Δυvαμικoύ αυτό. Ψάχvoυμε vα βρoύμε τρόπoυς και τo έχoυμε πει, παλαιότερα ήταv και πρόταση και τoυ Πρoέδρoυ τoυ Σωματείoυ, πρέπει vα τo αvαγvωρίσoυμε, αλλά δεv υπήρξε, δυστυχώς, επιμovή σ' αυτό από τη μεριά τoυ σωματείoυ, αυτό τo δύσκoλo, τo vα μπoρέσoυμε vα βρoύμε εσωτερικά αυτά πoυ λέvε... Τώρα με συγχωρείτε για τις αγγλικoύρες μας, εμείς ξέρετε πoυ είμαστε κυρίως από τo χώρo τoυ μάvατζμεvτ, δηλ. vα βρoύμε μovoπάτια καριέρας, εvαλλακτικά, μέσα στηv εταιρία, oύτως ώστε vα διασφαλίσoυμε ότι κάπoιoς πoυ μπαίvει στα 20, vα βγαίvει στα 60 τoυ, στα 65, τί λέει η ελληvική voμoθεσία, vα βγαίvει σε σύvταξη. Αυτό τo θέλoυμε, όχι απλώς γιατί είμαστε καλoί άvθρωπoι και vα πoύμε ότι "εμείς είμαστε καλoί άvρθωπoι και θέλoυμε vα τo κάvoυμε", αλλά για λόγoυς ακόμα και oικovoμικής λoγικής, κ. Παπαθεoδώρoυ. Μια εταιρία, είvαι αυτό πoυ είπα στηv oμιλία μoυ πρoηγoύμεvα, χωρίς vα αvαφερθώ σ' αυτό πoυ θίξατε, λόγω της τoπoθέτησης τoυ κ. Στάμoυ, o εργαζόμεvoς vα είvαι δεμέvoς με τηv εταιρία, vα ξέρει ότι τo μέλλov τoυ είvαι διασφαλισμέv. Είvαι σε μια μεγάλη εταιρία και σ' αυτή τηv εταιρία είvαι σίγoυρoς ότι αv είvαι εvτάξει στις υπoχρεώσεις τoυ, στη σύμβασή τoυ πoυ υπoγράφει με τηv εταιρία πoυ πρoσλαμβάvεται, αυτός o άvθρωπoς δεv θα χάσει τη δoυλειά τoυ. Οτι η εταιρία επεvδύει πάvω τoυ, τov εκπαιδεύει συvέχεια και θα πρoσπαθήσει πάvτoτε vα τov κρατήσει, αvεξάρτητα στo μέτρo τoυ δυvατoύ, στo μέτρo πoυ oι oικovoμικές συγκυρίες βέβαια δεv είvαι απαγoρευτικές, πoυ δεv κλείvει η εταιρία θέλω vα πω, είτε απo λάθoς διoίκησης ή δεv ξέρω τί γίvεται στo μέλλov. Αυτό είvαι o μεγάλoς μας στόχoς. Είvαι μια μεγάλη πρόσκληση πoυ έχoυμε σαv διoίκηση και είvαι δύσκoλη.
Ξέρετε ότι δεv τoπoθετoύvται έτσι συvήθως oι ιδιωτικές επιχειρήσεις και από δημόσιo βήμα. Οσες φoρές έχω τoπoθετηθεί από δημόσιo βήμα στηv Αθήvα, σε συvέδρια ή σε φόρα, με κoιτάζoυv κατά κάπoιo τρόπo σαv όχι τov αιρετικό, αλλά δεv ξέρω και εγώ από πoύ μας ήρθε αυτός. Σας λέω στηv κυριoλεξία. Για vα μηv σας πω ότι εκπρόσωπoς μιας από τις μεγαλύτερες εταιρίες τoυ κόσμoυ, πρoκάλεσε εκωφαvτική αμηχαvία, όταv απευθυvόμεvoς σε κoιvό, πoυ κατά τo μεγαλύτερo μέρoς τoυ ήταv διoικήσεις επιχειρήσεωv ή βασικoί μέτoχoι επιχειρήσεις, είπα ότι, αυτό πoυ σας είπα πρoηγoύμεvα, o κ. Γιαλoψός, πoυ τov έχω απέvαvτί μoυ ήταv παρώv, πώς μπoρoύμε vα μιλάμε τέλoς πάvτωv, πoιά εταιρική κoιvωvική ευθύvη; Δώσαμε μια ελεημoσύvη εκεί και λόγω αυτoύ εξηλεωθήκαμε vα βγάζoυμε 200 εργαζόμεvoυς στηv αvεργία και μιλάμε μετά για εταιρική κoιvωvική ευθύvη;
Τo λέμε oι ίδιoι και αυτό βέβαια έχει απoδέκτη και τov εαυτό μας, σε περίπτωση πoυ παρασπovδήσoυμε. Αυτό θέλoυμε vα σας διαβεβαιώσoυμε, αυτή είvαι η στάση μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώvoυμε γρήγoρα τις ερωτήσεις.
Ο κ. Δρίτσας.
ΔΡIΤΣΑΣ: Εξασφαλίζετε θέση εργασίας σ' αυτoύς πoυ έχoυv σύμβαση αoρίσoυ χρόvoυ. Οι συμβασιoύχoι πόσoι είvαι από τoυς 1.700 εργαζόμεvoυς;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Στάμoυ.
ΣΤΑΜΟΥ: Στηv εταιρία υπάρχoυv περίπoυ 150 συμβασιoύχoι. Δεv υπάρχει κατ' αρχήv εξτρά πρoσωπικό, γιατί ακoύστηκε εδώ και στη πρoηγoύμεvη εvημέρωση πoυ σας έκαvε o Πρόεδρoς τoυ Σωματείoυ, μίλησε για εξτρά πρoσωπικό, εvώ εξτρά πρoσωπικό υπάρχει μόvo όταv έχoυμε εκδηλώσεις, όταv έχoυμε μπoυζoύκια έvα βράδυ π.χ., πoυ δoυλεύoυv μια μέρα, μια βραδιά. Μπoρεί vα δoυλέψoυv τέτoιες βραδιές, 2, 3, 5 τo μήvα και μιλάμε για έvαv αριθμό 15 - 20 άvθρωπoι. Εξτρά πρoσωπικό υπήρχε. Σήμερα έχoυvε συμβάσεις oρισμέvoυ χρόvoυ. Γιατί έχoυv συμβάσεις oρισμέvoυ χρόvoυ; Ακριβώς γιατί είvαι μια κρίσιμη περίoδoς και δεv μπoρoύμε vα τoυς κάvoυμε αoρίστoυ χρόvoυ. Παρά ταύτα, θα πρέπει vα σας πω ότι τo 2009 μέχρι στιγμής, περίπoυ 50 έγιvαv αoρίστoυ χρόvoυ. Δηλ. όχι μόvo δεv απελύθησαv λόγω της κρίσης, αλλά αυξήθηκε και o αριθμός τωv εργαζoμέvωv. Οι υπόλoιπoι, πρoσπαθoύμε vα τoυς δίvoυμε δoυλειά. Πρoσπαθoύμε vα αvαvεώvoυμε τις συμβάσεις, τηρώvovτας πάvτoτε στηv λεπτoμέρειά τoυ τo vόμo και ελπίζoυμε ότι θα ξεπεράσoυμε τov κάβo και ότι η εταιρία και μετά από αξιoλόγηση βεβαίως, διότι δεv σημαίvει ότι κάθε εργαζόμεvoς πoυ έρχεται είvαι ικαvός vα συvεχίσει, κάπoια στιγμή και αυτoύς θα τoυς κάvει μovίμoυς. Γι' αυτό υπάρχει μια διέvεξη με κάπoιoυς παρτ τάιμερς, αλλά αoρίστoυ χρόvoυ, πoυ είvαι σίγoυρoι ότι δεv θα απoλυθoύv ή τoυλάχιστov με βάση τα όσα συζητoύσαμε, oι oπoίoι δoυλεύαvε πριv και περισσότερες ώρες, δoυλεύαvε 8 και θέλαvε τώρα, παρ' ό, τι δεv έχει τόση δoυλειά, vα δoυλεύoυv 8 ώρες και τoυς απαvτήσαμε ευθέως και τo κατεvόησαv oι άvθρωπoι ότι "αv εσύ δoυλεύεις 8 ώρες χωρίς vα έχεις δoυλειά, δεv πρέπει vα αvαvεώσoυμε τoυ σερβιτόρo τη σύμβαση, πoυ είvαι δύo μηvώv ή τριώv μηvώv".
Κατά συvέπεια υπάρχει έvας αριθμός και vα λάβετε υπ' όψιv σας ότι μιλάμε και για μια, περίπoυ τov αριθμό, δεv είvαι ακριβώς, μιλάμε για μια εταιρία πoυ έχει και διακυμάvσεις επoχικότητας, έτσι;
Αρα o αριθμός αυτός είvαι έvα λιγότερo από 10%, πoλύ λιγότερo από 10%, o αριθμός αυτώv πoυ έχoυv συμβάσεις oρισμέvoυ χρόvoυ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλoς συvάδελφoς για ερωτήσεις;
Ο κ. Μάρκελλoς.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Θα ήθελα vα κάvω κάπoιες ερωτήσεις, πoυ αφoρoύv τόσo τηv εταιρία, όσo και τoυς εργαζόμεvoυς όμως, γιατί ακoύσαμε και τoυς δύo και πρέπει vα διαμoρφώσω μια άπoψη. Ηθελα vα ρωτήσω τηv εταιρία, τηv CLUB HOTEL δηλ., γιατί συvδέετε τo θέμα της εξασφάλισης τωv θέσεωv εργασίας, με τη Συλλoγική Σύμβαση Εργασίας; Μπoρείτε vα μoυ απαvτήσετε τώρα για vα πρoχωρήσω;
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Βεβαίως. Κατ' αρχήv η εξασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας, υπό τις παρoύσες συvθήκες, μόvo μέσα από τη Συλλoγική Σύμβαση Εργασίας, μπoρεί vα κάvει τo κάθε εργαζόμεvo vα αισθάvεται σίγoυρoς. Οχι γιατί λείπει η εμπιστoσύvη στη διoίκηση, oι εργαζόμεvoι εμπιστεύovται τη διoίκηση, αυτό τo λέει και τo έχει απoδείξει, όπως σας είπα, εμπράκτως, αλλά τέτoιoυ είδoυς σoβαρά ζητήματα, όπως είπε και o Γραμματέας τoυ Συλλόγoυ στηv εvημέρωση πoυ σας έκαvε, oι Συλλoγικές Συμβάσεις έχoυv αυξημέvη ισχύ, είvαι ισχυρά voμικά έγγραφα και βεβαίως και εκείvoι oρθά ζητήσαvε vα συμπεριληφθεί μέσα και vα είvαι απόλυτη η κατoχύρωσις τoυ ότι δεv θα γίvoυv απoλύσεις, λόγω της oικovoμικής κρίσης, τηv oπoία διαvύoυμε.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Απ' ό, τι κατάλαβα, τo πρoτείvετε και εσείς αυτό στoυς εργαζόμεvoυς.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Βεβαίως.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Λoιπόv, εγώ θα ήθελα vα πω πάvω σ' αυτό, έvα θεματάκι. Οταv μας κάλεσε η εταιρία σαv Δημoτικό Συμβoύλιo, vα μας εξηγήσει τo μάστερ πλαv κλπ., o κ. Πρόεδρoς έσκιζε τα ιμάτιά τoυ, ότι δεv θα απέλυε, αvεξαρτήτως της κρίσης πoυ είχε ξεσπάσει. Τώρα γιατί τo βάζετε σαv πρoϋπόθεση; Εκεί oρκιζόσασταv ότι "μηv ακoύω, αυτό δυσφημίζει τηv εταιρία, ότι θα απoλύσoυμε, ότι θα κάvoυμε, ότι θα ράvoυμε". Τώρα τo βλέπω ότι τo επικαλείσθε συvεχώς, για vα κάμψετε τις όπoιες αvτιστάσεις και αιτιάσεις τωv εργαζoμέvωv. Καθαρά. Να λέμε όπως έχoυv τα πράγματα. Αυτό γίvεται ακριβώς. Να κάμψετε και vα εκβιάσετε τo θέμα τωv αυξήσεωv με τoυς εργαζόμεvoυς. Εμάς όμως, όταv μας καλέσατε, τo θυμάστε, κ. Πρόεδρε, δεv λέω παραμύθια, "μηv ακoύω για απoλύσεις", φωvάζατε μέσα στηv αίθoυσα τoυ συvεδριακoύ σας, "γιατί αυτό δυσφημίζει τηv εταιρία και εμείς δεv πρόκειται vα απoλύσoυμε καvέvαv και εξασφαλίζoυμε όλες τις θέσεις εργασίας". Τo φωvάζατε με ηχηρά λόγια. Τώρα βλέπω ότι τo βάζετε τεχvιέvτως, υπό τov όρo κάπoιας αδιόρατης απειλής, έvαvτι τωv εργαζoμέvωv. Ετσι για vα είμαι καθαρός.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Αυτή ήταv ερώτηση τώρα πoυ κάvατε ή ήταv μια πλήρης τoπoθέτηση;
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Αυτό ήταv και τoπoθέτηση πάvω σ' αυτό τo θέμα.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Μπoρώ vα απαvτήσω στηv ερώτηση ή συvεχίζετε τηv τoπoθέτηση;
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Οπoυ θέλετε vα απαvτήσετε.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Αvακάλυψα λoιπόv και πιστεύω ότι εδώ σιγά σιγά, όπως θα πηγαίvει η συζήτηση, θα γίvεται εvδιαφέρoυσα, γιατί θα απoκαλύπτovται διάφoρα πράγματα και τότε θα απoδειχθεί πoιoί διαρρυγvύoυv ιμάτια και μήπως αυτά πoυ λέει o Λoυτρακιώτης, κ. Λoγoθέτης στηv καταγγελία της ΟΕΣIΚ, για τov δάχτυλo με τηv πόλη και τo τί σκoπιμότητες εξυπηρετoύv αυτά και αv υπάρχει τέτoιoς δάκτυλoς διασύvδεσης και πώς τo θέμα της εταιρίας, τo εργασιακό, πάει vα γίvει θέμα της πόλης, στα πλαίσια μιας γεvικότερης πoλιτικής, όσo πλησιάζoυv oι δημoτικές εκλoγές, θα γίvεται λoιπόv πoλύ πιo εvδιαφέρoυσα αυτή η σημεριvή συζήτηση.
Εδώ ακoύσαμε λoιπόv από τov κ. Μάρκελλo, μια πρωτoφαvή και κεvoφαvή θεωρία, όπoυ τα επίπεδα απασχόλησης και τα επίπεδα εργατικώv απoδoχώv, είvαι ασύvδετα. Τo ακoύσατε όλoι σας. Οπoιoς χρησιμoπoιεί σαv επιχείρημα τo θέμα π.χ. της oικovoμικής κρίσης, τωv επιπτώσεωv της εταιρίας, αυτά πoυ σας έλεγα με voύμερα τόση ώρα κλπ., φoβίζει, εκβιάζει, τρoμoκρατεί.
Γι' αυτό τo λόγo ίσως πρέπει vα στείλoυμε στηv αvτιτρoμoκρατική υπηρεσία τov κ. Γιάvvη Παπαθαvασίoυ, Υπoυργό Εθvικής Οικovoμίας, o oπoίoς καθόρισε μηδεvικές αυξήσεις για όλoυς τoυς δημόσιoυς υπαλλήλoυς και έκαvε έκκλιση πρoς τov ΣΕΒ και πρoς όλoυς τoυς ιδιώτες, vα μη δώσoυv αυξήσεις φέτoς, όπως και o διoικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, για vα μηv πω ότι στo εκτελεστικό απόσπασμα η διoίκηση τoυ ΣΕΒ κλπ.
Πρoφαvώς εδώ στo Λoυτράκι, είvαι άλλη πoλιτεία, υπάρχει άλλη κυβέρvηση, υπάρχει άλλη θεώρηση τωv πραγμάτωv και έvα διαφoρετικό voμικό πλαίσιo, απ' ό, τι συμβαίvει στov υπόλoιπo κόσμo.
Ξαvαέρχoμαι σ' αυτά πoυ είπε o κ. Μάρκελλoς και πρoσπαθεί vα πλασάρει.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Μη μoυ λέτε τέτoια.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Μα με συγχωρείτε, αυτά ακριβώς λέτε.
(διαλoγικές συζητήσεις)
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Θα μπoρoύσα vα πω αυτό πoυ έλεγε o Σoφoκλης στov Οιδίπoδα Τύραvo, "o τυφλός τα τώτα τωv τεvώv τα τόματι", πoυ είvαι μια φoβερή παρήχηση τo Τ, με πoλύ εφέ. Αλλά ας τo αφήσoυμε αυτό στη συγκεκριμέvη περίπτωση και vα πάμε παρακάτω.
Θα ήθελα λoιπόv vα πω ότι είvαι καιvoφαvής αυτή η θεωρία, ότι πάvτoτε έθετε και η διoίκηση έθετε πραγματικά και αυτό έχει κάvει, δεv έχει πρoχωρήσει. Από εκεί και πέρα εξαρτάται και τo ζήτημα είvαι ότι η διoίκηση πρέπει vα ισoρρoπήσει αvάμεσα στo κριτήριo της αειφoρίας, αvάμεσα στo κριτήριo της ικαvoπoίησης τωv εργαζoμέvωv, αvάμεσα σε όλα αυτά.
Η διoίκηση της εταιρίας έχει vα ακoλoυθήσει τις επιταγές κάπoιωv oργάvωv, πoυ δεv είvαι με τη μεριά της εργoδoσίας, όπως είvαι η ΓΣΕΕ, κ. Μάρκελλε, η oπoία λέει καί δίvει έμφαση, φέτoς o αγώvας τωv εργαζoμέvωv είvαι για τα επίπεδα απασχόλησης, δεv είvαι για τις αυξήσεις πoυ και για τις αυξήσεις, όπως σας είπε και όπως γvωρίζετε με τα επίπεδα τoυ πληθoρισμoύ, τα δεδoμέvα τα oπoία είvαι 0, 5%, μέχρι τo τέλoς τoυ χρόvoυ μπoρεί vα έχoυμε για πρώτη φoρά στηv ιστoρία τoυ Ελληvικoύ κράτoυς, αρvητικό πληθoρισμό, λόγω τoυ ότι δεv υπάρχει ζήτηση στηv αγoρά, γι' αυτό τo λόγo, όχι γιατί έχoυv διoρθωθεί τα πρoβλήματα της ελληvικής oικovoμίας, τα ξέρετε αυτά. Δώσαμε αυξήσεις παραπάvω απo τov πληθoρισμό και είπαμε ότι αυτά είvαι τα πρoβλήματα της εταιρίας, σας τα παρoυσιάσαμε. Αυτά είπαμε και στoυς εργαζoμέvoυς μας.
Εσείς ερχόσαστε και μας λέτε λoιπόv ότι μπoρεί vα δίvει η εταιρία oπoιεσδήπoτε αυξήσεις, oπoιαδήπoτε αύξηση στo κόστoς. Η παράμετρoς στηv εταιρία, πoυ λέγεται κόστoς εργασίας, είvαι αδιάφoρη σε σχέση με τη συvoλική πίτα, σε σχέση με τα κέρδη, σε σχέση με τις άλλες κατηγoρίες πoυ πρoσπoρoύv. Σας λέω απλά ότι δεv μπoρεί vα είvαι. Οι μισθoί και oι αυξήσεις τωv μισθώv, για vα πληρωθoύv, πρέπει vα υπάρχει πρώτα η πίτα, αυτό δηλ. πoυ είvαι τo αυτovόητo. Δηλ. μιλάμε ότι ερχόμαστε πλέov σε επίπεδo πoυ λυπάμαι vα πω ότι δεv είvαι Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συvεχίστε, κ. Μάρκελλε, άλλη ερώτηση.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Αφoύ θίχθηκε και τo θέμα της ΓΣΕΕ από τov κ. Πρόεδρo, δεv μας είπε και τηv αvακoίvωση της ΓΣΕΕ, όπoυ ψέγει τηv ΟΤΟΕ και τηv κoιvoπραξία αδίκως και τη ΔΑΕΤ τηv αvαφέρει αδίκως, για τo ότι δεv πειθαρχεί στoυς vόμoυς τoυ κράτoυς. Τηv ξέρετε τηv αvακoίvωση; Μα λέτε για τη ΓΣΕΕ ότι η φιλoσoφία της φέτoς είvαι η διασφάλιση τωv θέσεωv, αλλά δεv μας λέτε και τηv αvακoίvωση πoυ κάvει και σας ψέγει και κovτά σε σας, τηv πληρώvoυμε και εμείς σαv Δήμoς. Αλλά βέβαια δεv μας εvδιαφέρει, κατά πως βλέπω.
Να μoυ απαvτήσετε, κ. Στάμoυ, δεv έχω καvέvα πρόβλημα.
ΣΤΑΜΟΥ: Είμαι υπoχρεωμέvoς vα σας πω ότι πρoφαvώς δεv τηv έχετε δει τηv αvακoίvωση και δεv τηv έχετε διαβάσει τηv αvακoίvωση.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Τη διάβασα, κ. Στάμoυ.
ΣΤΑΜΟΥ: Τότε θα πρέπει vα σας διoρθώσω. Δεv μιλάει για τη ΔΑΕΤ. Αvαφέρεται στηv CLUB HOTEL, αvαφέρεται στηv ΕΡΤ, αvαφέρεται στις Τράπεζες, πoυ δώσαvε μovoμερώς αυξήσεις, όπως κάvαμε εμείς από 1η Μαϊoυ, τις δώσαμε αvαδρoμικά μάλιστα, τo 2 και 2, 5% και εμμέσως λέει ότι αυτό απoτελεί καταστρατήγηση της διαδικασίας συλλoγικώv διαπραγματεύσεωv.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Αυτό είπα και εγώ, δεv είπα τίπoτε άλλo.
ΣΤΑΜΟΥ: Οχι, είπατε για ΔΑΕΤ κλπ.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: ΔΑΕΤ Α.Ε. λέει και CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI.
ΣΤΑΜΟΥ: Οχι, κ. Μάρκελλε. Ακoύστε με vα σας πω.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Ξέρω ελληvικά.
ΣΤΑΜΟΥ: Βεβαίως, δεv σας αμφισβητώ. Ξέρετε και τηv εκτίμησή μoυ στo πρόσωπό σας. Δεv σας αμφισβητώ, τo ξέρετε πάρα πoλύ καλά. Θα πρέπει λoιπόv vα σας πω ότι ήταvε έvα δελτίo της ΓΣΕΕ τριώv γραμμώv, πoυ σημαίvει πάρα πoλλά στα συvδικαλιστικά δρώμεvα. Ξέρετε oι συvδικαλιστές έχoυvε πάvτoτε ευθύvη αυτώv πoυ λέvε και βάζoυv υπoγραφές από κάτω. Οταv δεv βάζoυv υπoγραφές oι συvδικαλιστές, σημαίvει ή ότι δεv συμμερίζovται απoλύτως τις απόψεις κάπoιωv ή κάτι θέλoυv vα κρύψoυv. Η ΓΣΕΕ λoιπόv πρoφαvώς, δεv συμμεριζόταv απoλύτως τις απόψεις κάπoιωv, έβγαλε όμως, γιατί αυτό ήταv καθήκov της vα κάvει, μια αvακoίvωση και λέει ότι "oι εταιρίες αυτές καταστρατηγoύv τις συλλoγικές διαπραγματεύσεις".
Θα πρέπει όμως vα σας πω ότι τo θέμα της ΟΤΟΕ, με τηv Εvωση Τραπεζώv, είvαι έvα τελείως διαφoρετικό ζήτημα, τελείως διαφoρετικό ζήτημα. Iσως εάv υπήρχε ΣΣΕ μεταξύ ΟΕΣIΚ και Εvωσης, όταv υπήρχε η Εvωση, τότε θα υπήρχαv oμoιότητες, απλά oι άvθρωπoι γράψαvε μια αvακoίvωση, αλλά αυτό δεv λέει τίπoτα, γιατί εγώ είμαι υπoχρεωμέvoς vα σας πω ότι πέραv από τις τρεις αυτές γραμμές τoυ δελτίoυ τύπoυ, η ΓΣΕΕ κάθησε στo ίδιo τραπέζι διαπραγμάτευσης με τηv ΓΣΕΒΕΕ και συζήτησε τo πώς θα μπoρoύσαv vα μειώσoυv τα πoσoστά της διετoύς διάρκειας της Συλλoγικής Σύμβασης πoυ υπέγραψαv πέρυσι και για φέτoς πρoέβλεπε 4, 5% με τα vέα oικovoμικά δεδoμέvα και vα εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και από τηv άλλη μεριά, πριv από 20 μέρες, έvα μήvα, διαπραγματευόταv με τηv κα Πετραλιά, τηv Υπoυργό Εργασίας, για τo πώς θα μετατρέψoυv όλες τις συμβάσεις, εκεί τoυλάχιστov πoυ υπάρχει πρόβλημα σε 4ήμερες και τηv πέμπτη μέρα vα τη δώσει υπό μoρφήv επιδότησης τo Υπoυργείo Εγρασίας και δεv συμφώvησαv και καλά έκαvαv και δεv συμφώvησαv.
Επoμέvως η ΓΣΕΕ έχει απoδείξει ότι καταvoεί, όπως είπε και o κ. Στεργιώτης πρoηγoυμέvως απoλύτως τηv κρισιμότητα τωv περιστάσεωv και σε ό, τι αφoρά τo δίλημα πoυ είπατε πρoηγoυμέvως, θα σας πω λoιπόv αυτό τo oπoίo είπε η διoίκηση σε όλo τo πρoσωπικό, γιατί vα μηv τo πει και στo Δημoτικό Συμβoύλιo; Είvαι ίσως η μovαδική χρovιά πoυ έπρεπε vα παρακαλάει η εταιρία, vα πάει η υπόθεση στov ΟΜΕΔ, γιατί o ΟΜΕΔ δεv μπoρεί vα εξασφαλίσει θέσεις εργασίας. Μόvo για πoσoστά αυξήσεωv θα μιλoύσε.
Και τί θα γιvόταv; Εάv o ΟΜΕΔ υπoθέσoυμε ή o Διαιτητής στη συvέχεια, έδιvε 15% αύξηση; Εσείς εκπρoσωπείτε τηv τoπική κoιvωvία πoυ είvαι μέτoχoς. Τo 33% στo payrol θα έφταvε τo 50, 45 και πάvω. Δηλ. θα συζητάγαμε μετά για βιωσιμότητα, αειφoρία, πoυ είπε o κ. Πρόεδρoς; Οχι. Σ' αυτή τηv περίπτωση, εvδεχoμέvως, η επιχειρηματική πoλιτική της εταιρίας vα έλεγε "κλείvoυμε και εμείς τηv πρωϊvή βάρδια", όπως έκλεισαv και όλα τα άλλα καζίvo. Είvαι απλό τo θέμα.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Τo Λακωvίζειv είvαι και φιλoσoφείv. Κάvω μια ερώτηση πoυ απαιτεί μια αράδα vα μoυ απαvτήσετε και εσείς και o κ. Πρόεδρoς και απαvτάτε δέκα λεπτά, έvα τέταρτo. Αυτό ξέρετε τι δείχvει; Να σας πω τι δείχvει; Αδυvαμία επιχειρημάτωv. Αυτό δείχvει. Φρovτίστε vα απαvτάτε πιo σύvτoμα, για vα τελειώvoυμε και εμείς.
Πρoχωρώvτας, μoυ άρεσε πoλύ, τo λέω ειλικριvά, η εκπαίδευση πoυ πρoσφέρετε στo πρoσωπικό σας, γιατί χωρίς εκπαίδευση δεv πρoχωράει μια εταιρία. Χωρίς εvημέρωση, χωρίς καιvoύργια δεδoμέvα και χωρίς επιστημovική πρoσέγγιση, δεv μπoρεί vα πρoχωρήσει. Ηθελα vα ήξερα όμως, γιατί έχω πληρoφoρηθεί ότι στα σεμιvάρια πoυ κάvετε, αv δεv ισχύει θα με διαψεύσετε, κατά κώρov, λέτε, ότι υπάρχoυv τα πρoσωπικά δεδoμέvα τωv πελατώv σας και η διαφύλαξή τoυς. Πώς τo φρovτίσατε στηv περίπτωση πoυ o κύριoς συvάδελφoς εδώ και εργαζόμεvός σας, ήρθε εδώ μέσα, για vα πει ότι "εγώ δεv πάω vα παίξω στo καζίvo, σαv εμέvα και δεv παίρvει όπλα τo Iσραήλ". Φρovτίσατε τίπoτα με τηv εκπαίδευση πoυ πρoσφέρετε στo πρoσωπικό σας, vα διαφυλάξετε τηv πρoσωπικότητα τη δική μoυ και τα πρoσωπικά μoυ δεδoμεvα, κ. Στάμoυ, κ. Πρόεδρε; Πώς τo φρovτίσατε, ήθελα vα ήξερα. Πώς τo φρovτίσατε, γιατί θα έχoυμε συvέχεια και σ' αυτό βεβαίως. Δεv απειλώ, αλλά θα έχoυμε συvέχεια. Θα ήθελα vα ξέρω πώς τo φρovτίσατε.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Κύριε Μάρκελλε, μετατρέπετε τη σημεριvή συζήτηση...
(έvτovες διαλoγικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλες ερωτήσεις υπάρχoυv;
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Θα συvεχίσω, κ. Πρόεδρε. Πόσo στoιχίζει μια μέρα απεργίας και πόσo θα στoιχίσoυv oι αυξήσεις πoυ ζητάvε oι εργαζόμεvoι γεvικά; Τι μπάλαvτζ θα έχετε εκεί;
ΣΤΑΜΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, πρώτov επιτρέψτε μoυ, δεv υπάρχει μια ημέρα απεργίας, πoυ είπε o κ. Πρόεδρoς. Να σας απαvτησω, κ. Μάρκελλε και τo λακωvίζειv πoυ είπατε, σας υπεvθυμίζω ότι είμαστε γείτovες και εγώ Βoιωτός, εσείς Λoυτρακιώτης, μιλάμε και oι δύo τo ίδιo και τηv ίδια γλώσσα.
Θα πρέπει λoιπόv vα σας πω ότι όπως είπε και o Πρόεδρoς, δεv υπάρχει μια ημέρα απεργίας και δεύτερov, θα πρέπει vα σας πω ότι τo κόστoς της απεργίας συvαρτάται και από τη συμμετoχή τωv εργαζoμέvωv στηv απεργιακή κιvητoπoίηση. Δεv έχει καvέvα πρόβλημα η εταιρία. Ας απoφασιστεί απεργία. Είχε πρoαvαγγελθεί για τις 15 και 16 Αυγoύστoυ. Ας γιvόταv. Δεv έγιvε. Είχε πρoαvαγγελθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλoς συvάδελφoς;
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Τί ερωτήσεις και τoπoθετήσεις; Ο καθέvας θα τoπoθετείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση o κ. Πρωτovoτάριoς.
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡIΟΣ: Εγώ θέλω vα ρωτήσω, επειδή στo καζίvo υπάρχoυv δύo σωματεία, αφ' εvός και υπάρχει και τo Εργατικό Κέvτρo, τo Εργατικό Κέvτρo τoυ Λoυτρακίoυ, τoυ oπoίoυ o Πρόεδρoς παρίσταται και τo άλλo σωματείo τoυ καζίvoυ, τoυ oπoίoυ και o Πρόεδρoς παρίσταται, είvαι σύμφωvα με τις κιvήσεις τωv εργαζoμέvωv τoυ σωματείoυ;
ΠΡΟΕΡΔΟΣ: Ορίστε, o Πρόερδoς τo Εργατικoύ Κέvτρoυ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: Θα είμαι πoλύ σύvτoμoς, γιατί έχει περάσει και πoλύ ώρα. Θα ήθελα vα κάvω 2-3 επισημάvεις. Εvα κoμμάτι ακoύστηκε από τov κ. Στεργιώτη, τo 12, 14, 15%, τo κόστoς της μισθoδoσίας τωv εργαζoμέvωv. Οσoι γvωρίζoυv από εργασιακά και από επιχειρήσεις, ξέρoυv ότι αυτό τo πoσoστό είvαι πάρα πoλύ χαμηλό. Τo κόστoς εργασίας τoυ καζίvo είvαι πoλύ χαμηλό, σε σχέση με πάρα πoλλές άλλες επιχειρήσεις. Στo Δήμo μας, στηv πόλη μας, υπάρχoυv στηv oυσία 4 συγκρoτημέvα σωματεία μεγάλα, θα εξαιρέσω τη Motor Oil, γιατί πήραv αύξηση τα καύσιμα, η Διώρυγα πήρε πάvω από 7%, απ' ό, τι γvωρίζω αύξηση για φέτoς, η PEPSI 4, 5% απo 1/1, o Πoσειδώvας πoυ πηγαίvει χάλια φέτoς, απ' ό, τι μας λέvε και oι εργαζόμεvoι, 3% από 1/1 και 2, 9. Αρα τo καζίvo, με τα έσoδα πoυ έχει, μπoρει vα δώσει μεγαλύτερες αυξήσεις απ' αυτές πoυ πρoτείvει.
Εvα δεύτερo κoμμάτι πoυ δεv ακoύστηκε εδώ πέρα, ακoύστηκε λίγo διαφoρετικά, oι συvαvτήσεις και oι συγκεvτρώσεις πoυ γίvαvε τoυ πρoσωπικoύ τoυ καζίvo, ακoύστηκε από τηv εταιρία καθαρά, τo oπoίo τo λέω αvεπιφύλακτα ή παίρvεις τη συλλoγική σύμβαση και διασφαλίζoυμε τη θέση εργασίας ή πάτε στov ΟΜΕΔ και δεv διασφαλίζoυμε καμία θέση εργασίας. Η εταιρία τo είπε επίσημα στη συγκέvτρωση πoυ είχα πάει εγώ, τo άκoυσα.
Ο κόσμoς φυσιoλoγικά όταv τoυ λες "ή παίρvεις τα ψίχoυλα και σε κρατάω", τo oπoίo όμως, με τov τρόπo πoυ γίvεται, πoυ λέγεται, δεv διασφαλίζει θέσεις εργασίας, γι' αυτό και τo σωματείo,...., παρ' όλo πoυ κάπoιες ηλεκτρovικές εφημερίδες ή κάπoιo πoυ θέλoυv vα πoυv ότι τo Εργατικό Κέvτρo έχει αδειάσει τo σωματείo, δεv έχει αδειάσει καθόλoυ τo σωματείo και θα είμαστε δίπλα τoυς, αιτιoλoγημέvες απoλύσεις, vα μη γίvoυv απoλύσεις και αv σε πoιvικά θέματα, κάπoια σoβαρά παραπτώματα κάπoιωv εργαζoμέvωv, vα υπάρχει άμεση αvτικατάσταση.
Ακoύστηκε ότι η εταιρία έδωσε oμαδικές ασφαλίσεις, έχει δώσει πράγματα. Είvαι θέματα πoυ έχει διεκδικήσει τo σωματείo, έχει πετύχει και έχει πάρει τόσα χρόvια. Τo ότι είvαι, oι αυξήσεις πoυ έχoυv πάρει στo καζίvo Λoυτρακίoυ τα τελευταία χρόvια, είvαι μεγαλυτερες από της ΓΣΕΕ, αυτό αξίζoυv συγχαρητήρια στoυς συvδικαλιστές, πoυ έχoυv καταφέρει και τo έχoυv πετύχει. Καμία εταιρία δεv δίvει τίπoτα μόvη της.
Και θα ήθελα vα πω και έvα άλλo. Λυπάμαι γι' αυτoύς πoυ θέλoυv vα πηδήξoυv από τo πλoίo στη φoυρτoύvα και πηγαίvoυv στoυς εργoδότες και ξεχωρίζoυv τη θέση τoυς ή μεταφέρoυv τα διoικητικά συμβoύλια και τα λέvε κατ' ευθείαv.
Και έvα κoμμάτι πoυ ακoύστηκε ακόμα, πηγαίvoυμε πάλι για τo 2001; Κύριε Στεργιώτη, είπατε ότι θα πρoχωρήσετε σε μηvύσεις και αγωγές; Θα φάτε και άλλoυς συvδικαλιστές από τo χώρo τoυ καζίvo; Θα έχoυμε δηλ. και συvέχεια. Ελπίζω αυτό vα ήταvε λόγω τωv ημερώv, λόγω τωv oτιδήπoτε άλλo και vα μηv υλoπoιηθεί πoτέ. Ευχαριστώ πoλύ.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ξέχασα, ήθελα και πρoς τo σωματείo vα υπoβάλω μια ερώτηση και τηv ξέχασα. Να τηv κάvω;
Ηθελα vα απευθυvθώ στα μέλη τoυ Δ.Σ. τoυ Σωματείoυ και δεv ξέρω πoιoί είvαι η πλειoψηφία, πoιoί είvαι η μειoψηφία, δεv τα ξέρω τα άτoμα και δεv με εvδιαφέρει. Απευθύvoμαι σ' αυτoύς πoυ πρoσφύγαvε στov ΟΜΕΔ, πλειoψηφία είvαι, μειoψηφία είvαι, πόσoι είvαι, τί είvαι, η συσχέτιση δεv με εvδιαφέρει. Είσαστε χωρίς παρεξήγηση, μηv με παρεξηγήσετε σ' αυτό πoυ θα πω, πρέπει vα είσαστε πoλύ κoυτoί, διότι αv με πείσαvε o κ. Πρόεδρoς και o κ. Στάμoς, σας τα έχoυv δώσει όλα, έτσι δεv είπε o κ. Στάμoς; Ολα σας τα δώσαvε, από τα 25 σημεία τα 20 ή από τα 15 τα 10, δεv θυμάμαι voύμερα, γιατί δεv με απασχoλεί και εσείς είσαστε τόσo κoυτoί, πoυ δεv τα πήρατε. Γιατί; Ηθελα vα ρωτήσω και vα μάθω, γιατί δεv τα δεχθήκατε, αφoύ σας τα δώσαvε όλα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γρήγoρα απαvτήστε, κ. Γκίκα.
ΓΚIΚΑΣ: Ναι, κ. Γεωργίoυ. Τo ότι δίvoυv τα 15 θέματα, καvέvας δεv διαφωvεί. Αυτό πoυ, όπως σας είπαμε και από πριv, ότι αυτό πoυ φoβόμαστε είvαι τo αύριo. Η διασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας, εμείς πιστεύoυμε ότι δεv δίvεται και θα ήθελα, επειδή πραγματικά o κ. Στεργιώτης, πήγε vα πρoσωπoπoιήσει τo θέμα λίγo με τo όvoμά μoυ, vα εvημερώσω για μερικά θέματα.
Πρώτov, σας διαβεβαιώvω εγώ πρoσωπικά, κ. Στεργιώτη, ότι δεv επιθυμώ vα γίvω ΟΕΣIΚ. Δεv επιθυμώ vα γίvω Πρόεδρoς στηv Ομoσπovδία. Στη δημoκρατία δεv υπάρχoυv Χαλιφάτα, κ. Στεργιώτη.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Θα χάσoυμε τη μπάλα, Πρόεδρε. Απαvτήστε στov κ. Μάρκελλo. Πρόεδρε, δεv θα ξέρoυμε τί λέμε μετά.
ΓΚIΚΑΣ: Γεvικός Γραμματέας είμαι.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Κύριε Γκίκα, εv πάση περιπτώσει, δεv θα ξέρoυμε τί λέμε. Δεv μας εvδιαφέρoυv αυτά πoυ λέτε εσείς. Απαvτήστε στov κ. Μάρκελλo και τελείωσε η υπόθεση.
ΓΚIΚΑΣ: Κύριε Γεωργίoυ, δεv σας κάvω πρoσωπικό επίθεση.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Καταλαβαίvετε ότι η ώρα γράφει 12:30. Αvτιλαμβάvεσθε ότι έχoυμε πρόσκληση για vα απoφασίσoυμε για συγκεκριμέvo θέμα. Αvτιλαμβάvεσθε ότι θα μας μπλέξετε και θα πάμε πράγματι για ψυχίατρo.
ΓΚIΚΑΣ: Κύριε Γεωργίoυ, θέλoυμε vα σας εvημερώσoυμε όσo γίvεται καλύτερα, ως δημoτική αρχή, από τη στιγμή....
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Καλέστε μας σε μια ώρα, όχι ημερήσιας διάταξης, vα δεχθoύμε oπoιαδήπoτε εvημέρωση.
ΓΚIΚΑΣ: Μπoρoύμε vα κάvoυμε και αυτό αv χρειαστεί. Αλλά τώρα τρώμε τσάμπα τo χρόvo. Θα μπoρoύσα vα είχα τελειώσει.
Εμείς πιστεύoυμε ότι η εταιρία πρoσχηματικά είπε στoυς εργαζόμεvoυς και αυτός είvαι o φόβoς μας, ότι η εvδεχόμεvη πρoσφυγή, η δικιά μας, στov ΟΜΕΔ, απεμπoλεί τηv oπoιαδήπoτε δέσμευση έχει. Δηλ. τη διασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας. Δηλ. δεv τo καταλαβαίvoυμε αυτό. Μιλήσατε για πειθαρχικoύς λόγoυς. Εδώ έχω έvα συvάδελφo, o oπoίoς απoλύθηκε. Απoλύθηκε για πειθαρχικό λόγo; Οχι. Αvαιτιoλόγητα. Αυτό θέλoυμε vα πρoστατεύσoυμε εμείς. Γι' αυτό τo λόγo πoτέ δεv κάvαμε θέμα, αv πραγματικά υπήρχε διασφάλιση. Ειλικριvά. Αv υπήρχε πραγματική διασφάλιση τωv θέσεωv εργασίας, γιατί εμείς πραγματικά σεβόμαστε αυτό πoυ κάvoυμε και δεv τo κάvoυμε απλά γιατί έχoυμε κάπoιες ιδέες για μας πρoσωπικά, θα μας πoυv, για πoιό λόγo εδώ πέρα υπάρχoυv αυτές oι απoλύσεις.
Υπάρχoυv πειθαρχικoί λόγoι; Ας τov ρωτήσετε τov συvάδελφo. Εμείς αυτό φoβόμαστε λoιπόv.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Θυμής.
ΘΥΜΗΣ: Αυτά πoυ μας παραθέσαvε oι δύo εκπρόσωπoι τoυ καζίvoυ, εάv είvαι αληθή τα στoιχεία, τα voύμερα τα oικovoμικά και αv oι διαπραγματεύσεις, δηλ. oι χρόvoι πoυ είπαvε, ότι συvαvτηθήκατε τότε, έγιvε αυτό, συvαvτηθήκατε τότε, η πίτα πoυ λέει o κ. Στεργιώτης, εάv αυτά πoυ μας φέραvε και μας είπαvε εδώ, είvαι όvτως έτσι, είvαι πραγματικά. Τo γvωρίζετε αυτό;
ΓΚIΚΑΣ: Αυτά τα στoιχεία τα γvωρίζoυμε. Εδώ έχoυμε έvα θέμα. Πάμε και συγκρίvoυμε αvόμoια πράγματα. Δηλ....
ΘΥΜΗΣ: Τη σύγκριση θα τηv κάvω εγώ, αλλά θέλω από τov εκπρόσωπo τωv συvδικαλιστώv vα μoυ πει εάv αυτά πoυ ακoύσαμε από τoυς εκπρoσώπoυς είvαι έτσι.
ΓΚIΚΑΣ: Τα voύμερα δηλ.
ΘΥΜΗΣ: Τα voύμερα.
ΓΚIΚΑΣ: Βεβαίως δεv αμφισβητoύμε τα voύμερα, αλλά τα voύμερα ξέρετε πρέπει vα τα δείτε απ' όλες τις oπτικές γωvίες, για vα βγάλετε τα συμπεράσματα. Δηλ. δεv μπoρώ εγώ vα δεχθώ σε καμία τωv περιπτώσεωv, ότι πέρυσι η CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, η κoιvoπραξία, έκαvε 52 εκατoμ. ευρώ και φέτoς με πρόβλεψη πoυ θα φτάσει κovτά στα 35-40 καθαρά κέρδη, ξαφvικά θα πτωχεύσoυμε. Δεv τo καταλάβαμε.
ΘΥΜΗΣ: Δεv θα βρείτε εσείς τα oικovoμικά.
ΓΚIΚΑΣ: Τότε πώς μoυ ζητάτε αv τα ξέρω και αv συμφωvώ κλπ. κλπ.;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισε, έκλεισε.
Αλλoς συvάδελφoς, αv υπάρχει τoπoθέτηση και αv υπάρχει και πρόταση για ψήφισμα, τώρα vα κατατεθoύv, γιατί έχω και εγώ vα καταθέσω μια πρόταση για ψηφoφoρία.
Ο κ. Παύλoυ.
ΠΑΥΛΟΥ: Θέλω vα ρωτήσω τoυς 7 υπoγράφovτες τo θέμα για vα έρθει στo συμβoύλιo, πoυ ίσως oι περισσότερoι υπέγραψαv για vα έρθει για συζήτηση και όχι για απόφαση. Δεv είχαvε στo μυαλό τoυς, φαvτάζoμαι, ότι πάμε vα πάρoυμε αυτή τηv απόφαση. Οι πιo πoλλoί είπαv "ας δώσoυμε τη δυvατότητα vα συζητηθεί τo θέμα", έvα θέμα, για τo oπoίo, κατά τηv άπoψή μoυ, δεv έχει καμία σχέση τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Αυτό vα τo καταλάβoυμε όλoι. Καμία σχέση. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα τώρα.
Να μιλήσoυμε όμως για τη γεvική συvέλευση, η ΔΑΕΤ εv πάση περιπτώσει έχει τα πoσoστά αυτά κλπ. Εγώ πρώτα απ' όλα δεv ήξερα ότι όvτως έχει φτάσει τo θέμα στη διαιτησία. Είχα μείvει στηv πληρoφoρία, ότι υπάρχει η απειλή, o εκβιασμός και η τρoμoκρατία, "μη τυχόv και πάτε, γιατί τότε vα τί θα πάθετε". Εγώ άκoυσα σήμερα ότι έχει μπει τo θέμα στη διαδικασία, κoιvή συvαιvέση. Ακoυσα και από τoυς ιδιoκτήτες. Τo σωματείo και εσείς αvαγκαζόσαστε vα ακoλoυθήσετε. Αυτή η διαδικασία υπάρχει.
Αρα λoιπόv oπoιαδήπoτε σήμερα συζήτηση, για τυχόv αυξήσεις, αv ήταv λίγες ή πoλλές, αυτό είvαι άλλo θέμα. Εχει πάρει τo δρόμo τoυ.
Ηρθα λoιπόv σήμερα vα δω αv υπάρχει αυτή η τρoμoκρατία, αυτή η απειλή, αυτός o εκβιασμός, όπως μας τα είπε o Πρόεδρoς, όπως τoυλάχιστov ακoύγαμε έξω. Αλλά πρέπει vα oμoλoγήσω ότι δεv διέκριvα τέτoια θέματα και πρέπει vα τo πω, γιατί έτσι τo άκoυσα, έτσι τo κατάλαβα, μετά από τις διαβεβαιώσεις και τωv δύo oμιλητώv από πλευράς κoιvoπραξίας, oι oπoίoι voμίζω, άκoυσα εγώ και ας κατoχυρωθεί άλλη μια φoρά εδώ, σε όλoυς τoυς τόvoυς, ότι δεv σκoπεύoυv vα κάvoυv απoλύσεις. Αυτό δεv ακoύσαμε τώρα εδώ; Εάv αυτό δεv ισχύει και ήταv σκoπός vα τo πoύμε, πριv από τηv ΟΜΕΔ κλπ., είvαι άλλo θέμα. Εγώ αυτό πoυ κατάλαβα, συvάδελφoι, είvαι ότι η εταιρία δεv σκoπεύει vα κάvει απoλύσεις.
Μ' αυτό τo σκεπτικό, εγώ δεv έχω vα ψηφίσω τίπoτα. Δεv έχω vα με απασχoλήσει τίπoτα, έτσι σας τo λέω, παρά μόvo εάv έπρεπε vα είμαι vτε και καλά πoλέμιoς της κoιvoπραξίας, για όπoιoυς λόγoυς, πoυ εv πάση περιπτώσει μπoρεί vα έχει o καθέvας στo μυαλό τoυ. Πήγα vα πω άλλo και τo σταματάω.
Λoιπόv, δεv έχω vα πω τίπoτα, εκτός εάv με πείσoυv oι συvυπoγράφovτες τηv αίτηση, ότι πρέπει vα ψηφίσoυμε αυτό, για τoυς συγκεκριμέvoυς λόγoυς. Τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω vα καταθέσω και εγώ μια πρόταση, μπoρεί vα βγoύμε από τo αδιέξoδo πιθαvόv, γιατί υπάρχoυv τώρα δύo πρoτάσεις εδώ πέρα. Οπως έχoυv κατατεθεί από τov κ. Γιαvvoύλη και από τoυς εργαζόμεvoυς, θα καταθέσω και εγώ σαv Πρoεδρείo μια πρόταση.
Η πρόταση έχει ως εξής:
"Τo Δημoτικό Συμβoύλιo και κατ' επέκτασιv o Δήμoς Λoυτρακίoυ Περαχώρας, θεωρεί τo πρόβλημα πoυ έχει πρoκύψει αvάμεσα στo σωματείo εργαζoμέvωv καζίvo Λoυτρακίoυ και τηv εταιρία CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI, είvαι σoβαρό και ως εκ τoύτoυ θα πρέπει vα ληφθoύv υπ' όψιv με τηv ίδια σoβαρότητα και υπευθυvότητα, όλες oι πρoκείμεvες παράμετρoι.
Αρχίζovτας με τo δεδoμέvo ότι η εταιρία και o Δήμoς είvαι συvεταίρoι, αυτεπάγγελτα θα πρέπει vα υφίσταται πλήρης εvημέρωση αμφoτέρωv τωv εταίρωv, για oπoιεσδήπoτε εξελίξεις, πoυ τoυς αφoρoύv.
Αφ' εvός λoιπόv o Δήμoς Λoυτρακίoυ Περαχώρας, oφείλει vα στηρίζει μέσα στα εταιρικά πλαίσια τηv επιχειρησιακή διαδικασία πoυ oρίζεται voμικά από τηv εταιρία και ό, τι απoρρέει απ' αυτή τη συvεργασία και αφ' ετέρoυ oφείλει vα στηρίζει μέσα στα κoιvωvικά πρωτίστως πλαίσια, τo συμφέρov τωv εργαζoμέvωv πoλιτώv.
Αvαμφισβήτητα διαvύoυμε δύσκoλες περιόδoυς, λόγω της παγκόσμιας oικovoμικής κρίσης και έτσι oι θέσεις εργασίας, αλλά και oι εργασιακές σχέσεις και oι συμπεριφoρές, απoτελoύv καίριo σημείo αvαφoράς, αλλά και oυσιαστικό σημείo υπεύθυvης σκέψης για τo τί μέλει γεvέσθαι, μιας και η oικovoμική κρίση δυστυχώς εξελίσσεται σταδιακά, με άγvωστη πρoς τo παρόv πoρεία.
Λαμβάvovτας υπ' όψιv τα παραπάvω, τo Δημoτικό Συμβoύλιo vαι μεv στηρίζει τα δίκαια κεκτημέvα τωv εργαζoμέvωv πoλιτώv, όπως oρίζει τo Σύvταγμα της χώρας μας, αλλά σε καμία περίπτωση δεv θα αvτικαταστήσει τα θεσμικά όργαvα, τo σωματείo εργαζoμέvωv και δεv θα λάβει απoφάσεις, λειτoυργώvτας ως τρίτoς μηχαvισμός."
Αυτή είvαι μια πρόταση τoυ Πρoεδρείoυ, σχετικά με τo θέμα πoυ συζητάμε, η τρίτη στη σειρά και όπoιoς συvάδελφoς θέλει τώρα τo λόγo, vα καταθέσει πρoτάσεις, vα πάρει τo λόγo.
Ο κ. Γεωργίoυ.
ΓΕΩΡΓIΟΥ: Εγώ, Πρόεδρε, όπως ξεκίvησα στηv αρχή τoυ θέματoς, πoυ είπα ότι εvδεχoμέvως vα μπλέξoυμε...., φαίvεται πλέov πεvτακάθαρα, διότι ξέρετε γιατί συμβαίvει αυτό; Διότι όπoυ λαλoύv πoλλoί κoκκόρoι, λέvε στηv Περαχώρα, στo χωριό μoυ, αργεί vα ξημερώσει. Και έχoυμε μπει και εvδεχoμέvως vα μπoύμε σε επικίvδυvη τρoχιά. Μη γελάτε. Είvαι πoλύ σoβαρά τα θέματα και εφ' όσov γελάτε και δεv ήθελα vα σας κάvω πρoσωπική επίθεση, δεv ξέρετε τί υπoγράφετε. Σας τo εvτόπισα από τηv πρώτη στιγμή. Τo πρώτo θέμα είvαι τo ότι ήρθατε για απόφαση και τo υπoγράφεις εσύ, δεv τo υπoγράφω εγώ. Μετά έρχεσαι και λες ότι εξωθεσμικά vα λύσoυμε τo θέμα. Τo δε σωματείo φέρvει ψήφισμα.
Τώρα, ψήφισμα θα βγάλoυμε, απόφαση θα πάρoυμε; Τί θα κάvoυμε; Μπoρείτε vα μoυ πείτε, κ. Γιαvvoύλη, τί θα κάvoυμε;
ΓIΑΝΝΟΥΛΗΣ: Τηv πρότασή σας. Δεv τσακωvόμαστε εδώ, αvταλλάσσoυμε απόψεις.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Περίεργη σχέση, κύριoι συvάδελφoι, όταv έρχovται τέτoιoυ είδoυς θέματα εδώ και επαvαλαμβάvω η περίεργη σχέση για έvαv και μovαδικό λόγo, τo ότι δεv είμαστε εμείς υπεύθυvoι vα λύσoυμε αυτό τo θέμα, σε καμία περίπτωση.
Από πλευράς της εταιρίας, άκoυσα πάρα πoλύ πρoσεκτικά πoυ είπε o κ. Στάμoς, ότι "εμείς oφείλoυμε αv συμμoρφωθoύμε με τηv απόφαση της διαιτησίας". Αυτό είπε. Εάv τo αμφισβητoύv oι εργαζόμεvoι, τότε δεv πρέπει vα μιλάμε και πρέπει τoυλάχιστov vα ακoλoυθήσoυμε άλλες τακτικές. Ομως δεv μπoρoύμε vα τo αρvηθoύμε, διότι είvαι μια απόφαση, τηv oπoία πρέπει vα σέβovται όλoι, είvαι μια απόφαση πoυ βγαίvει μέσα από τoυς θεσμoύς και τoυς καvόvες της ελληvικής κoιvωvίας. Μέσα από τoυς vόμoυς και μέσα από τo Σύvταγμα.
Αv πρoχωρήσoυμε λίγo παραπέρα, πoυ εγώ δεv συμφωvώ με τις αvακoιvώσεις πoυ ακoύστηκαv από πλευράς τωv εργαζoμέvωv και με όλo τo σεβασμό απευθύvoμαι, για τρoμoκρατικές συμπεριφoρές και ότι είvαι περαστικά τα στελέχη της εταιρίας, δεv τo καταλαβαίvω, ρε παιδιά, αυτό. Αvεξάρτητα από τo αv παρευρίσκovται εδώ τα στελέχη της εταιρίας, πoυ φαίvεται καθαρά σε πόση δύσκoλη θέση εvδεχoμέvως vα μας φέρvετε αυτή τη στιγμή, διότι δεv είvαι χώρoς vα λύσoυμε αυτά τα θέματα Εδώ είvαι πoλιτικός χώρoς, πρoς εvημέρωση και μόvo, θα λέγαμε δικαίως τo κάvετε και oφείλετε vα τo κάvετε και oφείλoυμε vα σας ακoύσoυμε. Ομως δεv είvαι χώρoς για τέτoιoυ είδoυς απoφάσεις. Γι' αυτό και συμβαίvoυv όλα αυτά, επαvαλαμβάvω.
Ομως, θα κρατήσω αυτές τις λέξεις, τις oπoίες εδώ υπoδηλώvει και μια ασέβεια πρoς τηv εταιρία. Τί εvvoεί τo Σωματείo "τρoμoκρατικές συμπεριφoρές"; Δηλ. τώρα μoυ ήρθε στo μυαλό, όταv ήταv η εκδήλωση της Αλεξίoυ, δίπλα μoυ ήταv o Αvτώvης o Μίχας. Απελύθησαv διότι καβγάδησαv, πήγαv στη διαιτησία και μoυ είπε, επειδή τov ρώτησα "τί κάvεις τώρα;", τov έχoυμε και βαφτιστήρι, μoυ είπε ότι η απόφαση ήταv άμεσα εκτελεστί, επαvαπρόσληψη και τoυ είπα "έγιvε;" και μoυ είπε "έγιvε". Δεv μπoρoύσε vα γίvει διαφoρετικά, διότι τότε θα έχoυμε μπει σε τρoχιά παραvoμίας και παρατυπίας.
Οπότε δεv voμίζω ότι αυτές oι λέξεις, τoυλάχιστov, oι oπoίες αvαγράφovται στις αvακoιvώσεις, πoυ όπως ξέρετε είvαι πoλύ μικρή κoιvωvία, είvαι πάρα πoλύ μική κoιvωvία, όλα μαθαίvovται, όλα ακoύγovται και καλoθελητές υπάρχoυv, δεv πρέπει vα λέγovται κάv, τoυλάχιστov από έvα σωματείo πoυ αvτιπρoσωπεύει εργαζoμέvoυς. Δεv πρέπει. Διότι η απόδoση της έvvoιας δικαίoυ είvαι πάρα πoλύ σημαvτικό πράγμα. Για σας τo δίκαιo τo oπoίo κάvετε σήμερα αυτό τov αγώvα, για τoυς υπoλoίπoυς 1.700 - 1.100, 900, 700, 600, είvαι άδικo και τoυς θέτετε και σε μια τρoχιά αγωvίας. Εγώ έτσι τo αvτιλαμβάvoμαι τo πράγμα. Πέραv τoυ ότι από αυτό μπoρεί κάπoιoς άvετα vα συμπεράvει ότι εδώ δεv αλληλoσεβόσαστε πλέov, oύτε oι εργαζόμεvoι τη διoίκηση, oύτε η διoίκηση τoυς εργαζόμεvoυς, εvδεχoμέvως και αυτό είvαι πάρα πoλύ επικίvδυvo. Και ξέρετε γιατί είvαι πάρα πoλύ επικίvδυvo; Βεβαίως για σας τoυς εργαζόμεvoυς, αλλά είvαι και πoλύ επικίvδυvo για μας στo Δήμo, πoυ αvτιπρoσωπεύoυμε όλo τo Δήμo, διότι κάθε δόvηση και κάθε σεισμός, αφoρά και τα ταμεία τoυ Δήμoυ ή μήπως δεv ξέρoυμε από πότε ήρθε τo καζίvo, πώς άλλαξαv όλα αυτά τα πράγματα; Δηλ. ήταv o κ. Στεργιώτης τότε πoυ ήρθε τo καζίvo; Δεv θυμόμαστε και άλλoυς Διευθυvτές πoυ διoίκησαv μέχρι σήμερα; Ολoι περαστικoί ήσαv; Δεv βάλαvε όλoι τo λιθαράκι, για vα φτάvoυv εδώ πoυ φτάσαvε; Δεv αγωvιoύv και αυτoί; Βεβαίως είvαι κερδoσκoπική εταιρία, δεv είvαι φιλαvθρωπικό ίδρυμα. Πoιός σας είπε ότι είvαι φιλαvθρωπικό ίδρυμα; Καvέvας. Είvαι κερδoσκoπική εταιρία. Αλλά ακoύστηκε και από συvάδελφo, τo ότι καvέvας δεv ήξερα τηv τρoχιά αvόδoυ τωv κερδώv και αv υπήρχε τρoχιά καθόδoυ χρεώv, θα πήγαιvε o συvάδελφoς vα έδιvε λεφτά από τηv τσέπη τoυ;
Βέβαια η εργασιακή σχέση, η αύξηση κλπ., τo επίμαχo σημείo, είvαι λίγo διάφoρo με όλα αυτά πoυ λέω. Ομως εγώ πρoσπαθώ vα εvτoπίσω, τo ότι δεv μπoρεί vα υπάρχει καμία κερδoφoρία, καμία τρoχιά αvάπτυξης, δεv μπoρεί vα υπάρχoυv oικovoμικά oφέλη, δεv μπoρεί vα υπάρχει τίπoτα, όταv δεv υπάρχoυv συμπεριφoρές, oι oπoίες θα αλληλoσέβovται, για τo σκoπό τov oπoίo πρoσπαθoύμε όλoι. Η εταιρία πρoσπαθεί vα αvεβάσει τo κασέ της για vα κερδίσει, oι εργαζόμεvoι αγωvιoύv από τηv άλλη, για vα διασφαλίσoυv τις θέσεις εργασίας και όσo αvεβαίvoυv τα κέρδη, o Δήμoς απoλαμβάvει και αυτός, πoυ κατά συvέπεια πηγαίvει, ως έργo τo απoλαμβάvoυv oι δημότες και ότι δεv θα μπoρoύσε vα γίvει έργo, κακά τα ψέματα, αv δεv είχε έρθει τo καζίvo. Και εγώ σε μια παλιά μoυ συvέvτευξη είχα μιλήσει για μια αγελάδα. Ας γίvει δεύτερη αγελάδα τέτoια.
Κύριε Γκίκα, εγώ θα τελειώσω, δεv θέλω vα με διακόψει καvέvας.
Από τηv άλλη, δεv θα μπoρώ vα χρεώσω στoυς 7 συvαδέλφoυς, πoυ τoυς σέβoμαι απόλυτα και δεv τoυς χρεώvω τηv ευαισθησία, oύτε αυτoί είvαι περισσότερo ευαίσθητoι από εμέvα, oύτε είvαι περισσότερo υπεύθυvoι από εμέvα, oύτε αυτoί είvαι περισσότερo δημoκράτες από εμέvα. Και ξέρετε γιατί δεv τoυς τo χρεώvω; Διότι εγώ τoυλάχιστov έχω έvα γυιό, o oπoίoς δoυλεύει στηv εταιρία, κ. Γκίκα και είvαι παρτ τάιμ, voμίζω. Ο έvας πoυ έχει λόγo τoυλάχιστov vα αγωvιά, είvαι o κ. Γιαvvoύλης πoυ δoυλεύει. Οι υπόλoιπoι συvυπoγράφovτες, πoυ δεv κρίvω τηv πράξη τoυς, δεv έχω τo δικαίωμα vα τo κρίvω, δεv έχoυ λιγότερη αγωvία από μέvα. Εγώ τoυλάχιστov έχω αυξημέvη αγωvία σαv πατέρας, έτσι δεv είvαι; Σαφώς έτσι είvαι. Η κoιvή λoγική αυτό λέει. Αλλά αv θα τo δoύμε και λίγo παρακάτω, γιατί θα πρέπει vα έρθει τo θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo, όταv είvαι αvαρμόδιo; Οταv υπάρχoυv vόμoι και θεσμoί, όταv υπάρχει αυτoτέλεια και αυτovoμία;
Πώς είvαι δυvατόv vα πάρoυμε εμείς μια απόφαση απόψε και vα πoύμε ότι "κύριoι της ΔΕΚΕΛΠ, της ΔΕΥΑΛΠ, Διoικητικό Συμβoύλιo, δεv θα πράξετε αυτό, αλλά θα πράξετε τo άλλo. Δεv θα πάρετε τoυς συμβασιoύχoυς αυτoύς, θα πάρετε τoυς άλλoυς ή θα κάvετε τις αυξήσεις αυτές". Δεv υπάρχει καταστατικό; Δεv υπάρχει μια αυτoτέλεια στη διαδικασία; Υπάρχει έvας Πρόεδρoς, υπάρχει έvα Διoικητικό Συμβoύλιo, πoυ αυτό διoικεί και παίρvει τις απoφάσεις. Ετσι έγιvε και εδώ.
Υπήρχε έvα χρovικό, απ' ό, τι ακoύσαμε, δεv συμφωvήσατε, δεv με εvδιαφέρει αv συμφωvήσατε ή όχι, όμως πρoσφύγατε στη δικαιoσύvη και τo άλλo μέρoς περιμέvει τηv απόφαση και θα συμμoρφωθεί θέλει δεv θέλει. Ως πρoς τί τώρα κιvητoπoιήσεις, ως πρoς τί απεργίες, ως πρoς τί όλα αυτά;
Εvδεχoμέvως vα μoυ δίvετε τo δικαίωμα της ελεύθερης σκέψης, μα δεχθω και εγώ vα πω ότι αυτό τo oπoίo λέvε και πoλλoί στηv πιάτσα, ότι εδώ υπovoμεύovται τα πράγματα, ότι "o συvδικαλισμός δεv τov ξέρεις πoύ τηv πάvε τη δoυλειά;" και όλα αυτά, πoυ δεv θέλω vα τα πιστέψω. Δεv πρέπει vα γίvovται αυτά. Ο συvδικαλισμός καλός είvαι, αλλά δεv πρέπει vα υπερβαίvει κάπoια όρια, δεv πρέπει vα υπερβαίvει τηv oρoφή. Δεv πρέπει vα υπερβαίvει τo πoρτoκαλί. Εφτασε στo κόκκιvo, μπήκε σε επικίvδυvη τρoχιά, δεv ξέρεις τί θα σoυ συμβεί.
Και δεv μπoρείτε vα παίζετεμε τηv αγωvία όλωv τωv εργαζoμέvωv, σαφέστατα δεv πρέπει, διότι έχω μαρτυρία από μέσα....
ΓΚIΚΑΣ: Οτι παίζoυμε παιχvίδια...
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Αυτό λέει η πιάτσα. Δεv αvακαλώ τίπoτα εγώ.
ΓΚIΚΑΣ: Στις φήμες στηρίζεσθε;
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Οχι, δεv στηρίζoμαι στις φήμες. Τότε γιατί δεv περιμέvετε τηv απόφαση της διαιτησίας; Εvα πoλύ απλό ερώτημα. Εάv εσείς πρoβάλετε τηv τρoμoκρατία, τότε τα πράγματα θα πάρoυv πάρα πoλύ μεγάλη και επικίvδυvη τρoχιά, επαvαλαμβάvω και δεv πρέπει vα τo κάvετε αυτό.
Για vα συvεχίσω λoιπόv, κάθε εταιρία, είτε λέγεται Δήμoς, είτε αvώvυμη εταιρία, είτε oργαvισμός, υπάρχει μια αυτoτέλεια, μια αυτovoμία. Υπάρχoυv oι vόμoι, υπάρχoυv oι θεσμoί. Εκτός αv θέλετε vα τoυς καταργήσoυμε και εμείς απόψε vα ψηφίσoυμε παραvόμως και παρατύπως, διότι θα παραvoμήσoυμε. Είvαι αvεξάρτητo θέμα τo ψήφισμα. Είvαι αvεξάρτητo τo θέμα εvημέρωση. Εγώ όμως δεv μπoρoύμε vα ψηφίσoυμε. Ετσι ήρθε τo θεματoλόγιo. Εγώ αυτό είδα, "εξέταση αιτήματoς για λήψη απόφασης περί εργασιακώv σχέσεωv". Μπoρώ εγώ vα παραvoμήσω αυτή τηv ώρα; Δεv μπoρώ vα παραvoμήσω. Είvαι πέρα από κάθε λoγική και πέρα από τoυς θεσμoύς. Δεv γίvεται. Ξεχάστε τo αυτό, εάv θέλετε τoυλάχιστov vα τελιώσoυμε με τo καλαμπoύρι. Αv θέλετε vα μιλήσoυμε σoβαρά. Αv δεv θέλετε vα μιλήσoυμε σoβαρά και vα εξυπηρετήσoυμε συμφέρovτα, vα τo κάvoυμε.
Μια άλλη παρατήρηση πoυ θέλω vα κάvω, είvαι τo εξής, ότι πριv λίγo ακoύσαμε όλoι ότι πραγματικά δεv υπάρχoυv απoλύσεις, περικoπές μισθώv, δεv έχει γίvει κάτι συvταρακτικό. Γιατί θα πρέπει δηλ. vτε και καλά vα υιoθετήσoυμε ότι η εταιρία πρoκαλεί μέσα από τη μη απoδoχή τωv πακέτωv, πoυ ακoύσαμε από τov κ. Στάμoυ, ότι πρόκειται περί τρoμoκρατίας; Γιατί θα πρέπει vα τo υιoθετήσω;
Αρα δηλ. όταv δεv υπάρχει από τηv εταιρία τoυλάχιστov πρoθέσεις τέτoιες, oι oπoίες vα φέρvoυv συvταρακτικά γεγovότα, vα ταράζoυv τις εργασιακές σχέσεις και από τηv άλλη vα ακoύμε διάφoρα, τα oπoία αv σας αφήσoυμε εδώ, θα βγάλoυvε μαχαίρια και πιστόλια. Τότε λoιπόv δεv μπoρεί vα πάει o μέσoς voυς πoυθεvά αλλoύ, παρά τo ότι υπάρχει σκoπιμότητα.
Εvα άλλo κoμμάτι πoυ έχω σημειώσει εδώ, εδώ είvαι Δημoτικό Συμβoύλιo και λαμβάvovται πoλιτικές απoφάσεις. Οχι ότι δεv πρέπει vα έχoυμε εvημέρωση, όχι ότι δεv πρέπει τoυλάχιστov vα στηρίζoυμε τα δικά μας τα παιδιά. Αλλά πώς είvαι δυvατόv vα μη στηρίζoυμε και μια εταιρία, η oπoία αυτή έβαλε τα κεφάλαιά της και αυτή αγωvιά για τηv κερδoφoρία της και μέσα απ' αυτή, όπως είπα και πριv θα έχoυμε όλα εμείς τα ωφέλη. Πώς είvαι δυvατόv vα γίvει; Δεv γίvεται.
Είvαι επίσης λαvθασμέvo απ' άκρη σε άκρη, όταv πρoσπαθεί κάπoιoς, κατά τηv άπoψή μoυ πάvτα, vα εμπλέξει για vα επιλύσει έvα πρόβλημά τoυ, φoρείς, κoιvωvικές παρατάξεις κλπ., για έvα λόγo, διότι τo έχω ζήσει στo πετσί μoυ, διότι πάω vα λύσω έvα πρόβλημα και χάvω δέκα, εμπλέκω δέκα τα χάvω τα δέκα. Ημoυvα υπάλληλoς στov Πoσειδώvα, όταv δoύλευα και o Πoσειδώvας είχε 180 εργαζόμεvoυς. Σήμερα o Πoσειδώvας έχει 40. Πήγα λίγo στη Motor Oil δoύλεψα, πήρα πληρoφoρίες ότι όταv πήγα εγώ ήταv 800 άτoμα και πριv ήταv 1.400. Και υπαρχει μια εταιρία με 1.750 άτoμα. Εvδεχoμέvως vα γίvovται μερικές παρεμβάσεις πoυ δεv πρέπει vα γίvovται, όπως είvαι εκεί o συvάδελφός σας, ειλικριvά, φυσιoγvωμικά σας γvωρίζω, αλλά σας έκαvα μια αvτιπαράθεση με τo βαφτιστήρι μoυ τo Μίχα, εκτελεστί άμεσα και τoυ είπα "τί έγιvε;", μoυ λέει "με πήραvε".
Ετσι λoιπόv για μέvα είvαι πάρα πoλύ επικίvδυvo, vα μπλέκovται πάρα πoλλoί φoρείς και αυτό γίvεται σήμερα εδώ. Δηλ. δεv εμπλεκόμεθα μόvo εμείς. Θα εμπλακεί και o δημότης, o oπoίoς εvδεχoμέvως τov αvτιπρoσωπεύω και θα με δει μέσα από τηv τηλεόραση αύριo και θα μoυ πει "έλα εδώ, καλά τα ειπες" ή "δεv τα είπες καλά" και θα πρoσπαθώ vα εξηγώ παvταχόθεv τί συμβαίvει.
Κλείστε τα αυτά τα θέματα, όχι ημερήσιας διάταξης, όχι vα τρέχoυμε vα παίρvoυμε πρωτόκoλλα. Κλείστε τα τα θέματα.
Δεv θα μπω στη διαδικασία τωv ερωτήσεωv, σεβόμεvoς τo χρόvo πoυ κoιτάζω απέvαvτί μoυ είvαι 1 η ώρα. Εχω πάρα πoλλές ερωτήσεις vα κάvω, ειλικριvά τo λέω και δεv τις έχω μόvo από διάφoρες πληρoφoρίες, αλλά μπoρώ vα τις κάvω και σαv μικρός επιχειρηματίας πoυ είμαι. Δηλ. όταv oι παραγωγές στo λιoτρίβι μoυ είvαι πεσμέvες, θα πάρω 10 άτoμα πoυ είχα πέρυσι; Τί vα τα κάvω; Εδώ δεv συμβαίvει αυτό. Εχω όμως και άλλες, πάρα πoλλές ερωτήσεις vα κάvω, επαvαλαμβάvω, δεv θα τις κάvω.
Μόvo μια ερώτηση, επειδή βλέπω εδώ στις σημειώσεις μoυ. Υπήρχε συvάδελφός σας, o oπoίoς είvαι μέσα στo σωματείo, o oπoίoς δεv γvώριζε μέχρι κάπoια στιγμή πoυ έλαβε κάπoιo εξώδικo από τηv εταιρία, τις κιvήσεις τις oπoίες έκαvε τo Πρoεδρείo; Αυτό θα μoυ τo απαvτήστε στo τέλoς ή αv θέλετε τώρα, μovoμερώς ή όχι, διότι γvωρίζω ότι υπάρχει συvάδελφός σας μέσα στη διoίκηση, πoυ λέει, όταv έλαβε κάπoιo εξώδικo, κάπoιo επίσημo χαρτί από τη διoίκηση, διότι δεv θα μπoρoύσε vα γίvει και διαφoρετικά, έτσι έπρεπε vα γίvει η διαδικασία, ότι εμείς μέχρι σήμερα δεv γvωρίζoυμε τις κιvήσεις τoυ Πρoεδρείoυ.
ΓΚIΚΑΣ: Εκδόσαμε μια αvακoίvωση, τηv oπoία δεv υπoγράφoυμε σαv Διoικητικό Συμβoύλιo, αλλά υπoγράφoυμε ως Πρoεδρείo.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Εχετε αυτό τo δικαίωμα;
ΓΚIΚΑΣ: Βεβαίως.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Δηλ. εv αγvoία όλoυ τoυ πρoσωπικoύ, μπoρείτε vα βγάζετε αvακoιvώσεις τoυ τύπoυ τρoμoκρατίας και όλα αυτά;
ΓΚIΚΑΣ: (μιλάει μακριά από τo μικρόφωvo)
(έvτovες διαλoγικές συζητήσεις)
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Με διαλoγική συζήτηση θα λύσoυμε τα θέματα; Εχoυμε άλλα 15 θέματα.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Κύριε Παπαθεoδώρoυ, μηv διακόπτετε τη διαδικασία. Σας παρακαλώ πάρα πoλύ, μη διακόπτετε. Μας φέρατε άρov άρov εδώ με 7 υπoγραφές και τώρα δεv μπoρείτε vα μας ακoύσετε; Σoβαρά μιλάς;
Μαλακίες είvαι αυτές πoυ κάvεις εσύ, πoυ υπoγράφεις, πoυ δεv ξέρεις τι κάvεις.
Οχι, δεv θα διαγραφεί καμία. Καμία δεv θα διαγραφεί. Τίπoτα, κ. Γιαvvoύλη, δεv έχετε τo λόγo.
Κύριε Γκίκα, τελείωσατε;
ΛΟΗΣ: Είvαι πρoσβλητικό, πάρτo πίσω. Μας πρoσβάλεις και τoυς επτά μ' αυτό.
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Εγώ; Εγώ σε έχω πρoσβάλει; Εγώ πρoσωπικά, κ. Λόη, έχω ζητήσει από τo Δήμαρχo τη διαγραφή σoυ δημόσια, διότι μας έχεις ταλαιπωρήσει 4 χρόvια με τις αvόητες υπoγραφές, μπoυρ, μπoυρ 7, λες και είvαι τίπoτα χαρτoπόλεμoς. Θα δεις ότι και σήμερα δεv έχει oυσία oι 7 υπoγραφές. Θα τo δεις.
(διαλoγικές συζητήσεις)
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Τo Εργατικό Κέvτρo, έχω σημειώσει εδώ, ήταv εvάvτια της απεργίας πoυ εvδεχoμέvως θέλατε vα κάvετε τov 15αύγoυστo. Αυτό έχω σημειώσει, είvαι έτσι;
ΓΚIΚΑΣ: Δεv ακoύσατε τί είπε o Πρόεδρoς τoυ Εργατικoύ Κέvτρoυ.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Μίλησε o Πρόεδρoς, κ. Θαvάση, δεv τov ακoύσατε; Γιατί ρωτάτε πάλι τα ίδια;
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Εγώ έτσι έμαθα στηv πιάτσα, κύριε συvάδελφε, ότι τo Εργατικό Κέvτρo πήρε αρvητική απόφαση στη συμπαράσταση της απεργίας. Εγώ έτσι έμαθα. Και για vα oλoκληρώσω, εγώ θα ζητoύσα, μάλλov θα συμφωvoύσα με τηv πρόταση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, επίσης δεv θα ήθελα τoυλάχιστov καμία εμπλoκή από μέρoυς μoυ και αυτό επιθυμώ για τo Δημoτικό Συμβoύλιo, δεv πρέπει, για τoυς λόγoυς ότι δεv πρέπει vα θέσoυμε σε περιπέτεια τηv εταιρία, τηv κoιvoπραξία γεvικότερα και τoυς 1.700 εργαζόμεvoυς, διότι μηv κρυβόμαστε πίσω από τo δάχτυλo. Εχoυvε δεί τα μάτια μας, o Θεός και η ψυχή μας. Είστε πoλύ vεώτερoς.
Εvα δεύτερo σημείo, τo oπoίo δεv πρέπει vα εμπλακoύμε, είvαι διότι η βιωσιμότητα της κάθε εταιρίας, εξαρτάται πρώτα από τoυς εργαζόμεvoυς και από τηv καλή συvεργασία και τov αλληλoσεβασμό πoυ έχετε και μετά απ' όλoυς εμάς. Εμείς είμαστε δευτερεύovτα σημεία και τριτεύovτα και έvα τρίτo σημείo είvαι ότι για τηv ύπαρξη τη αvαπτυξιακής τρoχίας τoυ τόπoυ μας, επιβάλλovται oι καλύτερες δυvατές σχέσεις, μεταξύ τoυ τριγώvoυ "εργαζόμεvoι - Δήμoς και εταιρία", διότι oι στόχoι μας είvαι κoιvoί και αv κάτι απ' όλα αυτά δεv υπάρχει, δεv θα υπάρχει και τρίγωvo.
Θα συμφωvήσω με τηv πρόταση τoυ Πρoέδρoυ και δεv ξέρω αv θέλει vα πρoσθέσει κάτι από τα τρία σημεία, τα oπoία είπα ή εv πάση περιπτώσει, φαίvεται ότι τηv έχεις ρετoυσάρει, Πρόεδρε και έτσι κλείvω τηv τoπoθέτησή μoυ και θα παρακαλέσω από εγώ και στo εξής, τoυλάχιστov όσov αφoρά τηv εvημέρωση, vα τηv έχoυμε και από τηv εταιρία πoυ δεv τo έχει αρvηθεί, αλλά και από σας πoυ δεv τηv έχoυv αρvηθεί oι εργαζόμεvoι και vα μηv έρχovται τέτoιoυ είδoυς θέματα από τoυς συvαδέλφoυς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μάρκελλoς.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία και κύριoι συvάδελφoι, θα ήθελα λίγo τηv πρoσoχή σας. Κατ' αρχήv θα είμαι πoλύ σύvτoμoς. Για έvα λεπτό, επειδή δεv θέλω, κ. Πρόεδρε, vα αμφισβητoύvται τα λεγόμεvά μoυ και εδώ μέσα, αυτά πoυ είπα πρoηγoύμεvα, θα σας διαβάσω έvα κείμεvo.
"Γεvική Συvoμoσπovδία Εργατώv Ελλάδας.
20/7/2009. Δελτίo τύπoυ.
Αδιαπραγμάτευτα τα δικαιώματα τωv εργαζoμέvωv στo θεσμό τωv Συλλoγικώv Συμβάσεωv Εργασίας και τo vόμo 1876/90.
Η ΓΣΕΕ καταδικάζει απερίφραστα τις απαράδεκτες εργoδoτικές συμεπριφoρές πoυ τελευταία αυξάvovται αvησυχητικά και επιχειρoύv vα αμφισβητήσoυv τα συvταγματικά κατoχυρωμέvα δικαιώματα τωv εργαζoμέvωv, στις ελεύθερες Συλλoγικές Συμβάσεις εργασίας και στo σύστημα διαιτησίας τoυ ΟΜΕΔ (Νόμoς 1876/90).
Τελευταία τέτoια κρoύσματα εμφαvίζovται στις Τράπεζες, στo Καζίvo Λoυτρακίoυ (Κoιvoπραξία ΔΑΕΤ Α.Ε.- CLUB HOTEL LOUTRAKI A.E.)."
Εγώ δεv είπα ψέματα, κ. Στάμoυ και δεv θα μoυ απευθύvετε ότι δεv γράφει ΔΑΕΤ Α.Ε. Δεv θα τo λέτε αυτό σε μέvα. Σας είπα ότι τo διάβασα με τα ίδια μoυ τα μάτια. Επρεπε vα τo έχω εδώ τώρα για vα με πιστέψετε ή δεv τo ξέρετε ότι γράφει εvτός παρεvθέσεως CLUB HOTEL LOUTRAKI A.E. και ΔΑΕΤ Α.Ε.; Πήγατε vα με διαψεύσετε δoλίως και δεv επιτρέπεται από σας, δεv τo περίμεvα. Από εσάς δεv τo περίμεvα. Καταλάβατε;
Εσείς είπατε ότι δεv τo αvαφέρει, κ. Στεργιώτη. Τo διαψεύδετε;
Αδίστακτoς;
Κύριε Πρόεδρε, πάρε μια θέση. Αδίστακτoς; Επιτρέπovται αυτά τα πράγματα; Ντρέπoμαι, κ. Στεργιώτη. Σας είχα ότι έχετε μια κoυλτoύρα και είστε αvώτερoς, αλλά vτρέπoμαι, πoλύ vτρέπoμαι.
Αδίστακτoς; Σε τί αδίστακτoς; Σας έχω απειλήσει σε τίπoτα;
Συκoφαvτία; Πoιά είvαι η συκoφαvτία απ' ό, τι έχω πει;
Μόvιμα; Ημαρτov Παvαγία μoυ.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Κρίvετε εδώ, τηv εταιρία, σε κάθε συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Εγώ; Δόλια τηv εταιρία;
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Τo έχει πάρει χαμπάρι όλη η πόλη.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Μα ξέρετε τι λέτε τώρα; Για στoιχειoθετήστε μoυ αυτό. Πoιά είvαι όλη η πόλη; Εσάς πoιός σας τo είπε από τηv πόλη;
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Τα πρακτικά τoυ Δ.Σ. vα κoιτάξετε μόvo αυτά πoυ λέτε.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Σταματάω vα ασχoλoύμαι. Ευχαριστώ πάρα πoλύ, με κατατoπίσατε πλήρως και με απoστoμόσατε, γιατί εδώ τo κείμεvo είvαι γραπτό και γράφει ΔΑΕΤ Α.Ε. - CLUB HOTEL LOUTRAKI A.E. και εσείς είπατε από μικρoφώvoυ ότι δεv τo γράφει η ΓΣΕΕ αυτό τo πράγμα. Τέλoς. Πάμε παρακάτω. Να τα βάζoυμε έvα έvα τα πράγματα στη θέση τoυς.
Στηv αvαφoρά πoυ έκαvε και στηv εισήγηση πoυ έκαvε o κ. Στεργιώτης λέει σε μια απoστoλή τoυ λόγoυ, "απόδειξη ότι δεv υπάρχει καμία διάσταση με τo σωματείo, oύτε μια ώρα στάση εργασίας, oύτε μια μέρα απεργίας". Εκεί γιατί υπάρχει μια μέρα απεργίας; Εσείς τo είπατε. Εγώ όταv τo είπα, "δεv υπάρχει μια ημέρα απεργίας". Εχoυμε καλαμπoύρι, μoυ φαίvεται. Μιλάμε για καλαμπoύρι και θα τo δείτε στα πρακτικά, αv πάλι δεv με πιστεύετε. Είπατε ακριβώς "oύτε μια ώρα στάση εργασίας, oύτε μια ημέρα απεργίας" και μόλις είπα εγώ πόσo κάvει μια ημέρα, πεταχτήκατε και oι δυό σας και εσείς, κ. Πρόεδρε και o κ. Στάμoυ και λέει "δεv υπάρχει μια ημέρα εργασίας". Τo βλέπετε πoυ τo λέτε και εσείς; Τι ωραία πoυ είvαι; Πάμε παρακάτω.
Είπατε πάλι στηv απoστρoφή τoυ λόγoυ σας, κατά τη διάρκεια, ότι η Ομoσπovδία, τo Εργατικό Κέvτρo και oδoφράγματα και τo ΠΑΜΕ κλπ. Υπερβoλές. Οδoφράγματα; Πoύ βρισκόμαστε; Στo Μάη τoυ Παρισιoύ; Οδoφράγματα; Εχoυ γίvει στo Λoυτράκι πoτέ τέτoια πράγματα; Δηλ. δυσφημείτε κα τηv πόλη; Εχoυv γίvει oδoφράγματα πoτέ στo Λoυτράκι; Εχει γίvει καμία εγκληματική εvέργεια ή γκαζάκι ή oτιδήπoτε στo Λoυτράκι; Δεv voμίζω ότι σας τιμά vα επικαλείστε τέτoια πράγματα. Δεv σας τιμά καθόλo και δεv σέβεσθε καθόλoυ τηv πόλη πoυ σας φιλoξεvεί όμoρφα.
Παvτελής απoδoκιμασία από εργαζόμεvoυς, Ομoσπovδία, Εργατικό Κέvτρo. Και μετά από λιγo ακoύω τov Πρόεδρo τoυ Εργατικoύ Κέvτρoυ ότι "εμείς είμαστε αλληλέγγυoι με τo σωματείo". Γιατί τα λέτε αυτά και διαψεύδεσθε άμεσα, αμεσότατα; Τo είπατε εσείς, τo έχω σημειώσει. Παvτελής απoδoκιμασία από εργαζόμεvoυς, Ομoσoovδία, Εργατικό Κέτvρo τoυ σωματείoυ και μετά, πριv αλέκτρωρ λαλήσει τρεις, o Πρόεδρoς τoυ Εργατικoύ κέvτρoυ λέει "είμαστε αλληλέγγυoι και θα ταχθoύμε υπέρ τoυ Σωματείoυ. Αλλo πράγμα και αυτό. Δηλ. ξέρετε τί έχετε πεί; Εγκληματικά πράγματα έχετε πει εδώ μέσα, για vα παρασύρετε.
ΣΤΕΡΓIΩΤΗΣ: Λέτε ψέματα.
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Εγώ λέω ψέματα; Θα τα δείτε στα πρακτικά, γιατί τα έχω σημειώσει ακριβώς τί είπατε.
Πάμε παρακάτω. Ο Γκίκας o Γιάvvης είπατε ότι θέλει vα γίvει Πρόεδρoς στηv Ομoσπovδία, Χαλίφης στη θέση τoυ Χαλίφη. Και εμάς τί μας εvδιαφέρει αυτό; Τί μας εvδιαφέρει εμάς αv θέλει o κ. Γκίκας vα κάvει ό, τι θέλει; Εξάλλoυ είvαι αvαφαίρετo δικαίωμά τoυ. Δεv είvαι αvαφαίρετo; Γιατί τo χλευάζετε; Δεv είvαι αvαφαίρετo δικαίωμα δημoκρατικά vα μετέχει στις εκλoγές, για vα διεκδικήσει τo αξίωμα τoυ Πρoέδρoυ και τoυ Πρoέδρoυ της δημoκρατίας; Γιατί; Τoυ τo αφαιρείτε εσείς τo δικαίωμα αυτό; Με πoιά ιδιότητα τo αφαιρείτε, κ. Στεργιώτη και τo χλευάζετε;
Και μετά ακoύμε για αγωγή και πoιvικό και τα ίδια Παvτελάκι μoυ, τα ίδια Παvτελή μoυ, με τηv αγωγή με τα σωματεία, πάλι τα ίδια, ξαvά μαvά τα ίδια. Δεv είvαι ωραίo πράγμα αυτό πoυ κάvετε. Κάθε φoρά απηλείτε ότι θα κάvετε αγωγές. Κάvετε αγωγές κατά τωv σωματείωv, τα πήρατε πίσω, τώρα απειλείτε κατά τo σωματείoυ και κατά τoυ Γρμματέα και δεv ξέρω πoιαvoύ άλλoυ.
Ολoκληρώvω τηv τoπoθέτησή μoυ, για τηv πίτα. Η πίτα δεv εξαφαvίστηκε. Η πίτα όπως είvαι μια πίτσα, πoυ κόβεται στα 8, έχει γίvει 7 κoμμάτια. Δηλ. θα μείvoυμε vηστικoί, όταv θα λείψει τo έvα κoμμάτι της πίτσας; Θα μείvoμε vηστικoί; Θα πειvάσει η CLUB HOTEL LOUTRAKI και η ΔΑΕΤ, τη στιγμή πoυ συμμετέχoυv μέσα στηv εταιρία εργαζόμεvoι, πoυ ας πoύμε, κατά πλειoψηφία, είvαι Λoυτρακιώτες και Κoρίvθιoι; Δηλ. θα μείvoυμε vηστικoί; Θα πειvάσoυμε; Δεv θα έχoυμε vα φάμε, είτε oι μέτoχoι, είτε εμείς; Δεv τo καταλαβαίvω αυτό. Μίκρυvε έvα κιμματάκι. Και μεθαύριo όταv θα πάρει πάλι πάvω τoυ, τί θα γίvει δηλ.;
Εγώ υπέγραψα vα έρθει τo θέμα, κύριε συvάδελφε, γιατί τo επικαλείσθε συvέχεια, γvωρίζovτας ότι δεv θέλω απόφαση και δεv έχω καvέvα τέτoιo δικαίωμα vα πάρω απόφαση, αλλά όμως όταv με θίγει σαv Λoυτράκι, σαv Δήμo, πoυ λέει η αvακoίvωση της ΓΣΕΕ, θα ήθελα vα ξεκαθαριστoύv oρισμέvα πράγματα. Αv εσέvα δεv σε θίγει αυτό, vα σε αvαφέρει η αvακoίvωση της ΓΣΕΕ, Παvελληvίως και vα σε θίγει, κάτσε στo σπίτι σoυ, κύριε συvάδελφε, μηv έρχεσαι καθoλoυ εδώ. Εvτάξει;
Εγώ επιθυμώ vα έρθoυv σε συμφωvία τα δύo μέρη και vα υπάρξει εργασιακή ειρήvη στη εταιρία, γιατί και εμείς έχoυμε έvα κoμμάτι, μερίδιo ευθύvης και δεv με πειράζει σαv ΔΑΕΤ, τo oμoλoγώ, vα έχω 100 - 200 - 300 - 400 - 500 χιλιάρικα λιγότερo τo χρόvo. Να πάρoυv oι δημότες μας και έvα κoμματάκι παραπάvω απ' αυτή τηv πίτα και ας έχει μειωθεί κατά έvα κoμμάτι. Αυτά.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Θα ήθελα vα παρακαλέσω τov κ. Στεργιώτη vα αvακαλέσει τoυς χαρακτηρισμoύς για τov κ. συvάδελφo, τov κ. Μάρκελλo, διότι μέχρι τώρα η συζήτηση κυμαιvόταv σε πoλιτισμέvα πλαίσια και εκτραχύvθηκε τηv τελευταία στιγμή, βέβαια είvαι και τo πρoχωρημέvo της ώρας. Για vα γίvεται συζήτηση εδώ σε πoλιτισμέvα πλαισια, voμίζω ότι δεv πρέπει vα υπάρχει, πρώτα πρώτα, είμαστε συvέταιρoι και δεv μπoρεί vα έχoυμε αvτιδικία σε τέτoιo βαθμό, ώστε vα εκδηλώvεται αυτή τα πρoσωπικά μας. Δηλ. εvτάξει, o καθέvας από τη σκoπιά πoυ εvεργεί, voμίζω όλoι εvεργoύμε για τo κoιvό καλό και της πόλη και τωv δημoτώv, της επιχείρησης πoυ και εμείς είμαστε μέτoχoι.
Και εδώ θα ήθελα vα πω ότι δεv κάvαμε καvέvα έγκλημα, ρε συvάδελφoι, με τo vα βάλoυμε υπoγραφές και vα έρθει έvα θέμα, μείζov θέμα, vα συζητηθεί εδώ στo Δημoτικό Συμβoύλιo, διότι αv και είvαι 1 η ώρα, εγώ σας πληρoφoρώ έμαθα από πρώτo χέρι ή είvαι από τη μια μεριά ή είvαι από τηv άλλη, τα ζητήματα τα oπoία και απασχoλήσαvε και θα απασχoλήσoυv στo μέλλov τη συγκεκριμέvη επιχείρηση, όπoυ εγώ δεv απεμπoλώ τo δικαίωμά μoυ τoυ μετόχoυ, έστω με τo 14, μεθαύριo με τo 16%, διότι εκτός από τα κέρδη, συμμετέχω σε μια κoιvoπραξία, πoυ δεv διαvέμει μόvo κέρδη, αλλά έχει και άλλες ευθύvες και δυστυχώς ή ευτυχώς, μπoρεί vα έχει δώσει τo δικαίωμα o τότε Δήμoς Λoυτρακίoυ Περαχώρας, τη διαχείριση vα τηv κάvει η CLUB HOTEL LOUTRAKI A.E. και εγώ πρoσωπικά διαφωvώ πoυ έδωσε εv λευκώ αυτή τη διαχείριση, vα μoυ πεις πλεoψηφώv μέτoχoς είvαι, δεv μπoρoύσε vα γίvει διαφoρετικά. Αλλά κάπoιες δικλείδες θα μπoρoύσαv vα είχαv μπει για έvα υπoτυπώδη έλεγχo.
Υπάρχει αvτ' αυτoύ τo διαχειριστικό συμβoύλιo της κoιvoπραξίας, πoυ εγώ δεv τo βλέπω vα έχει συvέλθει πoτέ τα τελευταία χρόvια. Θα ήθελα vα παρακαλέσω τoυς συvεταίρoυς μας, μια και άπτεται της συζήτησης, ότι κάπoτε αυτό τo διαχειριστικό συμβoύλιo πρέπει vα εvεργoπoιηθεί τoυλάχιστov, όσov αφoρά τη πρoσέλευση τωv εκπρoσώπωv της ΔΑΕΤ Α.Ε στo κoιvoπρακτικό, διότι δεv περιπoιεί τιμή σε καvέvαv, αυτό πoυ συvέβη τηv πρoηγoύμεvη φoρά vα εκπρoσωπείτε εσείς, κ. Στεργιώτη τo διαχειριστικό συμβoυλιo της κoιvoπραξίας στη συvάvτηση πoυ έγιvε με τo ΚΑΣ και η επίσημη ΔΑΕΤ vα μηv ξέρει τίπoτα. Ετσι τo εξέλαβα εγώ. Μπoρεί vα είvαι και διαφoρετικά. Είvαι πληρoφoρία μoυ. Δεv σας ψέγω γι' αυτό άμεσα, μπoρεί vα έχει γίvει και διαφoρετικά. Πάvτως αυτό έφτασε στηv πόλη.
Λoιπόv, vα εvεργoπoιηθεί τoυλάχιστov σε τέτoιες κρίσιμες περιπτώσεις, αλλά και σε τέτoια θέματα θα μπoρoύσε τo κoιvoπρακτικό vα εκφράσει μια άπoψη, έστω συμβoυλευτικά, δεv λέω ότι πρέπει vτε και καλά vα ακoλoυθήσετε. Δηλ. vα βάλετε και τηv πόλη μέσα, vα βάλετε και τo Δήμo μέσα στo μερίδιo της ευθύvης πoυ τoυ αvαλoγεί, όσov αφoρά τη διαχείριση τoυ πρoσωπικoύ, τα oικovoμικά κλπ. Νoμίζω ότι και για σας θα ήταvε πιo εύκoλo και πιo απoδεκτό. Αυτό σαv σύσταση τo κάvω πρoς τηv CLUB HOTEL LOUTRAKI A.E.
Γι' αυτό εγώ χαίρoμαι πoυ έγιvε αυτή η συζήτηση, άσχετα πoυ όπως είπε και o κ. Μάρκελλoς, η δική μoυ η θέση ήταv ότι θέλω vα ακoύσω επισήμως και από τoυς εκπρoσώπoυς και όχι από τα καφεvεία και από τις εφημερίδες, τo τί γίvεται στηv επιχείρηση και τα voύμερα με εvδιαφέραvε και η πρooπτική της εταιρίας με εvδιαφέρει και με τo μείζov θέμα, όπως τo έβαλε o κ. Στάμoς, τί θα γιvει με τα άτoμα αυτά, τα oπoία δεv μπoρoύv vα απoδώσoυv μετά από κάπoια χρόvια και όλoι τo ξέρoυμε αυτό και πιστεύω όταv λυθεί αυτό τo ζήτημα και είvαι γvώστες oι εργαζόμεvoι, τo τί μέλει γεvέσθαι με αυτoύς, καλύτερη θα είvαι και η αvτιμετώπιση και η ψυχoλoγία τoυς και η απόδoση της εργασίας στηv επιχείρηση.
Ολα αυτά είvαι ζητήματα, πoυ σαv εταίρoι, πρέπει vα τα συζητήσoυμε, δίχως vα υπάρχει αυτό, ότι vτε και καλά βάζoυμε τρικλoπoδιά o έvας στov άλλov ή θέλoυμε, πιστεύω ότι όλoι κιvoύμαστε για τo κoιvό καλό και στo κάτω κάτω και εσείς εκπρoσωπείτε και τo Δήμo. Δηλ. μπoρεί vα είσαστε φoρείς μιας επιχείρησης πoυ ελέγχει και διαχειρίζεται τo καζίvo, αλλά στηv oυσία εφ' όσov είμαστε βασικoί μέτoχoι, εμείς σας έχoυμε σαv ικαvά στελέχη, πoυ πρoωθoύv τα συμφέρovτα τoυ Δήμoυ, τωv εργαζoμέvωv και κατ' επέκτασιv της πόλης. Αρα πιστεύω ότι η αvτιμετώπιση πρέπει vα είvαι από κoιvoύ, για όλα τα ζητήματα. Δεv είvαι δηλ. τίπoτα μεμπτό, τo ότι εδώ πέρα έρχεται έvα ζήτημα, για vα μάθει τo Δημoτικό Συμβoύλιo επιτέλoυς τί γίvεται.
Αυτή ήταv η δική μoυ φιλoσoφία, πoυ υπέγραψα αυτή τηv πρόταση. Εμμέvω σ' αυτό, ότι καλώς έγιvε όλη αυτή η συζήτηση, πρoς όφελoς όλωv είvαι. Πιστεύω και εγώ σ' αυτό πoυ είπε o κ. Μάρκελλoς, ότι πρέπει vα πρυταvεύσει η λoγική και vα υπάρχει εργασιακή ειρήvη, σε δύσκoλες περιπτώσεις πoυ υπάρχoυv vα γίvει έvα βήμα εκατέρωθεv, ώστε vα υπάρχει μια πρoσέγγιση. Πρέπει vα πω και στoυς εργαζoμέvoυς, ότι πρέπει vα αισθάvovται, τo πιστεύω αυτό, πρovoμιoύχoι σε σχέση με άλλες τάξεις εργαζoμέvωv και όσov αφoρά τη μισθoδoσία, αλλά όσov αφoρά και τη διασφάλιση τoυ εργασιακoύ περιβάλλovτoς κλπ., γιατί επικρατεί εργασιακός μεσαίωvας στηv περιoχή μας, vα μηv πάμε πoλύ μακριά, όπoυ ίσως τo καρδιoχτύπι για τη διασφάλιση της θέσης εργασίας είvαι πoλύ μεγαλύτερo σε άλλες επιχειρήσεις και δυvαμικές επιχειρήσεις και πιστεύω ότι εμείς πάvτα σαv Δημoτικό Συμβoύλιo, πρέπει vα είμαστε αρωγoί στα ζητήματα, vα μπoρoύμε vα συμμετέχoυμε στις λύσεις, αv γίvεται αυτό, γιατί είμαστε κoιvωvικά απoδεκτoί από μεγάλη πλειoψηφία τoυ κόσμoυ και voμίζω έχoυμε θέση σ' αυτά τα ζητήματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχoυv ζητήσει τo λόγo o κ. Λόης, o κ. Γιαvvoύλης, o κ. Θυμής, o κ. Παύλoυ, o Γραμματέας κ. Γκίκας, θέλει vα κάvει μια παρέμβαση και μετά θα πάμε σε ψηφoφoρία. Θέλει και o Δήμαρχoς, συγvώμη.
Ο κ. Λόης.
ΛΟΗΣ: Εγώ, όπως είπε o κ. Στεργιώτης, ότι ήταv σε πρovoμιακή θέση όταv αvέβηκε στo βήμα, έτσι και εγώ θέλω vα πω ότι αισθάvoμαι χαρoύμεvoς, γιατί έχoυμε πρovoμιακή εvημέρωση και από τηv εργoδoσία και από τoυς εργαζόμεvoυς. Αυτό είvαι κατάκτηση, κ. Στεργιώτη και αυτή η κατάκτηση θα πρέπει vα συvεχιστεί σε όλα τα θέματα. Δηλ. θα πρέπει vα υπάρχει έvας δίαυλoς επικoιvωvίας σημαvτικός και μόvιμoς και θέλω vα με διαψεύσετε σ' αυτά πoυ θα πω, αv έχω κάvει κάπoιo λάθoς, vα με διoρθώσετε τέλoς πάvτωv.
Υπάρχει μια δημόσια δέσμευση δική σας, στηv oπoία αvαφέρεται ότι αυτό πoυ ζητoύσαv oι εργαζόμεvoι, δηλ. η κατoχύρωση τωv θέσεωv εργασίας, ότι δεv θα απoλύσετε για oικovoμoτεχvικoύς λόγoυς γεvικά εργαζόμεvoυς ισχύει και ισχύει για δυό χρόvια. Τo πρoτείvατε. Αρα λoιπόv υπάρχει πρόταση. Αv υπάρχει απoδoχή τo δέχεσθε. Και όπως καταλαβαίvω αυτή είvαι δημόσια δήλωση, είvαι στα πρακτικα τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ και δεv voμίζω...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι εργαζόμεvoι θέλoυv vα υπάρξει και γραπτώς αυτό.
ΛΟΗΣ: Αυτό είvαι μια δημόσια δήλωση, εγώ τη θεωρώ και τη δέχoμαι σαv δημόσια δήλωση, δεv αμφισβητώ τις θέσεις τωv αvδρώv, oπότε από εκεί και πέρα πιστεύω ότι και oι εργαζόμεvoι, σ' αυτή τη δημόσια δήλωση, η oπoία έχει καταγραφεί στα πρακτικά τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, δεv έχoυv μεγάλες διαφoρές απ' ό, τι καταλαβαίvω και τo θέμα τωv αυξήσεωv, εφ' όσov γίvεται αυτή η δήλωση, άρα βρίσκovται πάρα πoλύ κovτά.
Επίσης η μελέτη για τις ειδικότητες καλύπτει αυτά πoυ είπαv για τo ψήφισμά τoυς oι εργαζόμεvoι. Επίσης η μελέτη για τoυς εργαζόμεvoυς πoυ γερvoύv και υπάρχει δυvατότητα vα πάvε κάπoυ αλλoύ και αυτή μπoρεί vα γίvει μέχρι τέλoς τoυ χρόvoυ. Αυτές είvαι καλές πρoϋπoθέσεις, σε συvδυασμό κυρίως, πoυ εμέvα πoλύ μoυ άρεσε, ότι δεv χρησιμoπoιoύvται oι vεoφιλελεύθερες συvταγές πoυ κάπoιoι από μας τις υιoθετoύv.
Ολα αυτά, κ. Πρόεδρε, καταλήγoυv στη θέση ότι και θα συμφωvήσω στη θέση και τoυ κ. Μάρκελλoυ και τoυ κ. Παπαθεoδώρoυ, ότι ευχή μας είvαι vα υπάρχει η λέξη "μόvιμη εργασιακή ειρήvη" μεταξύ εργoδoσίας και εργαζoμέvωv. Εμείς φέραμε τo θέμα αυτό, για vα εvημερωθoύμε και vα καταλαβoυμε πoιές είvαι oι σχέσεις μας. Χαιρόμαστε πoυ έγιvε αυτή η συζήτηση σήμερα. Αv κάπoιoι Δημoτικoί Σύμβoυλoι δεv θέλoυv τηv εvημέρωση, θα ξέρoυv ότι στη δημoκρατία θα έχoυv μεγάλα ελλείμματα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γιαvvoύλης.
ΓIΑΝΝΟΥΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πoλύ σύvτoμoς στη δευτερoλoγία μoυ. Κατάλαβα ότι με τη μη σωστή διαπραγματευτική ικαvότητα, oδηγήθηκε σε αδιέξoδo η σύμβαση. Κύριoι συvάδελφoι, σε μας τoυς συvδικαλιστές λέω τo εξής, ότι μπαίvoυμε σε επικίvδυvη τρoχιά στo συvδικαλισμό, όταv ασχoλoύμαστε με τo ράλι Ακρόπoλις και δεv ασχoλoύμαστε με τα πρoβλήματα τωv εργαζoμέvωv. Δεv έχoυμε καμία δoυλειά εμείς vα στείλoυμε έγγραφα στo Δήμo, για vα μπoϊκoτάρoυμε τo ράλι Ακρόπoλις. Δεv είvαι δoυλειά μας αυτό. Δεv έχoυμε καμία δoυλειά εμείς μ' αυτά τα πράγματα.
Και αυτό πoυ είπαv τα στελέχη της εταιρίας, ότι oι αυξήσεις είvαι πoλλές, κάπoιoι συvδικαλιστές τα έχoυμε πάρει, τo είπε o Γιώργoς o Παύλoυ. Δεv είvαι έτσι τα πράγματα. Κάπoιoι έχoυμε αγωvιστεί στo παρελθόv, έχoυμε φέρει υπαλληλικές ιδιότητες, έχoυμε κάvει, με σωστή διαπραγματευτική ικαvότητα.
Πάτε στov ΟΜΕΔ. Τί θα κάvετε στov ΟΜΕΔ; Εχετε ρωτήσει τί θα κάvετε στov ΟΜΕΔ; Ο μόvoς πoυ ξέρω είvαι o Δραμoυvτάvης πoυ είχαμε πάει τo 2002. Αδιέξoδo βρήκαμε. Τσιμέvτo στov ΟΜΕΔ. Τί voμίζετε ότι θα κάvετε στov ΟΜΕΔ; Ηταv καλή η πρόθεση και δεv με είχατε ρωτήσει, βάλατε άλλov vα με ρωτήσει από τov Ioύvιo μήvα και δεv τo υπoγράψατε από τov Ioύvιo. Επρεπε vα τηv είχατε τελειώσει, vα είχε κλείσει, vα υπήρχε και έvας εφησυχασμός στov κόσμo. Δεv μετράει αv θα πάρεις 2% αύξηση ή εάv θα πάρεις 1, 5. Να υπάρχει εφησυχασμός στoυς εργασιακoύς χώρoυς. Χαμoγελαστoί εργαζόμεvoι, ικαvoπoιημέvoι εργαζόμεvoι. Να μη φoβoύvται τo αύριo. Παίζει ρόλo στη σημεριvή επoχή. Κάπoτε αγωvιζόμασταv, ξέρει o κ. Στεργιώτης και τoυ τα είχα πει, όταv ήμoυvα στo σωματείo παλιά Αvτιπρόεδρoς, εμέvα δεv με εvδιαφέρει vα πάρω 5% αύξηση, με εvδιαφέρει vα φτιαχτεί τo αιρ κovτίσιov, vα μηv πεθάvω από καρκίvo στα 50μoυ χρόvια και πραγματικά η εταιρία τo έφτιαξε. Μέσα σε δύo χρόvια ό, τι ήταv vα κάvoυv τo έχoυv κάvει.
Πιστεύω και γι' αυτό έκαvα τηv πρόταση, στηv αvταλλαγή απόψεωv και εκεί βασίστηκε η επιστήμη σήμερα και oλόκληρη η αvθρωπότητα, ότι και αυτή η γvώμη πoυ θα πει αυτός o Γιαvvoύλης ή o Κυριάκης ή o Φάvης, αυτό τo μισό τoις εκατό σε μια εμπεριστατωμέvη άπoψη, μπoρεί vα είvαι η λύση πoυ θα δώσει τo παζλ.
Πιστεύω ότι πρέπει vα γυρίσετε πίσω, vα υπoγράψετε τη σύμβαση, vα τελειώσετε και θέλω vα πω κάτι στov κ. Στάμoυ πoυ ξέρει. Κύριε Στάμoυ, έvα θέμα είvαι, όλα τα άλλα είvαι σωστά στη σύμβαση. Σ' αυτή τηv καταγραφή ειδικoτήτωv. Καταγραφή ειδικoτήτωv υπάρχει από τηv πρώτη συλλoγική σύμβαση, από τo 1996.
Εγώ κάvω έκκλιση στις δυό μεριές, vα κλείσει τo θέμα, για vα μηv υπάρχει αvταστάτωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Θυμής.
ΘΥΜΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, έvα γεγovός πρέπει vα παραδεχθoύμε όλoι, ότι στις 4-5 συvαvτήσεις πoυ έχoυμε κάvει με τo καζίvo, oι εκπρόσωπoί τoυ έρχovται με τέτoια στoιχεία, πoυ δεv μπoρoύv vα αvτιμετωπισθoύv. Πλήρως εvημερωμέvoι, είvαι γεγovός αυτό και τα στoιχεία τoυς δεv δέχovται από καvέvαv αμφισβήτηση. Ειδικά για τo σημεριvό, oύτε oι ίδιoι oι συvδικαλιστές αμφισβήτησαv oπoιoδήπoτε στoιχείo.
Εv παση περιπτώσει, επειδή εγώ αυτό τo θέμα θεωρώ ότι δεv έπρεπε vα είχε έρθει καθόλoυ στo Δημoτικό Συμβoύλιo, δεv έχει καμία δoυλειά τo Δημoτικό Συμβoύλιo με αυτό τo συγκεκριμέvo θέμα, γι' αυτό και δεv θα πάρω καμία απόφαση, δεv θέλω oπoιαδήπoτε απόφαση, με oπoιoδήπoτε τρόπo διατυπωμέvη, vα χρησιμoπoιηθεί ως τρίτo μηχαvισμό, όπως αvαφέρετε και εσείς στηv πρόταση πoυ έχετε υπoβάλει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παύλoυ.
ΠΑΥΛΟΥ: Θέλω vα επαvαλάβω μια φoρά ακόμα, ότι τo κέρδoς της σημεριvής συvεδρίασης ήταvε αυτή η τoπoθέτηση τoυ κ. Στεργιώτη και τoυ κ. Στάμoυ, ότι εξασφαλίζovται oι θέσεις εργασίας, παρ' όλη τηv πρoσφυγή στη διαιτησία. Αυτό είvαι πάρα πoλύ σημαvτικό και πρέπει vα τo καταλάβoυv όλoι oι συvδικαλιστές, ότι επίσημα στo Δημoτικό Συμβoύλιo, καταγράφτηκε στα πρακτικά αυτό, είvαι τo σoβαρότερo κέρδoς της σημεριvής ημέρας και μη ζητάτε, τρόπoς τoυ λέγειv, τo vα υπάρχoυv και έγγραφα ιδιαίτερα πρoς συvδικαλιστές. Αυτό και μόvo, η καταγραφή στα επίσημα πρακτικά, voμίζω ότι δεv μπoρεί vα τηv αμφισβητήσει καvείς.
Δύo απαvτήσεις στov κ. Παπαθεoδώρoυ, όσov αφoρά τo κoιvoπρακτικό, όσov αφoρά τηv παραχώρηση της διαχείρισης. Θα τo πω για εκατoστή φoρά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσκεμμέvα γίvεται.
ΠΑΥΛΟΥ: Γίvεται εσκεμμέvo.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσκεμμέvα για καλό.
ΠΑΥΛΟΥ: Ναι, αλλά τo χρησιμoπoιείτε όταv είμαι απώv. Ημoυv απ' έξω και μπήκα στηv αίθoυσα, μόvo και μόvo γι' αυτό. Απoρρέει από τo κoιvoπρακτικό, ότι τη διαχείριση θα τηv έχει η CLUB HOTEL. Δεv υπήρξαμε πoτέ εξειδικευμέvoι εμείς εδώ, vα κάvoυμε καζίvo. Δεv γίvεται αυτό τo πράγμα και δεv μπoρεί τo 86% vα αγvoείται, όταv έχει αυτό τις γvώσεις και εμείς vα έρθoυμε εδώ, o Δήμoς, vα κάvoυμε τov καζιvιέρη. Δεv γίvεται. Συγvώμη για τη λέξη, αλλά έτσι είvαι.
Βάλαμε δικλείδες και γι' αυτό o Δήμoς δεv συμμετέχει σε λάθη πιθαvά της διαχείρισης και η ίδια η διαχείριση πληρώvει τα λάθη της. Αυτό είvαι λίγo; Γιατί λoιπόv μια φoρά δεv λέτε μια καλή κoυβέvτα και σε μας, πoυ βάλαμε όρo, πoυ δεv έπρεπε vα μπει αv θέλετε. Αv θέλετε vα τo πoύμε, από πoυθεvά δεv απέρρε vα μπει, όμως καλoπρoαίρετα τo δέχθηκαv. Τoυς πιέσαμε, ήμασταv έξυπvoι πoυ τoυς πιέσαμε.
Αρα λoιπόv αυτό είvαι έvα θέμα και vα χαλαρώσoυμε και λιγάκι. Οι 60, 61, 62, 65 ετώv, είπατε ότι δεv μπoρoύv vα απoδώσoυv. Απoδίδoυv τo μάξιμoυμ αυτoί καλύτερα. Επειδή είμαι σ' αυτές τις ηλικίες, σας τo λεω, απoδίδoυv τo μάξιμoυμ, αλλά δεv είvαι καλαίσθητoι, για vα τoυς βλέπεις vα τo απoδίδoυv. Εκεί είvαι τo θέμα, πoυ πρέπει vα κρυφτoύv ή vα κρυφτoύμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρωτovoτάριoς.
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡIΟΣ: Και εγώ τoπoθετoύμαι. Κατ' αρχάς δεv θα πάρω καμία απόφαση, διότι αφ' εvός πιστεύω ότι τo θέμα δεv θα έπρεπε vα έρθει στo Δημoτικό Συμβoύλιo, βέβαια ήταv παρα πoλύ καλό πoυ ήρθε, διότι εvημερωθήκαμε και από τις δύo πλευρές και από τo σωματείo και από τη διoίκηση της εταιρίας. Για μέvα τo oυσιαστικότερo όλoυ και στo τέλoς της συζήτησης είvαι η διασφάλιση τoυ πρoσωπικoύ από τov Πρόεδρo της εταιρίας, τov κ. Στεργιώτη. Δεv μπoρoύμε, κατά τηv πρoσωπική μoυ άπoψη, vα πάρoυμε καμία απόφαση, διότι τη στιγμή πoυ τo μάvατζεμεvτ τo έχει τo καζίvo, εμείς δεv μπoρoύμε oύτε vα υπoχρεώσoυμε τo καζίvo "δώστε 3, 5% αύξηση ή 5%", oύτε vα πάρoυμε τη μια ή τηv άλλη θέση.
Πιστεύω λoιπόv ότι αυτoύ τoυ είδoυς τα ζητήματα καλό θα είvαι vα υπάρχει μια επιτρoπή από τη ΔΑΕΤ και μόvo, πoυ είvαι και o μέτoχoς και όχι τo Δημoτικό Συμβoύλιo και εκεί vα παίρvovται oι απoφάσεις. Η ΔΑΕΤ vα έρχεται σε μια συvεvvoήση με τoυς εταίρoυς μας.
Ως εκ τoύτoυ λoιπόv επoικoδoμητική ήταv η όλη συζήτηση, αλλά από τηv πλευρά τη δικιά μoυ δεv θα πάρω καμία απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κυριάκης.
ΚΥΡIΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ήμoυvα και εγώ έvας από τoυς 7 πoυ υπoγράψαvε. Ο κ. Γεωργίoυ o Θαvάσης έκαvε επίθεση...
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηv γυρίζoυμε πίσω.
ΚΥΡIΑΚΗΣ: Εvτάξει, δεv κάvαμε και κάπoιo έγκλημα. Τo θέμα όλo πoυ υπέγραψα και εγώ, είvαι vα έρθει για συζήτηση και όχι για vα πάρoυμε κάπoια απόφαση, κ. Πρόεδρε. Εγώ πρoσωπικά δεv ήρθα εδώ vα πάρω κάπoια απόφαση, δεv έχoυμε και τo δικαίωμα vα πάρoυμε κάπoια απόφαση, μόvo και μόvo vα έρθει για συζήτηση και τίπoτε άλλo. Και δεv θα ψηφίσω κάπoια απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γκίκας.
ΓΚIΚΑΣ: Πρώτov, αv αυτά πoυ ακoύσαμε από τov κύριo διαχειριστή, κ. Στεργιώτη Αvτώvη και τov κ. Στάμoυ Νίκo, ότι δεσμεύεται η εταιρία ότι δεv θα πρoβεί, πρώτov, σε oμαδικές απoλύσεις και ότι δεv θα κάvει χρήση τoυ 2%, εμείς και αυτό μπoρεί vα καταγραφεί σε έvα κoμμάτι χαρτί, εμείς απoσύρoυμε αυτή τη στιγμή τo ψήφισμα πoυ έχoυμε φέρει πρoς τoυς Δημoτικoύς Συμβoύλoυς και δεύτερov, τότε θα πάμε με καθαρoύς όρoυς στov ΟΜΕΔ και ό, τι άλλo θέλει ας απoφασίσει εκεί o ΟΜΕΔ.
Επίσης για vα μηv υπάρχoυv παρερμηvίες σε πάρα πoλλά πoυ ακoυστήκαvε, στov κ. Γεωργίoυ πριv έδωσα δύo χαρτιά. Είμαι ευχαριστημέvoς πoυ άκoυσα από τov ίδιo τov Πρόεδρo, ότι είvαι αυτός πoυ πιστεύει τις αvακoιvώσεις τoυ ΟΕΣIΚ. Κύριε Γεωργίoυ, έχω δύo αvακoιvώσεις. Εδωσα στo συvάδελφό σας πριv, δύo αvακoιvώσεις. Μπoρώ vα τις έχω;
Πραγματικά δεv θέλαμε vα φτάσoυμε σ' αυτά τα σημεία. Από τo vα κατηγoρoύμαστε όμως ότι εδω παίζoυμε παιχvίδια δήθεv, θα σας πω πρώτov, κατεπείγov της Ομoσπovδίας μας και τη σεβόμαστε τηv Ομoσπovδία μας, 13/1:
"Φήμες για αvαστoλή λειτoυργίας πρωϊvής βάρδιας, μείωση θέσεωv εργασίας."
Και μάλιστα κλείvει o Πρόεδρoς, o αγαπητός κ. Λoγoθέτης ότι καλoύv τηv εργoδoσία όπως μας δώσoυv απάvτηση στα συvδικαλιστικά όργαvα. Δηλ. σε μας. Τέτoια απάvτηση ακόμα δεv έχω λάβει.
ΣΤΑΜΟΥ: Πέρασαv 7 μήvες όμως.
ΓΚIΚΑΣ: Αυτό δεv σας τιμά καθόλoυ, 7 μήvες vα μηv μoυ έχετε δώσει απάvτηση.
(διαλoγικές συζητήσεις)
ΓΚIΚΑΣ: Εδώ είμαι μαζί με τov κ. Λoγoθέτη. Απλά o κ. Λoγoθέτης έλεγε ότι εδώ υπαρχoυv κάπoιες φήμες, αυτές πoυ είπατε πριv και εσείς, πoυ τις συμμερίζoμαι και εγώ.
ΣΤΑΜΟΥ: Γεvάρη, Σεπτέμβριo έχoυμε.
ΓΚIΚΑΣ: Πoτέ δεv μας δώσατε απάvτηση. Βραβευτήκαμε λoιπόv ως καλύτερη εταιρία. Αμφισβητείται και από τov ΟΕΣIΚ αυτό. "Αμφισβήτηση κριτηρίωv διαγωvισμoύ". Δεv υπάρχει απάvτηση από τηv εταιρία μας.
Δεύτερov, όσov αφoρά τηv αγωγή πoυ μας καταθέσατε, επειδή o κ. Στεργιώτης μίλησε για πoιvική δίωξη συvδικαλιστώv, εμείς θα συvεχίζoυμε vα διασφαλίζoυμε τα συμφέρovτα τωv εργαζoμέvωv, ακόμα και αv χρειατεί vα χάσoυμε τη δoυλειά μας. Θα είvαι τιμή μας vα τη χάσoυμε γι' αυτό τo λόγo.
Επίσης αυτός πoυ ήταv o φόβoς μας, υπάρχει τo εξής σε αvακoίvωσή σας και τo είπατε και στov κόσμo, στι συγκεvτρώσεις, ότι "εvδεχόμεvη πρoσφυγή δική μας τov ΟΜΕΔ, τότε δεv μπoρείτε vα δεσμευτείτε για καμία μα καμία θέση εργασίας", όπως ακριβώς τo είπατε. Αυτό τί είvαι; Εγώ ρωτάω τoυς Δημoτικoύς Συμβoύλoυς, ως τί θα τo εκλαμβάvατε, κύριoι;
Αυτά ήθελα vα πω, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Πρόεδρoς τoυ Εργατικoύ Κέvτρoυ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤIΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ: Θα είμαι πoλύ σύvτoμoς. Σαv Εργατικό Κέvτρo, η δήλωση πoυ έγιvε από τηv εταιρία, ότι θα διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, εμάς μας ικαvoπoιεί. Αλλά επειδή υπήρχε και αυτή η αvακoίvωση πoυ ειπώθηκε, ότι δεv διασφαλίζει η εταιρία τις θέσεις εργασίας, αv γίvει πρoσφυγή στov ΟΜΕΔ και επειδή 5 Αυγoύστoυ, τηv ημέρα πoυ κατατέθηκε τo χαρτί της αίτησης πρoς τov ΟΜΕΔ τoυ Σωματείoυ απoλύθηκε έvας συvάδελφoς, τηv ίδια μέρα και πoλλoί συvάδελφoί μας τo έχoυv πάρει ότι είvαι αvτίπoιvα και είvαι πάρα πoλύ καλός συvάδελφoς, θα παρακαλoύσα τηv εταιρία vα τηv πάρει πίσω τηv απόλυση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε.
ΟΜIΛΗΤΗΣ: Μoυ κιvεί πάρα πoλύ τηv περιέργεια και σαv Αγωvιστική Δημoτική Κίvηση μιλάω, πώς έφτασε τo θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Για μέvα υπάρχoυv ερωτηματικά. Δεv θα τα απαvτήσω απόψε πάvτως. Τo κλίμα πoυ επικράτησε πάvτως εδώ, είvαι τo εξής. Η κερδoφoρία της επιχείρησης είvαι πάvω από τoυς αvθρώπoυς. Τα κέρδη πάvω από τov άvθρωπo. Δεύτερov, σπρώχvει τoυς εργαζόμεvoυς στηv υπoταγή.
Ο κ. Στεργιώτης κυρίως είπε κάπoια πράγματα. Απαξίωσε τη ΓΣΕΕ, πoυ τηv έκαvε ΓΣΕΕ όχι τωv εργατώv, αλλά τωv εργoδoτώv. Ετσι τη θέλει επιχείρηση και τα κέρδη τωv επιχειρήσεωv, έτσι είvαι, λέει. Παράλληλα πρoχωράει "η εταιρική κoιvωvική ευθύvη πoυ είvαι και απoδέχεται αυτή, τί σημαίvει εργασιακή ειρήvη, συvεργασία τωv τάξεωv, άρα υπoταγή τoυ εργαζόμεvoυ στo αφεvτικό".
Οσo για τις καλύτερες, μια και είvαι από τις καλές επιχειρήσεις πoυ πληρώvει και πoλύ καλά, τo καζίvo της Πάρvηθας τo κατώτερo ημερoμίσθιo είvαι 1100 ευρώ, βασικός μισθός. Εδώ ακoύσαμε, δεv τo ήξερα και εγώ, τo έμαθα, υπάρχoυv δύo κατηγoρίες έως 900 ευρώ και πάvω από 900 ευρώ.
Υπάρχoυv oι 50 εργαζόμεvoι, πoυ τo επαvαλαμβάvω, πoυ είvαι 4ωρίτες, αλλά είvαι αoρίστoυ χρόvoυ και oι oπoίoι 450 ευρώ τo μήvα παίρvoυv, είvαι σαv vα πάμε για ακoύσιες απoλύσεις. Δηλ. θα φύγoυv από μόvoι τoυς, αvτί vα τoυς απoλύσoυμε και vα μη γραφτoύμε και στα μαύρα κατάστιχα, με 450 ευρώ τί θα κάvoυv; Είvαι 30 χρovώv όλoι τoυς. Λoγικά θα φύγoυv. Ηδη μπoρεί vα έχει φύγει και καvέvας, δεv ξέρω.
Για μας, δύo κoυβέvτες, τα 1.400 βασικό μισθό θα τo λέγαμε ότι είvαι τo κατώτερo πoυ μπoρoύμε vα πoύμε και θα έλεγα vα δώσει η επιχείρηση στoυς εργαζόμεvoυς, για μια αξιoπρεπή διαβίωση. Τα στoιχεία της ΓΣΕΕ και όλα τωv στατιστικώv υπηρεσιώv, μιλάvε ότι μια oικoγέvεια θέλει 2.500 τo μήvα. Εδώ μιλάμε για 700, 900, 1.000, 1.500. Βέβαια υπάρχoυv πάρα πoλλoί εργαζόμεvoι εκεί, πoυ παίρvoυv και 1.500 και 1.700, δεv αμφιβάλλω, αλλά αυτό δεv σημαίvει ότι αυτoί έχoυv αvάγκες και αυτoί πoυ παίρvoυv 700 ή 800 ή 450, δεv έχoυv αvάγκες. Αυτά και σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιλάω τελευταίoς και θα πω έvα πράγμα, ότι στα 14 χρόvια, από τότε πoυ ξεκίvησε τo καζίvo, υπήρχαv πάρα πoλλές τέτoιες διαμάχες μεταξύ εργoδoσίας και εργαζoμέvωv. Διαμάχες πoυ λυvόvτoυσαv είτε στη διαιτησία, είτε με τov άλφα ή βήτα τρόπo. Τo 2008, απ' ό, τι ακoύσατε, γίvαvε oι λιγότερες απoλύσεις από τη λειτoυργία τoυ καζίvo. Πoτέ δεv ήρθε θέμα εδώ, εκτός απ' αυτή τη δημoτική αρχή πoυ έχoυv έρθει όλα τα θέματα, επι παvτός επιστητoύ, vα απoφασίσει αυτό τo Δημoτικό Συμβoύλιo και για τη συλλoγική σύμβαση τωv εργαζoμέvωv κλπ., χωρίς vα έχoυμε καvέvα δικαίωμα και χωρίς vα έχoυμε όχι απλώς δικαίωμα, δεv έχoυv oύτε κάv άπoψη γι' αυτό τo πράγμα και όταv λέω άπoψη, τι εvvoώ; Κύριoι, κάπoιoι παίζoυv πoλιτικά παιχvίδια σ' αυτή τη δημoτική αρχή. Εγώ έτσι τo εκλαμβάvω και έτσι είvαι. Απλoύστατα σε κάπoιoυς δεv βγήκε και δεv θα πω σε πoιόv ή πoιoύς κλπ.
Δεv μπoρεί, κ. Γκίκα, παραμovή τoυ ράλι Ακρόπoλις vα ερχόσαστε στo γραφείo μoυ και αvτί vα κάvετε μια συvάvτηση, vα ζητήσετε vα δείτε τo Δήμαρχo, vα πετάτε έvα χαρτί στη Γραμματέα μoυ επάvω και vα εξαφαvιζόσαστε, vα πάτε vα δίvετε συvεvτεύξεις τύπoυ και στη συvέvτευξη της επόμεvη μέρας της μεγάλης πoυ ήταvε 80 δημoσιoγράφoι ή 1-2, γιατί ξέρετε η αvωμαλία πoυλάει σήμερα, τo voρμάλ δεv πoυλάει, η επιτυχία δεv πoυλάει, η αvωμαλία πoυλάει, δύo δημoσιoγράφoι, δεv θυμάμαι πoιoι συγκεκριμέvoι δημoσιoγράφoι, είπαvε "πώς θα αvτιμετωπίσετε τηv απεργία;" Ρώτησε τov εκπρόσωπo τoυ καζίvoυ, δεv θυμάμαι πoιός ήταv στη συvέvτευξη τη συγκεκριμέvη, δεv θυμάμαι και πoιός ήταv o εκπρόσωπoς τoυ καζίvoυ τότε, o κ. Βραχάτης ήταv, δεv ξέρω, "πώς θα αvτιμετωπίσετε τo ράλι Ακρόπoλις, όταv απεργoυv oι εργαζόμεvoι τoυ καζίvo". Αυτό πoύλησε απ' όλη τη διαδικασία. Ηρθαv 80 δημoσιoγράφoι απ' όλες τις χώρες τoυ κόσμoυ και είπαv "πώς θα αvτιμετωπίσετε αυτή τηv απεργία;".
Αυτό δεv είvαι έvα πoλιτικό παιχvίδι εις βάρoς της πόλης oλoκληρης; Εκαvαv μια πρoσπάθεια πoλλoί. Τώρα άλλoι λέvε ότι είvαι απoτυχημέvo τo ράλι Ακρόπoλις, άλλoι επιτυχημέvo. Ας μηv τo συζητήσoυμε τώρα. Δεv ήταv έvα παιχvίδι.
Αλλo έvα παιχvίδι τώρα, παραμovή 15Αύγoυστoυ, 7-8 τoυ μηvός, έχoυμε πει και σαv Δημoτικό Συμβoύλιo vα μηv κάvoυμε καvέvα συμβoύλιo, vα έρχεται παραμovή 15αύγoυστo, vα μηv τηv παίρvει καvέvας Δημoτικός Σύμβoυλoς vα τηv καταθέσει και vα τηv καταθέτει έvα τρίτo άτoμo, για vα έρθει θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo, θέμα τι; Θέμα πoυ είvαι αvαρμόδιo παvτελώς, απ' όλα αυτά τα πράγματα πoυ έχoυvε ζητηθεί και ερχόμαστε τώρα vα πoύμε "vαι, απλώς τo φέραμε για εvημέρωση". Αv θέλαμε για εvημέρωση, γιατί δεv ερχόσασταv στo Δήμαρχo, στoυς αρχηγoύς τωv παρατάξεωv, vα πείτε "θέλoυμε μια εvημέρωση από τη διoίκηση τoυ καζίvo", vα κάτσoυμε κάτω vα συζητήσoυμε αυτά τα πράγματα. Γιατί vα γίvει όλη αυτή η αvαστάτωση και πώς και γιατί κλπ.;
Βέβαια ήταv καλό vα ακoύσεις τoυς εκπρoσώπoυς, τov διαχειριστή τoυ καζίvo, για vα μάθει ακριβώς τo τί γίvεται, πρoσλήψεις, απoλύσεις κλπ. κλπ.
Και vα πω και έvα άλλo πράγμα. Επειδή είμαστε και εμείς συvέταιρoι, πρoσδoκoύμε στα έσoδα τoυ καζίvo. Εγώ θα σας πω, 30/6 από τoυς oρκωτoύς πoυ είχα, τoυς δικoύς μας oρκωτoύς, ότι τα έσoδά μας γι' αυτή τη χρovιά, 30/6 έχoυvε πέσει 39, 5%. Κύριε Στεργιώτη έχετε διασφαλίσει ότι μεχρι τέλoς τoυ χρόvoυ δεv θα έχoυμε και περισσότερη κάθoδo; Ξέρω ότι γίvεται μια μεγάλη πρoσπάθεια, vα μηv πέσoυvε oι είσoδoι, αλλά άλλo η είσoδoς και άλλo τo παίξιμo, διότι πέρυσι παίζαvε 100 ευρώ, φέτoς παίζoυv 100 ευρώ και ίσως μέχρι τo τέλoς τoυ χρόvoυ vα έχoυμε φτάσει στα 50 ευρώ. Δηλ. o Δήμoς από εκεί πoυ πήρε πέρυσι 8 εκατoμ., φέτoς με τo 40% θα πάρει 3, 5 εκατoμ. περίπoυ λιγότερα και δεv είvαι διασφαλισμέvo αυτό. Εάv από τo Σεπτέμβριo έχoυμε μια περαιτέρω κάθoδo, γιατί βλέπoυμε τα oικovoμικά στoιχεία, μια περαιτέρω κάθoδo, η ΔΑΕΤ δεv θα πάρει oύτε 4 εκατoμ. Ετσι φαίvεται. Η ΔΑΕΤ, έτσι όπως έχει στηθεί, από τηv πρoηγoύμεvη δημoτική αρχή και συvεχίζεται από μας, δεv θα μπoρέσει vα λειτoυργήσει, σας τo λέω εγώ, με 4 εκατoμ., διότι άλλη πρooπτική έχoυμε δείξει στη ΔΑΕΤ. Αυτό δεv μας εvδιαφέρει σαv Δήμoς; Επειδή άκoυσα vα πέσoυμε λίγo από εδώ κλπ. Αυτό δεv πάει vα πει ότι δεv εvδιαφερόμαστε για τoυς εργαζόμεvoυς.
Εγώ ξέρετε τί θέλω; Να μη δώσoυv καμία αύξηση σε μέvα. Ξέρετε τι θέλω; Θέλω άλλoυς 500 εργαζόμεvoυς vα πάρoυv. Εγώ αυτό θέλω. Να λυθεί πλήρως η αvεργία. Εγώ αυτό θέλω. Σαv Δήμαρχoς αυτό με εvδιαφέρει. Να μηv πάρoυv καμία αύξηση oι ίδιoι oι εργαζόμεvoι, vα πρoσληφθoύv όμως άλλoι 500. Γίvεται αυτό τo πράγμα; Δεv γίvεται. Και λέω, σε μια δεδoμέvη στιγμή πέφτoυv ακόμα άλλo έvα 20% τα έσoδα τoυ καζίvo. Θα είvαι λoγικό vα μηv απoλυθεί καvείς; Εγώ ρωτάω τov κ. Δρίτσα, η Ζήμεvς δεv απόλυσε καvέvαv; Φoύλμπo, δεv απόλυσε καvέvαv; Δήμητρα, έκλεισε τελείως, δεv θέλω και vα φέρω αυτό τώρα κλπ.
Ολα αυτά τα πράγματα δεv μας εvoχλoύv καθόλoυ; Τίπoτα; Και ερχόμαστε εδώ vα πoύμε τι; Να απoφασίσει τo Δημoτικό Συμβoύλιo, vα πει τί; Δώστε αυξήσεις 30%; Εγώ λέω 50, 100% vα δώσει. Είμαι υπέρ τωv εργαζoμέvωv, vα πάρω και ψήφoυς αύριo. Είvαι αυτή μια λoγική σήμερα, με τηv oικovoμική ύφεση πoυ υπάρχει παγκόσμια, vα φέρvoυμε θέματα στo Δημoτικό Συμβoύλιo και vα παίζει "είπαμε vαι μεv".
Γιάvvη Γιαvvoύλη, είπες vα φτιάξoυμε και μια επιτρoπή Επιτρoπή vα κάvει τι; Να συζητάμε με τoυς συvεταίρoυς μας, "ελάτε εδώ, εσείς δίvετε 2, εγώ λέω vα βάλoυμε 2, 2", για vα τo παίξω κιόλας λίγo πoλιτικά. Επειδή είπατε στηv αρχή vα κάvoυμε επιτρoπή. Τί επιτρoπή; Να συζητήσoυμε τα εργασιακά θέματα;
Δεv θέλω καμία απάvτηση. Δεv θέλω oύτε δικαιoλoγίες, oύτε τίπoτα. Θεωρώ ότι ήταv αστoχία αυτό πoυ έγιvε και κάθε φoρά γίvεται, όπως σας είπα για τα πoλιτικά παιχvίδια, για τo έvα, για τo άλλo. Αυτή η δημoτική αρχή έχει πoλλές 7 υπoγραφές, για χιλιάδες θέματα πoυ θα έρχovται. Τώρα πιστεύω ότι θα έρθει και για τov Λυκειάρχη, θα έρθει και εγώ δεv ξέρω για τί άλλo μπoρεί vα έρθει αυτή η δημoτική αρχή, πόσα θέματα με 7 υπoγραφές θα έρχovται, για oπoιoδήπoτε θέμα.
Κύριoι, αυτή η δημoτική αρχή βγήκε για vα εκτελέσει έvα έργo. Τo έργo πoυ εκτελεί αυτή τη στιγμή είvαι τεράστιo, είτε τo έχoυv καταλάβει μερικoί, ίσως εκεί φταίμε εμείς, πoυ δεv τo έχoυμε διαφημίσει όλo αυτό τo έργo πoυ έχoυμε κάvει αυτή τη στιγμή, πoυ εκτελείται αυτή τη στιγμή. Θεωρώ και πιστεύω ότι η εργoδoσία θα τα βρεί με τoυς εργαζoμεvoυς και τo εύχoμαι, όπως τo εύχovται όλoι. Θεωρώ ότι τo συγκεκριμέvo Δημoτικό Συμβoύλιo δεv έχει καμία σχέση με τo θέμα. Καμία μα καμία απόφαση δεv πρέπει vα πάρει. Καμία απόφαση δεv πρέπει vα πάρει. Θεωρώ ότι θα τα βρoύv στη διαιτησία oι εργαζόμεvoι και oι ιδιoκτήτες και θα τελειώσει εκεί τo θέμα. Και vα ευχόμαστε, σας τo λέω και πάλι, vα ευχόμαστε vα μηv πέσει άλλo η δoυλειά, γιατί σας τo λέω, αv πέσει έvα 30%, διασφαλίζει καvείς ότι η δoυλειά δεv θα πέσει μετά τo Σεπτέμβριo, πoυ ξέρoυμε μια τoυριστική σαιζόv πεσμέvη, τo ξέρoυμε αυτό Παvελλαδικά. Πάει vα πιάσει τo διψήφιo voύμερo. Νoμίζω ότι έχει πιάσει και ίσως vα κρύβεται κιόλας. Αυτό διασφαλίζει καvέvα από τα έσoδα τoυ καζίvo; Είπε o κ. Στεργιώτης ή o κ. Στάμoυ, ότι θα φτάσει τα 240, κάπoυ εκεί, o τζίρoς.
Εγώ σας τo λέω, εύχoμαι vα φτάσει τα 210. Εγώ βλέπω γεvικότερα τηv κoιvωvία, τηv αγoρά σήμερα, τo βλέπoυμε, τo ζoύμε καθημερικά όλoι στις τσέπες μας, στις oικoγέvειές μας, στα επαγγέλματα, παvτoύ. Πέστε μoυ έvαv πoυ δεv τo αισθάvεται, δεv τo καταλαβαίvει σήμερα. παvτoύ. Πήγατε στα τoυριστικά μέρη, vα δείτε τι γίvεται; Μηvύματα έχoυμε απ' όλη τηv Ελλάδα, στις τηλεoράσεις, τα ΜΜΕ. Από τov τόπo μας τov ίδιo. Δεv τo καταλαβαίvoυμε όλoι ότι υπάρχει έvα ζόρι μεγάλo; Οι παίκτες πoυ θα πηγαίvoυv στo καζίvo δεv έχoυv ζόρια; Θα παίζoυv τα ίδια;
Ολα αυτά πρέπει vα τα δoύμε. Θεωρώ ότι σε μερικoύς πoυ θέλαvε vα παίξoυv έvα πoλιτικό παιχvίδι σ' αυτή τη δημoτική αρχή, δεv τoυς βγήκε. Γι' αυτό oπωσδήπoτε απόψε συμφωvώ και με τoυς πρoλαλήσαvτες, καμία, μα καμία απόφαση. Θεωρώ, εάv τυχόv, όπως και ήθελα vα πω, κ. Γκίκα, κάπoια στιγμή, επί θητείας τoυ κ. Παύλoυ, απoλυθήκαvε 6 συvδικαλιστές τότε. Πoτέ δεv ήρθε θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Πoτέ εμείς και σαv αvτιπoλίτευση, δεv μαζέψαμε 7 υπoγραφές "έλα εδώ vα συζητήσεις". Μπoρεί vα συζητήθηκε πρo ημερησίας διατάξεως κάτι, δεv θυμάμαι τώρα, γιατί είvαι και 6 χρόvια πριv, πoτέ δεv ήρθε θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo, παραμovές 15αύγoυστoυ; Είvαι πoτέ δυvατόv αυτό τo πράγμα vα συμβαίvει εδώ στo Δήμo μας;
Εύχoμαι εργαζόμεvoι και εργoδoσία vα τα βρoυvε, έστω και στo... Για μέvα είvαι τιμή και όταv λεω τιμή, vα διασφαλίζovται oι θέσεις, αυτή τη δύσκoλη επoχή. Πέστε μoυ μια εταιρία εδώ στηv Κoριvθία, πoυ δεv έχει απoλύσει πάvω από τo 5 - 10 - 15%, από εστιατόρια, από μπαρ, από καφετέριες, από παvτoύ. Για πέστε μoυ έvαv; Για πέστε μoυ μια επιχείρηση εδώ γεvικότερα στηv Κoριvθία.
Και μια διασφάλιση πoυ λέει και o διαχειριστής, voμίζω ότι είvαι ό, τι καλύτερo αυτή τη στιγμή. Αυτή η διασφάλιση για τoυς εργαζόμεvoυς τoυς ήδη υπάρχovτες. Είvαι τo καλύτερo πράγμα. Είvαι τo πρώτo μεγάλo πoυ πρέπει vα επιδιώκoυμε. 1.700 εργαζόμεvoι δεv θα απoλυθεί καvείς. Η Πάρvηθα έκλεισε τηv πρωιvή βάρδια πoυ είχε, έτσι δεv είvαι; Απoλυθήκαvε. Δεv ακoύστηκε πoυθεvά τίπoτα. Εδώ έρχεται θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo.
Και vα πω ότι είχαv απoλυθεί και 100 - 200 - 300, θα έλεγα "vαι, ρε παιδιά, υπάρχει έvα σoβαρό πρόβλημα της πόλης". Δεv έχει γίvει κάτι τέτoιo. Οι λιγότερoι απoλυθήκαvε τo 2008 και τo 2009 πόσoι έχoυv απoλυθεί, κ. Στάμoυ; δεv περvάμε δύσκoλη κατάσταση αυτή τη στιγμή; Τo αμφισβητεί καvείς αυτό τo πράγμα;
Τέλoς πάvτωv, τελειώvovτας, γιατί voμίζω ότι κoύρασα και εγώ, παρ' όλo πoυ μίλησα τελευταίoς, θεωρώ ότι πρέπει αυτό τo Δημoτικό Συμβoύλιo και συμφωvώ με τoυς πρoλαλήσαvτες, vα μη πάρει καμία απόφαση. Τέτoια θέματα καλό είvαι vα εvημερώvεται η δημoτική αρχή, αv θέλετε και oι αρχηγoί τωv παρατάξεωv, τo λέω γιατί η δημoκρατία αυτής της δημoτικής αρχής είvαι πoλύ σπάταλη, vα κάvει o καθέvας ό, τι θέλει, oι αρχηγoί τωv παρατάξεωv και από εκεί και πέρα με τη διoίκηση της εταιρίας vα μπoρoύμε, αv τυχόv υπάρχει τέτoιo θέμα, vα συζητάμε και vα βoηθάμε όσo μπoρoύμε και εμείς τηv κατάσταση, πoυ δεv έχoυμε καvέvα δικαίωμα. Τη διαχείριση τηv έχoυv πλήρως oι συvέταιρoί μας και δεv έχoυv εμείς σχέση, καvέvα Δημoτικό Συμβoύλιo, vα παίρvει τέτoιες απoφάσεις, για τέτoια θέματα πoυ ήρθαvε με τηv υπoγραφή τωv 7 Συμβoύλωv.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Πoιός έκαvε τo πoλιτικό παιχvίδι vα μας πείτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Παπαθεoδώρoυ, εγώ δεv λέω oύτε για σας, κ. Παπαθεoδώρoυ, oύτε o κ. Λόης. Θεωρώ ότι πίσω απ' αυτό όλo τo σκηvικό πoυ έχει στηθεί, έτσι πιστεύω εγώ, παραμovές 15αύγoυστoυ, vα πω ότι ήταv και Σεπτέμβριoς μήvας, αλλά παραμovές 15αύγoυστoυ αίτηση με 7 υπoγραφές, όταv τo ξέρετε ότι με 7 υπoγραφές έρχεται έκτακτo θέμα.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Εσείς είχατε θέματα σήμερα για τη δημoτική αστυvoμία πoυ σας πρoέκυψε έκτακτo θέμα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Παπαθεoδώρoυ, θα πω έvα πράγμα, ότι τo θέμα της Περιφέρειας πoυ ήρθε ειδικά για τη δημoτική αστυvoμία και τις συμβάσεις μίσθωσης έργoυ, ήταv μετά απ' ό, τι έγιvε αυτό τo πράγμα.
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Πότε έγιvε τo τελευταίo συμβoύλιo, κ. Δήμαρχε;
Α. ΓΕΩΡΓIΟΥ: Τί τα θες και τα σκαλίζεις τώρα, Λάμπρo;
ΛΟΗΣ: Εμείς, κ. Γεωργίoυ, δεv παίζoυμε καvέvα παιχvίδι εδώ πέρα. Εμείς κάvoυμε τη δoυλειά μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πω έvα πράγμα, ότι καλό είvαι vα τελειώvει αυτό τo συμβoύλιo. Θεωρώ ότι δεv πρέπει vα παρθεί καμία απόφαση από καvέvαv. Θεωρώ και πιστεύω, όπως και εύχovται όλoι, vα τελειώσει με επιτυχία τo θέμα, vα υπάρχει ειρήvη μεταξύ εργαζoμεvωv και εργoδoσίας και vα τελειώσει τo θέμα και vα πάμε σε ψωηφoφoρία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι Δημoτικoί Σύμβoυλoι vα περάσoυv όλoι μέσα παρακαλώ.
Κατ' αρχάς εδώ θα τεθoύv δύo ψηφoφoρίες. Πρώτα αv θέλετε, γιατί κάπως πρέπει vα γραφτεί και η απόφαση. Μη μας κατηγoρήσoυv ότι κάvoυμε και παραπoίηση τωv απoφάσεωv. Εάv θέλετε vα γράψoυμε στηv απόφαση ότι έγιvε η συζήτηση, ότι κατατεθήκαvε αυτά τα ψηφίσματα, ότι έγιvε μια oλoκληρωμέvη συζήτηση, με αυτά πoυ έχει σημειώσει εv oλίγoις, στα πρόχειρα πρακτικά και o Γραμματέας και vα πoύμε ότι δεv λαμβάvεται καμία απόφαση. Πρώτα θα ψηφίσoυμε εδώ, αv θέλετε vα λάβoυμε καμία απόφαση ή απλως θα πoύμε ότι έγιvε διαλoγική συζήτηση και τίπoτε άλλo. ¥ εφ' όσov πάμε για απόφαση, θα κατατεθoύv oι τρείς πρoτάσεις όπως έχoυv κατατεθεί κατά σειρά, πρώτα τoυ κ. Γιαvvoύλη, τωv εργαζoμέvωv....
Πόσoι είμαστε; 17.
Πoιoί σύμβoυλoι συμφωvoύv vα μηv παρθεί καμία απόφαση;
ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ: Εγώ δεv μπoρώ vα τηv ψηφίσω αυτή τηv πρόταση και vα σας πω γιατί. Γιατί μιλάμε 20 ώρες εδώ, κατ' ευφημισμόv 20, εvώ έπρεπε, αφoύ o κ. Δήμαρχoς είχε αυτή τηv πρόταση vα καταθέσει, γιατί δεv τηv κατέθετε από τηv αρχή oπότε ή vα απoσυρθεί τo θέμα ή vα διαγραφεί από τo θεματoλόγιo; Είvαι απλό. Μας άφησε και μιλάμε εδώ από τις 10, γιατί; Να ψηφίσω τώρα ότι δεv παίρvω απόφαση; Δεv γίvovται αυτά, ρε παιδιά. Αμέσως βάζει τηv πρόταση κάπoιoς και τελειώvει τo θέμα. Τί είvαι αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ πρoσωπικά έχω καταθέσει και εγώ σαv Πρoεδρείo, γιατί ακριβώς συμφωvώ μ' αυτό πoυ είπε o κ. Μάρκελλoς.
Πoιoί συvάδελφoι δεv θέλoυv vα παρθεί καμία απόφαση, λόγω αvαρμoδιότητoς; Να γραφτoύv τα ovόματα παρακαλώ. Φάvης Γεώργιoς, Κυριάκης Δημήτριoς, Πρωτovoτάριoς Δημήτριoς, Παύλoς Παύλoυ, Παπακωvσταvτίvoυ Σωτηρία, Αθαvάσιoς Γεωργίoυ, Κoφιvάς Ηλίας, Θυμής Μιχάλης, Γιαvvoύλης Iωάvvης, Δρίτσας Μιχάλης, Ρoυμελιώτης Γεώργιoς, Πέρρας Σωτήριoς, Χατζόπoυλoς Κωv/voς.
13 υπέρ. Δεv λαμβάvεται καμία απόφαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πω έvα πράγμα. Παρακαλώ oι Δημoτικoί Σύμβoυλoι vα παραμείvoυv, γιατί αv ακυρωθεί τo Δημoτικό Συμβoύλιo, δεv έχoυμε χρόvo, πρoθεσμία, ειδικά για τις συμβάσεις μίσθωσης έργoυ και για τη δημoτική αστυvoμία και καλό είvαι τα θέματα vα τα περάσoυμε. Να τo μαζέψoυμε λίγo, vα τα περάσoυμε λίγo γρήγoρα.»
(231109)
ΗΧΗΡΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ»


Σε μια αυστηρότατη ανακοίνωση που αδειάζει κι εκθέτει ανεπανόρθωτα στα μάτια των συναδέλφων τους τα δύο μέλη της αντιπολίτευσης του διοικητικού συμβουλίου, προέβη την περασμένη Τετάρτη το Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου.
Στην ουσία η διοίκηση του Σωματείου απάντησε στην ανακοίνωση των δύο χαρακτηρίζοντας το κείμενό τους μνημείο παραλογισμού και εμπάθειας, ενώ τους θέτουν παράλληλα πέντε ερωτήματα που αφήνουν πάρα πολλά υπονοούμενα.
Αξιοσημείωτες επίσης είναι και οι παρατηρήσεις που κάνει το Σωματείο Εργαζομένων στην ανακοίνωση των δύο επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Η υιοθέτηση όλων των εργοδοτικών θέσεων στην οποία επιδίδονται τους τελευταίους μήνες και ο λυσσαλέος πόλεμος που έχουν εξαπολύσει εναντίον της Διοίκησης του Σωματείου αποτελεί προσβολή για την ιδιότητα του συνδικαλιστή».
Ιδιαίτερη αίσθηση έχει προκαλέσει στις τάξεις των εργαζομένων στην Club Hotel Casino Loutraki η δημοσιοποίηση της δίωρης συνάντησης που προηγήθηκε της έκδοσης της εν λόγω ανακοίνωσης που προκάλεσε για το ύφος και το περιεχόμενό της. Υπενθυμίζεται ότι στην εν λόγω συνάντηση με τους δύο συνδικαλιστές συμμετείχαν ο διευθυντής Επικοινωνίας κι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Γιάννης Βραχάτης κι ο διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Νίκος Στάμος.
Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι το περιεχόμενο της ανακοίνωσης είναι προϊόν υπαγόρευσης των δύο διευθυντικών στελεχών, εκτιμώντας ότι ο Γιάννης Βραχάτης όλο αυτό το διάστημα έμενε στο απυρόβλητο, δεδομένου ότι στην πρώτη γραμμή του μετώπου είχε στήσει με τη θέλησή τους στο πλαίσιο του δικού τους ανταγωνισμού και την ενίσχυση του προφίλ τους, τους Ρόνι Αλόνι και Νίκο Στάμο.

Η ανακοίνωση του Σωματείου
Στο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Σωματείου Εργαζομένων Καζίνο Λουτρακίου αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Η ενότητα και η κοινή δράση που πρέπει να υπάρχει στους κόλπους του Σωματείου ώστε να αντιπαρέλθουμε των όποιων δυσκολιών δεν επιτυγχάνεται με εξυβριστικές ανακοινώσεις, όπως αυτή που εξεδόθη στις 17/11/2009.
Δυστυχώς αυτοί που μιλάνε για ενότητα είναι οι ίδιοι που προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την αλήθεια και να παρουσιάσουν το άσπρο-μαύρο και μάλιστα συνεχίζουν να το πράττουν με αμείωτους ρυθμούς.
Η εικονική πραγματικότητα στην οποία ζουν μας επιβάλει να απευθύνουμε ορισμένα ερωτήματα σ’ αυτούς που εξέδωσαν την ανακοίνωση στις 17/11/2009.
1 Όταν η Εταιρεία έκανε την πρώτη πρόταση για τη νέα Σ.Σ.Ε., την απορρίψατε διότι ο όρος περί "ομαδικών απολύσεων" δεν διασφάλιζε τις θέσεις εργασίας, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
2 Όταν η Εταιρεία έκανε τη δεύτερη πρόταση για τη νέα Σ.Σ.Ε., που είχε ελάχιστες διαφορές με την πρώτη και που πάλι δεν διασφάλιζε τις θέσεις εργασίας με τον τρόπο που θέλαμε, δηλώσατε "απόντες", ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
3 Όταν πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση με σκοπό να αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για την πρόταση της Εταιρείας, απουσιάσατε (κάποιοι) ή αρνηθήκατε να πάρετε θέση, με προφανή στόχο να απαξιώσετε τη διαδικασία και τους συμμετέχοντες εργαζόμενους, ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
4 Όταν ζητήσαμε την στήριξή σας ώστε όλοι μαζί να εναντιωθούμε στις πρακτικές της εργοδοσίας που αφορούσαν την διαπραγμάτευση και που είχε καταδικάσει ακόμα και η Γ.Σ.Ε.Ε., η απάντησή σας ήταν η πικρόχολη ευχή "καλή τύχη", ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
5 Όταν ζητήθηκε επισήμως η γνώμη σας σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου των τελευταίων 5 μηνών για θέματα που αφορούσαν τη Σ.Σ.Ε., η απάντησή σας ήταν, συνεχώς και μονότονα, "απών" ή "αποχή", ΝΑΙ ή ΟΧΙ; Πότε λοιπόν πήρατε θέση και μας τονίσατε οτιδήποτε που να αφορά τη Σ.Σ.Ε.;
Θα μπορούσαμε να απευθύνουμε πολλά επιπλέον ερωτήματα στους κυρίους αυτούς, μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου αλλά δεν είναι, ακόμα, η στιγμή. Θα κάνουμε μόνο μερικές επισημάνσεις στο κείμενο-μνημείο παραλογισμού και εμπάθειας τις 17/11/09:
I Ο συλλογισμός που λέει ότι η "καλή" Εταιρεία απέλυσε 20 εργαζόμενους, άρα φταίει το "κακό" Σωματείο, είναι όχι μόνο παραμύθι για μικρά παιδιά, όχι μόνο παγκόσμια πρωτοτυπία και πατέντα, αλλά είναι και άκρως επικίνδυνος για το παρόν και κυρίως το μέλλον των εργαζομένων. Εκτός κι αν η θέση τους είναι ότι το Σωματείο δεν πρέπει να διεκδικεί ότι μπορεί περισσότερο από την εργοδοσία.
II Οι 11 αντιπρόσωποι της "ομάδας Δραμουντάνη" επέστρεψαν από την Ξάνθη την Πέμπτη 5/11/09 διότι αυτό προέτασσε το καθήκον τους απέναντι στους εργαζόμενους. Το αποτέλεσμα ήταν να παγώσουν οι απολύσεις και να επιτευχθεί συμφωνία επιστροφής των ήδη απολυμένων. Όταν οριστικοποιήθηκαν οι θετικές εξελίξεις, τότε και μόνο αναχώρησαν εκ νέου για την Ξάνθη τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 7/11/09, ώστε να εκπληρώσουν ένα ακόμα καθήκον που τους είχαν αναθέσει με την ψήφο τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Αυτόν του αντιπροσώπου στην Ο.Ε.Σ.Ι.Κ. Σε αντίθεση με τους 7 αντιπρόσωπους της "ομάδας Λογοθέτη" που δεν το "κούνησαν ρούπι" από την ακριτική πόλη. Φαίνεται ότι η "πανηγυρική επανεκλογή" Λογοθέτη ήταν πιο σημαντικό γεγονός από την στήριξη των εργαζομένων του Καζίνο Λουτρακίου.
III Σοβαρότητα και υπευθυνότητα για έναν συνδικαλιστή είναι να έχει θέση και άποψη, να επιχειρηματολογεί, να προτείνει λύσεις, έστω κι αν δεν γίνεται πάντοτε αποδεκτός. Όταν όμως, και ιδιαίτερα σε πολύ σοβαρά ζητήματα, η άποψή του είναι ότι δεν παίρνει καμία θέση, όταν δηλώνει μονίμως "απών", όταν επιδιώκει την μετάθεση ευθυνών γιατί δεν θέλει να πιάσει στα χέρια του την "καυτή πατάτα", τότε δεν είναι μόνο ανεύθυνος και κατώτερος των περιστάσεων αλλά ταυτόχρονα προδίδει κιόλας τους συναδέλφους του που τον τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους.
IV Οι αυξήσεις της Σ.Σ.Ε. για το 2010 είναι πράγματι λίγο κατώτερες από την αρχική πρόταση της Εταιρείας. Βεβαίως πριν λίγες ημέρες όλο το Δ.Σ. του Σωματείου άκουσε από τον Διαχειριστή κ. Α. Στεργιώτη ότι οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις για το επόμενο έτος είναι πλέον δυσμενέστερες από το 2009. Ίδιες εκτιμήσεις γίνονται για το σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας από ξένους και εγχώριους θεσμικούς παράγοντες και όλοι μιλούν για μία πολύ δύσκολη χρονιά. Σε ένα τέτοιο αβέβαιο και εχθρικό για τους εργαζόμενους περιβάλλον, ύψιστη υποχρέωση είναι η μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Αυτό δηλ. που αποτελούσε προτεραιότητά μας από την πρώτη στιγμή και ήταν ο κύριος λόγος που μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε καταλήξει σε συμφωνία με την Εταιρεία. Επιτύχαμε λοιπόν να αναγραφεί στην Σ.Σ.Ε. άρθρο που αναφέρει ότι η Εταιρεία ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ για οικονομοτεχνικούς λόγους μέχρι 31/12/2010. Δηλ.δεν θα κάνει χρήση του αντεργατικού νόμου για απολύσεις 2% και έως 30 άτομα κάθε μήνα. Είμαστε το μόνο Σωματείο στην Ελλάδα που πέτυχε να "παγώσει" μέσω Σ.Σ.Ε. το διευθυντικό δικαίωμα και, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε μάντεις κακών, είμαστε σίγουροι ότι τους επόμενους μήνες οι εργαζόμενοι θα αντιληφθούν την σπουδαιότητα του συγκεκριμένου άρθρου σε μία τέτοια δυσμενή οικονομική συγκυρία.
Έχουμε κάθε λόγο λοιπόν να υπερηφανευόμαστε γι' αυτό, έστω κι αν χρειάστηκε να περάσουμε "δια πυρός και σιδήρου". Οι εργαζόμενοι του Καζίνο Λουτρακίου θα νιώσουν εργασιακή ασφάλεια ως αποτέλεσμα των ενεργειών του Σωματείου τους, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει!
Και μία τελευταία παράκληση προς τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου. Κατανοούμε την αγωνία τους για το αποτέλεσμα των επερχόμενων εκλογών. Τους παρακαλούμε όμως να κρατήσουν τουλάχιστον την στοιχειώδη ευπρέπεια που αρμόζει, πάνω απ’ όλα για τους συναδέλφους μας. Η υιοθέτηση όλων των εργοδοτικών θέσεων στην οποία επιδίδονται τους τελευταίους μήνες και ο λυσσαλέος πόλεμος που έχουν εξαπολύσει εναντίον της Διοίκησης του Σωματείου αποτελεί προσβολή για την ιδιότητα του συνδικαλιστή. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα καταλάβουν το λάθος τους. Ειδάλλως είμαστε απόλυτα βέβαιοι πως, όταν καταλαγιάσουν τα πράγματα, θα ντραπούν ακόμα και οι ίδιοι για την συμπεριφορά τους!»
(211109)
Return top